ROK 2019

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2019 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2019 r.
 
Numer Zarządzenia 
i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2019
02.01.2019
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
2/2019
09.01.2019
 powołania stałej Komisji Przetargowej
3/2019
14.01.2019
 odwołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
4/2019
14.01.2019
  powołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
5/2019
18.01.2019
 przyznania dotacji
6/2019
18.01.2019
 przyznania dotacji
7/2019
18.01.2019
 umorzenia nalezności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu
TEKST
8/2019
28.01.2019
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
9/2019
28.01.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok
10/2019
28.01.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok
11/2019
30.01.2019
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec
12/2019
31.01.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok
13/2019
11.02.2019
 przyznania dotacji
14/2019
11.02.2019
 wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych
15/2019
13.02.2019
 przyznania dotacji
16/2019
15.02.2019
 przyznania dotacji
17/2019
15.02.2019
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019
18/2019
18.02.2019
 przyznania dotacji
19/2019
20.02.2019
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
20/2019
20.02.2019
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
21/2019
25.02.2019
 wydawania czasopisma pod nazwą "Wągrowiecki Kurier Miejski"
 22/2019
25.02.2019
   zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok
 23/2019
27.02.2019
  przyznania dotacji
24/2019
28.02.2019
  ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
25/2019
28.02.2019 
 wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
26/2019
28.02.2019
   zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok
 27/2019
04.03.2019
  ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
TEKST
 28/2019
07.03.2019
  sprzedaży lokalu mieszkalnego
 29/2019
11.03.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
30/2019
12.03.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 31/2019
12.03.2019
 powolania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości
32/2019
19.03.2019
 nabycia nieruchomości
 33/2019
19.03.2019
 nabycia nieruchomości
 34/2019
26.03.2019
 ustalenia zasad prowadzenia ewidencji ksiegowej dla realizacji projektu grantowego pt. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"
 35/2019
27.03.2019
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
36/2019
29.03.2019
 zmiany wydatków budżetu na 2019 r.
37/2019
29.03.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok
38/2019
29.03.2019
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok
39/2019
29.03.2019
 powołania komisji opiniujacej
40/2019
01.04.2019
 wydawania czasopisma pod nazwa "Wągrowiecki Kurier Miejski"
41/2019
09.04.2019
 zmiany dochodów i  wydatków budżetu na 2019 r.
42/2019
09.04.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok
43/2019
09.04.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok
44/2019
10.04.2019
 ustanowienia koordynatora gminnego