ROK 2020

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2020 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2020 r.
 
Numer zarządzenia
i data wydania
Zarządzenie w sprawie Do pobrania
1/2020
03.01.2020
 zmiany skladu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu TEKST
2/2020
00.01.2020
  wydzierżawienia nieruchomości TEKST
3/2020
09.01.2020
 przyznania dotacji TEKST
4/2020
09.01.2020
  przyznania dotacji TEKST
5/2020
09.01.2020
 przyznania dotacji TEKST
6/20201
10.01.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
7/2020
13.01.2020
 powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu TEKST
8/2020
14.01.2020
 powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkursu nr: POWR.02.10.00-IP.02.00-003/19, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oswiaty TEKST
9/2020
16.01.2020
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 TEKST
10/2020
17.10.2020
 udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST
 11/2020
17.01.2020
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych  TEKST
 12/2020
22.01.2020
 zamiany nieruchomości  TEKST
 13/2020
22.01.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok  TEKST
14/2020 
23.01.2020
 zakazu stosowania przedmiotów jednorazoqego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych TEKST
15/2020 
24.01.2020
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu TEKST
16/2020 
24.01.2020
 umorzenia należności powstałych z tytułu opłat za najem gruntu TEKST
17/2020 
30.01.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
18/2020 
30.01.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
19/2020 
31.01.2020
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec TEKST
20/2020 
03.02.2020
 udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta TEKST
21/2020 
03.02.2020
 powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu TEKST
22/2020 
05.02.2020
 zmiany wydaków budżetu na 2020 rok TEKST
23/2020 
05.02.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
24/2020 
05.02.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
25/2020 
07.02.2020
 wyznaczenia na obszarze miasta Wagrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TEKST
26/2020 
12.02.2020
 powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych TEKST
27/2020 
27.02.2020
 zmiany dochodów i wydaktów budżetu na 2020 r. TEKST
28/2020 
27.02.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
29/2020 
27.02.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
30/2020 
28.02.2020
 przyznania dotacji TEKST
31/2020 
04.03.2020
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
32/2020 
05.03.2020
 o zmianie zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług TEKST
33/2020 
05.03.2020
 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki TEKST
34/2020 
05.03.2020
 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych TEKST
35/2020 
10.03.2020
 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych TEKST
36/2020 
11.03.2020
 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu TEKST
37/2020 
11.03.2020
 utworzenia Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego TEKST
38/2020 
11.03.2020
 powołania Miejskiego Zespołu zarzadzania Kryzysowego TEKST
39/2020
 12.03.2020
 obciążenia nieruchomości prawem służebności gruntowej TEKST
40/2020 
12.03.2020
 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie TEKST
41/2020 
12.03.2020
 przyznania dotacji TEKST
42/2020 
17.03.2020
 zmiany dochodów i wydaktów budżetu na 2020 r. TEKST
43/2020 
17.03.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
44/2020 
17.03.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
45/2020 
24.03.2020
 ustanowienia zarzadcy składnika mienia komunalnego TEKST
46/2020 
24.03.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
47/2020 
24.03.2020
 obniżenia i zawieszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego na targawisku przy ul. Gnieźnieńskiej TEKST
48/2020 
26.03.2020
 powołania komisji opiniującej wnioski o odroczenie terminu płatności, rozlożenia na raty oraz umorzenia podatkow, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym lub niepodatowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Wągrowiec lub jej jednostkom organizayjnym TEKST
49/2020 
27.03.2020
 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu TEKST
50/2020 
27.03.2020
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 r., sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia TEKST
51/2020 
30.03.2020
 udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowiń i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta TEKST
52/2020 
06.04.2020
 powołania komisji opiniującej TEKST
53/2020
07.04.2020
 udzielenia pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii TEKST
54/2020 
07.04.2020
 o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu TEKST
55/2020 
08.04.2020
 zmiany dochodów i wydaktów budżetu na 2020 r. TEKST
56/2020 
07.04.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
57/2020 
07.04.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
58/2020 
07.04.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
59/2020 
09.04.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
60/2020 
09.04.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
61/2020 
15.04.2020
 wstrzymania terminów dotyczących wysylki upomnień do zobowiazanych i wystawiania tytułów wykonawczych w Urzędzie Miejskiem w Wągrowcu TEKST
62/2020 
16.04.2020
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomoi TEKST
63/2020 
17.04.2020
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
64/2020 
27.04.2020
 powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025" TEKST
65/2020 
20.04.2020
 zawieszenia i obniżenia miesiecznego czynszu dzierżawnego na targowisku przy ulicy Gnieźnieńskiej TEKST
66/2020 
22.04.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
67/2020 
23.04.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
68/2020 
23.04.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
69/2020 
23.04.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
70/2020 
24.04.2020
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
71/2020 
22.04.2020
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
72/2020 
22.04.2020
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
73/2020 
28.04.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
74/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
75/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
76/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
77/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
78/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
79/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
80/2020 
04.05.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
81/2020 
08.05.2020
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2019 r. TEKST
82/2020 
08.05.2020
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2019 r. TEKST
83/2020 
08.05.2020
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego j Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2019 r. TEKST
84/2020 
08.05.2020
 przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. TEKST
85/2020 
11.05.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
86/2020 
11.05.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
87/2020 
11.05.2020
 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych TEKST
88/2020 
11.05.2020
 przyznania dotacji TEKST
89/2020 
15.05.2020
 ustalenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Wągrowiec TEKST
90/2020
26.05.2020
 powołania Komisji ds. dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Wągrowcu TEKST
91/2020 
26.05.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
92/2020 
26.05.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
93/2020 
28.05.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
94/2020 
28.05.2020
  zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
95/2020 
29.05.2020
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
96/2020 
01.06.2020
 powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku TEKST
97/2020 
02.06.2020
 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu od roku szkolnego 2020/2021 w postaci elektronicznej TEKST
98/2020 
05.06.2020
 wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TEKST
99/2020 
08.06.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
100/2020 
08.06.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
101/2020 
08.06.2020
 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Wągrowiec TEKST
102/2020 
08.06.2020
 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej nr 4 im. marii Skłodowskiej - Curie w Wągrowcu od roku szkolnego 2020/2021 w postaci elektronicznej TEKST
103/2020 
09.06.2020
 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki TEKST
104/2020 
09.06.2020
 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych TEKST
105/2020 
09.06.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
106/2020 
09.06.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
107/2020 
10.06.2020
 wydaierżawienia nieruchomości TEKST
108/2020 
10.06.2020
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
109/2020 
10.06.2020
 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem służebności przesyłu TEKST
110/2020 
10.06.2020
 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości TEKST
111/2020 
12.06.2020
  zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
112/2020 
12.06.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
113/2020 
15.06.2020
 przyznania dotacji TEKST
114/2020 
16.06.2020
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego na rok 2021 TEKST
115/2020 
19.06.2020
 wprowadzenia regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Bransoletka życia - w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż" TEKST
116/2020 
19.06.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
117/2020 
19.06.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
118/2020 
19.06.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
119/2020 
19.06.2020
obnizenia miesięcznego czynszu dzierzawnego i za najem TEKST
120/2020 
22.06.2020
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 2 im. marii konopnickiej w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
121/2020 
25.06.2020
 powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. oceny formalnej kryterium kwalifikowalności i naboru kandydatów ubiegajacych sie o uczestnictwo w projekcie "Bransoletka życia - w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż" TEKST
122/2020 
26.06.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
123/2020 
26.06.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
124/2020 
26.06.2020
   zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
125/2020 
30.06.2020
  sprzedaży nieruchomości TEKST
126/2020 
30.06.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
127/2020 
23.06.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
128/2020 
08.07.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
129/2020 
08.07.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
130/2020 
08.07.2020
  zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
131/2020 
16.07.2020
 przyznania dotacji TEKST
132/2020 
21.07.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
133/2020 
21.07.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
134/2020 
21.07.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
135/2020 
22.07.2020
 przyznania dotacji TEKST
136/2020 
22.07.2020
 przyznania dotacji TEKST
137/2020 
23.07.2020
 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Koprnika w Wągrowcu Pani Jolancie Okoniewskiej TEKST
138/2020 
24.07.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
139/2020 
24.07.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
140/2020 
24.07.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
141/2020 
28.07.2020
 przyznania dotacji TEKST
142/2020 
29.07.2020
 powołania komisji ezaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o anans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
143/2020 
29.07.2020
  powołania komisji ezaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o anans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
144/2020 
29.07.2020
  powołania komisji ezaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o anans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
145/2020 
29.07.2020
  powołania komisji ezaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o anans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
146/2020 
29.07.2020
  powołania komisji ezaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o anans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
147/2020 
29.07.2020
  powołania komisji ezaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o anans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
148/2020 
04.08.2020
 
 wyznaczenia osoby pelniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności TEKST
149/2020 
11.08.2020
 sprzedaży nieruchomości TEKST
150/2020 
12.08.2020
  zmiany wytków budżetu na 2020 rok TEKST
151/2020 
12.08.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
152/2020 
12.08.2020
 uzupełnienia składu Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu TEKST
153/2020 
18.08.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
154/2020 
18.08.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
155/2020 
18.08.2020
   zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
156/2020 
18.08.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
 157/2020
24.08.2020
 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejsiemu w Wągrowcu TEKST
 158/2020
25.08.2020
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, informavj o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku TEKST
 159/2020
25.08.2020
 obciążenia nieruchomosci prawem służebności przesyłu TEKST
 160/2020
26.08.2020
 obciążenia nieruchomosci prawem służebności przesyłu  TEKST
 161/2020
26.08.2020
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego na rok 2021 TEKST
 162/2020
27.08.2020
 wynajmu nieruchomości TEKST
 163/2020
31.08.2020
 ustalenia maksymalnej wysokości nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca w roku szkolnym 2020/2021 TEKST
164/2020
01.09.2020
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 7 "Pod Grzybkiem" w Wagrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
165/2020
01.09.2020
 zmieniajace zarzadzenie nr 159/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu TEKST
166/2020
03.09.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
167/2020
14.09.2020
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości TEKST
168/2020
24.09.2020
 przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie TEKST
169/2020
29.09.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
170/2020
29.09.2020
    zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
171/2020
30.09.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
172/2020
30.09.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
173/2020
01.10.2020
 wynajmu nieruchomości TEKST
174/2020
05.10.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 r. TEKST
175/2020
05.10.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
176/2020
15.10.2020
 uchylenia zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majatkowych Urzędu Miejskiego w Wagrowcu TEKST
177/2020
15.10.2020
 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST
178/2020
15.10.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
179/2020
15.10.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
180/2020
15.10.2020
 miany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
181/2020
21.10.2020
 określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec TEKST
182/2020
28.10.2020
 powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu TEKST
183/2020
28.10.2020
 uchylenia zarządzenia w sprawie zasad przekazywania dokumentacji księgowej przez jednostki organizacyjne niezbędnej do scentralizowanych rozliczeń oidatku od towarów i usług TEKST
184/2020
28.10.2020
 uchylenia zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad roziczeń podatku od towarów i usług TEKST
185/2020
28.10.2020
 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec prawem służebności przesyłu TEKST
186/2020
29.10.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
187/2020
29.10.2020
 miany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
188/2020
30.10.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
189/2020
30.10.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
190/2020
30.10.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
191/2020
03.11.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
192/2020
03.11.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu TEKST
193/2020
04.11.2020
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste TEKST
194/2020
04.11.2020
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomosci TEKST
195/2020
13.11.2020
  zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
196/2020
13.11.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
197/2020
13.11.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
198/2020
13.11.2020
 uzupełnienia składu Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu TEKST
199/2020
16.11.2020
 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033 TEKST
200/2020
16.11.2020
 ustalenia projektu uchwały bdżetowej na 2021 rok TEKST
201/2020
16.11.2020
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych w 2021 r. TEKST
202/2020
18.11.2020
 zmieniające Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec TEKST
203/2020
20.11.2020
 przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2021 r. TEKST
204/2020
20.11.2020
 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok TEKST
205/2020
20.11.2020
 ustalenia planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok TEKST
206/2020
20.11.2020
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
207/2020
20.11.2020
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
208/2020
20.11.2020
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
209/2020
26.11.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
210/2020
26.11.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
211/2020
27.11.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
212/2020
27.11.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
213/2020
26.11.2020
 zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
 214/2020
30.11.2020
 wydzierżawienia oraz wynajmu nieruchomości TEKST
 215/2020
01.12.2020
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
 216/2020
01.12.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
 217/2020
03.12.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
 218/2020
03.12.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
 219/2020
07.12.2020
 nabycia nieruchomości TEKST
 220/2020
14.12.2020
 zmiany wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
 221/2020
14.12.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
 222/2020
15.12.2020
 powołania komisji opiniującej TEKST
223/2020
15.12.2020
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
224/2020
16.12.2020
 obciążenia nieruchomości prawem  służebności przesyłu TEKST
225/2020
17.12.2020
 powołania Zastepcy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu TEKST
226/2020
18.12.2020
  zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok TEKST
227/2020
18.12.2020
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
228/2020
18.12.2020
  zmiany planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
229/2020
22.12.2020
  ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok TEKST
230/2020
22.12.2020
  ustalenia planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok TEKST
231/2020
22.12.2020
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2021 roku TEKST
232/2020
22.12.2020
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok TEKST
233/2020
28.12.2020
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
234/2020
28.12.2020
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
235/2020
28.12.2020
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
236/2020
28.12.2020
 przyznania dotacji TEKST
237/2020
28.12.2020
 przyznania dotacji TEKST
238/2020
30.12.2020
 określenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Wągrowcu TEKST
239/2020
31.12.2020
uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu  TEKST
240/2020
31.12.2020
 uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporzadzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  TEKST
241/2020
31.12.2020
 o zmianie zarzadzenia w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorzadowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Wągrowiec  TEKST