ROK 2020

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2020 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2020 r.

 
Numer zarządzenia 
i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie Do pobrania
1/2020
03.01.2020
 zmiany skladu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu TEKST
2/2020
00.01.2020
  wydzierżawienia nieruchomości TEKST
3/2020
09.01.2020
 przyznania dotacji TEKST
4/2020
09.01.2020
  przyznania dotacji TEKST
5/2020
09.01.2020
 przyznania dotacji TEKST
6/20201
10.01.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
7/2020
13.01.2020
 powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu TEKST
8/2020
14.01.2020
 powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkursu nr: POWR.02.10.00-IP.02.00-003/19, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oswiaty TEKST
9/2020
16.01.2020
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 TEKST
10/2020
17.10.2020
 udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST
 11/2020
17.01.2020
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych  TEKST
 12/2020
22.01.2020
 zamiany nieruchomości  TEKST
 13/2020
22.01.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok  TEKST
14/2020 
23.01.2020
 zakazu stosowania przedmiotów jednorazoqego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych TEKST
15/2020 
24.01.2020
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu TEKST
16/2020 
24.01.2020
 umorzenia należności powstałych z tytułu opłat za najem gruntu TEKST
17/2020 
30.01.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
18/2020 
30.01.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
19/2020 
31.01.2020
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec TEKST
20/2020 
03.02.2020
 udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta TEKST
21/2020 
03.02.2020
 powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu TEKST
22/2020 
05.02.2020
 zmiany wydaków budżetu na 2020 rok TEKST
23/2020 
05.02.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
24/2020 
05.02.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
25/2020 
07.02.2020
 wyznaczenia na obszarze miasta Wagrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TEKST
26/2020 
12.02.2020
 powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych TEKST
27/2020 
27.02.2020
 zmiany dochodów i wydaktów budżetu na 2020 r. TEKST
28/2020 
27.02.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
29/2020 
27.02.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
30/2020 
28.02.2020
 przyznania dotacji TEKST
31/2020 
04.03.2020
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
32/2020 
05.03.2020
 o zmianie zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług TEKST
33/2020 
05.03.2020
 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki TEKST
34/2020 
05.03.2020
 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych TEKST
35/2020 
10.03.2020
 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych TEKST
36/2020 
11.03.2020
 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu TEKST
37/2020 
11.03.2020
 utworzenia Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego TEKST
38/2020 
11.03.2020
 powołania Miejskiego Zespołu zarzadzania Kryzysowego TEKST
39/2020
 12.03.2020
 obciążenia nieruchomości prawem służebności gruntowej TEKST
40/2020 
12.03.2020
 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie TEKST
41/2020 
12.03.2020
 przyznania dotacji TEKST
42/2020 
17.03.2020
 zmiany dochodów i wydaktów budżetu na 2020 r. TEKST
43/2020 
17.03.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
44/2020 
17.03.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
45/2020 
24.03.2020
 ustanowienia zarzadcy składnika mienia komunalnego TEKST
46/2020 
24.03.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
47/2020 
24.03.2020
 obniżenia i zawieszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego na targawisku przy ul. Gnieźnieńskiej TEKST
48/2020 
26.03.2020
 powołania komisji opiniującej wnioski o odroczenie terminu płatności, rozlożenia na raty oraz umorzenia podatkow, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym lub niepodatowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Wągrowiec lub jej jednostkom organizayjnym TEKST
49/2020 
27.03.2020
 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu TEKST
50/2020 
27.03.2020
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 r., sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia TEKST
51/2020 
30.03.2020
 udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowiń i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta TEKST