3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.11
10.03.2011
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 25
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. art. 7, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),
 • 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635
  z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • udokumentowane  prawo do dysponowania pojazdami i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu , użyczenia),
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów z ważnymi  badaniami technicznymi środków transportowych,
 • udokumentowane prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji pojazdów oraz innych środków technicznych przewidzianych do realizacji usług,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne - tzn. z 6 ostatnich miesięcy),
 • zaświadczenie NIP.
IV. OPŁATY:
       podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00-14.00

- przelewen na konto Urzędu Miejskiego w:Bank PEKAO SA nr: 10 1240 6609 1111 0010 4233 1804
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z Kodeksem Postępowania  Administracyjnego - do 1 miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • wnioskodawca winien spełniać wymagania Uchwały Nr XXXVIII/277/2010 Rady Miejskiej
  w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.