Miejska Komisja Wyborcza

1) Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1 Krzyżanowski Stanisław Kosta Przewodniczący Komisji
2 Budzeń Ireneusz Zastępca Przewodniczącego
3 Bączkowska Dorota Anna Członek Komisji
4 Priebe Remigiusz Andrzej Członek Komisji
5 Rejmoniak Robert Członek Komisji
6 Samarzewska Małgorzata Członek Komisji
7 Wierzbiński Marek Członek Komisji

2) Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu w celu przyjmowania kandydatów na radnych w  wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Wągrowcu zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.

Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego
Z-cy Przewodniczącego
MKW
Data dyżuru
Godziny dyżuru
Nazwisko i imię członków MKW
1.
Stanisław Krzyżanowski
22 grudnia 2015 r. 
12.00 - 15.00
Wierzbiński Marek
Priebe Ireneusz
2.
Ireneusz Budzeń
28 grudnia 2015 r. 
12.00 - 15.00
 Bączkowska Dorota
Samarzewska Małgorzata
3.
Stanisław Krzyżanowski
29 grudnia 2015 r.
12.00 - 24.00
Pełen skład Komisji

                                       Przewodniczący    
                        Miejskiej   Komisji Wyborczej w Wągrowcu
          /-/                        /-/Stanisław Krzyżanowski

3. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄGROWCU o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.:   
I.
Miejska  Komisja  Wyborcza    na  podstawie  art.  410  §  7  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.      Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  z  późn.  zm.), przyznaje  w  drodze  losowania  numery  listom  kandydatów  komitetów  wyborczych zarejestrowanych  do  rady  gminy. 
II.
1.  Losowanie  odbędzie  się  publicznie  w  dniu  5 stycznia 2016 r.  o godz. 12:00 w sali nr 201 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.  
2.  Z  przeprowadzonego  losowania  zostanie  sporządzony  protokół,  a   informacja  o  przyznanych  numerach  listom  kandydatów  niezwłocznie  zostanie  podana  do publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  www.wagrowiec.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.     

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu                 
                          /-/ Stanisław Krzyżanowski 
Wągrowiec, 29 grudnia 2015 r. 

4. Uchwała nr 2/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 5.01.2016 r. w sprawie  przyznania  numerów  dla list  kandydatów  komitetów  wyborczych w  wyborach  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  w Wągrowcu  zarządzonych  na  dzień 7  lutego 2016 r.