Zarządzenie wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIE NR 654/2015

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 listopada 2015 r.

w  sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły i Rady Miejskiej w Wągrowcu.

 

               Na podstawie art. 385 i art. 386 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające:
- do Rady Miasta Piły dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 17;
- do Rady Miejskiej w Wągrowcu dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 9;
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 , wyznacza się na niedzielę 7 lutego 2016 r.
§ 3. Dni,  w  których  upływają  terminy  wykonania  czynności  wyborczych  określa kalendarz wyborczy stanowiący
          załącznik  do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega
           ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
. 
Wz. Wojewody Wielkopolskiego
            /-/ Dorota Kinal
  Wicewojewoda Wielkopolski

DO POBRANIA

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu