Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XXVI sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ulica Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wągrowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Wągrowiec i Gminy Wągrowiec przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wągrowiec.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga