ROK 2019

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2019 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2019 r.

 
Numer zarządzenia 
i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie Do pobrania
1/2019
02.01.2019
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych TEKST
2/2019
09.01.2019
 powołania stałej Komisji Przetargowej TEKST
3/2019
14.01.2019
 odwołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. TEKST
4/2019
14.01.2019
  powołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. TEKST
5/2019
18.01.2019
 przyznania dotacji TEKST
6/2019
18.01.2019
 przyznania dotacji TEKST
7/2019
18.01.2019
 umorzenia nalezności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu TEKST
8/2019
28.01.2019
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok TEKST
9/2019
28.01.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
10/2019
28.01.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
11/2019
30.01.2019
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec TEKST
12/2019
31.01.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
13/2019
11.02.2019
 przyznania dotacji TEKST
14/2019
11.02.2019
 wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych TEKST
15/2019
13.02.2019
 przyznania dotacji TEKST
16/2019
15.02.2019
 przyznania dotacji TEKST
17/2019
15.02.2019
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 TEKST
18/2019
18.02.2019
 przyznania dotacji TEKST
19/2019
20.02.2019
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu TEKST
20/2019
20.02.2019
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu TEKST
21/2019
25.02.2019
 wydawania czasopisma pod nazwą "Wągrowiecki Kurier Miejski" TEKST
 22/2019
25.02.2019
   zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
 23/2019
27.02.2019
  przyznania dotacji TEKST
24/2019
28.02.2019
  ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych TEKST
25/2019
28.02.2019 
 wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych TEKST
26/2019
28.02.2019
   zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
 27/2019
04.03.2019
  ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny TEKST
 28/2019
07.03.2019
  sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
 29/2019
11.03.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
30/2019
12.03.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
 31/2019
12.03.2019
 powolania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości TEKST
32/2019
19.03.2019
 nabycia nieruchomości  TEKST
 33/2019
19.03.2019
 nabycia nieruchomości  TEKST
 34/2019
26.03.2019
 ustalenia zasad prowadzenia ewidencji ksiegowej dla realizacji projektu grantowego pt. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"  TEKST
 35/2019
27.03.2019
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia  TEKST
36/2019
29.03.2019
 zmiany wydatków budżetu na 2019 r. TEKST
37/2019
29.03.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
38/2019
29.03.2019
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
39/2019
29.03.2019
 powołania komisji opiniujacej TEKST
40/2019
01.04.2019
 wydawania czasopisma pod nazwa "Wągrowiecki Kurier Miejski" TEKST
41/2019
09.04.2019
 zmiany dochodów i  wydatków budżetu na 2019 r. TEKST
42/2019
09.04.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
43/2019
09.04.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
44/2019
10.04.2019
 ustanowienia koordynatora gminnego TEKST
45/2019
23.04.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. TEKST
46/2019
23.04.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
47/2019
23.04.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
48/2019
23.04.2019
 ogłoszenia wyników otwatrego konkursu ofert TEKST
49/2019
25.04.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
50/2019
25.04.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
51/2019
25.04.2019
 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej TEKST
52/2019
26.04.2019
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wągrowcu TEKST
53/2019
26.04.2019
 udzielenia pelnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 1 w Wągrowcu TEKST
54/2019
26.04.2019
 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania pełniacemu obowiązki Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu TEKST
55/2019
26.04.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
56/2019
30.04.2019
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
57/2019
02.05.2019
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2018 r. TEKST
58/2019
02.05.2019
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2018 r. TEKST
59/2019
02.05.2019
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wagrowcu za 2018 r. TEKST
60/2019
02.05.2019
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. TEKST
61/2019
06.05.2019
 zmiany dochodów i  wydatków budżetu na 2019 r. TEKST
62/2019
06.05.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
63/2019
06.05.2019
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
64/2019
09.05.2019
 przyznania dotacji TEKST
65/2019
13.05.2019
 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Osrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu TEKST
66/2019
13.05.2019
 powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodoweskiej - Curie w Wągrowcu TEKST
67/2019
15.05.2019
 powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu TEKST
68/2019
15.05.2019
 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej TEKST
69/2019
20.05.2019
 uzupełnienia składu Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu TEKST
70/2019
21.05.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. TEKST
71/2019
21.05.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
72/2019
21.05.2019
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
73/2019
21.05.2019
 częściowego rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste TEKST
74/2019
24.05.2019
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
75/2019
24.05.2019
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr  2 im. JMarii Konopnickiej w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
76/2019
24.05.2019
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
77/2019
24.05.2019
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 6 im. Czerwonego kapturka w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
78/2019
24.05.2019
wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 7 "Pod Grzybkiem" Wągrowcu w przypadku jego nieobecności TEKST
79/2019
24.05.2019
 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SzkołyPodstawowej Nr 4 im. marii Skłodowskiej - Curie w Wągrowcu Pani Agnieszce Marcie Nowak TEKST
80/2019
24.05.2019
 przyznania dotacji TEKST
81/2019
24.05.2019
 przyznania dotacji TEKST
82/2019
24.05.2019
 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej TEKST
83/2019
28.05.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok  TEKST
84/2019
03.06.2019
 ustalenia stawek czynszu najmu lokali i tymczasowych pomieszczeń TEKST
85/2019
03.06.2019
 ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wagrowcu oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza TEKST
86/2019
06.06.2019
 opłat za korzytanie z rowerów w ramach systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego TEKST
87/2019
06.06.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. TEKST
88/2019
06.06.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
89/2019
06.06.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
90/2019
11.06.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
91/2019
12.06.2019
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego na rok 2020 TEKST
92/2019
17.06.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
93/2019
17.06.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
94/2019
18.06.2019
 przyznania dotacji TEKST
95/2019
27.06.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
96/2019
28.06.2019
 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejksiej Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu TEKST
97/2019
03.07.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
98/2019
18.07.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
99/2019
18.07.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
100/2019
18.07.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
101/2019
24.07.2019
 wprowadzenia instrukcji określajacej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu TEKST
 102/2019
24.07.2019
 zmiany wydatków budżetu na 2019 rok  TEKST
 103/2019
24.07.2019
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok  TEKST
 104/2019
25.07.2019
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok  TEKST
105/2019
26.07.2019
przyznania dotacji
106/2019
30.07.2019
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
107/2019
30.07.2019
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST
108/2019
30.07.2019
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  TEKST
109/2019
30.07.2019
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegająccego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego TEKST 
110/2019
30.07.2019
 powołania komisji opiniujacej wnioski o odroczenie terminu platnosci, rozłożenia na raty oraz umorzenia zaleglosci podatkowych, należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym TEKST
111/2019
12.08.2019 
 wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 TEKST
112/2019
19.08.2019 
określenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Wągrowcu tabletów do użytku służbowego
 TEKST
113/2019
20.08.2019
zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok
TEKST
114/2019
20.08.2019
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnaego na 2019 rok TEKST
115/2019
20.08.2019
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
 116/2019
23.08.2019
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku  TEKST
117/2019
26.08.2019
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2020 TEKST
118/2019
26.08.2019
 ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki  TEKST
119/2019
26.08.2019
 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych TEKST
 120/2019
26.08.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok  TEKST
 121/2019
26.08.2019
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok  TEKST
122/2019
26.08.2019
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
 123/2019
04.09.2019
 regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Wągrowca TEKST
 124/2019
11.09.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok  TEKST
 125/2019
11.09.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok  TEKST
 126/2019
11.09.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok  TEKST
 127/2019
11.09.2019
 sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
 128/2019
16.09.2019
 odwołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. TEKST
129/2019
16.09.2019
 powołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. TEKST
 130/2019
18.09.2019
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
 131/2019
19.09.2019
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
132/2019
23.09.2019
 ogłoszenia wyników konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2020 TEKST
133/2019
26.09.2019
 schematu procedury kontroli TEKST
134/2019
26.09.2019
 sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa nauszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej TEKST
135/2019
26.09.2019
 ustanowienia zarzadcy skladnika mienia komunalnego TEKST
136/2019
26.09.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
137/2019
30.09.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
138/2019
30.09.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
139/2019
30.09.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
140/2019
30.09.2019
 przyznania dotacji TEKST
141/2019
30.09.2019
 przyznania dotacji TEKST
142/2019
30.09.2019
 umorzenia zaległości TEKST
143/2019
09.10.2019
 obnizenia miesięcznego czynszu na bazarze przy ulicy Kasprowicza TEKST
144/2019
16.10.2019
  zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
145/2019
16.10.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
146/2019
16.10.2019
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
147/2019
17.10.2019
 powołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu TEKST
148/2019
18.10.2019
 przyznania dotacji TEKST
149/2019
18.10.2019
 przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie TEKST
150/2019
22.10.2019
 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku TEKST
151/2019
28.10.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
152/2019
28.10.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
153/2019
28.10.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
154/2019
28.10.2019
 zmieniajace zarzadzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego TEKST
155/2019
29.10.2019
 przyznania dotacji TEKST
156/2019
30.10.2019
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu TEKST
157/2019
30.10.2019
 przyznania dotacji TEKST
158/2019
30.10.2019
 ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego TEKST
159/2019
30.10.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
160/2019
06.11.2019
 zamiany nieruchomości TEKST
161/2019
12.11.2019
 użyczenia nieruchomości TEKST
162/2019
12.11.2019
  zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
163/2019
12.11.2019
   zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
164/2019
12.11.2019
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
165/2019
12.11.2019
 obciażenia nieruchomości prawem służebności przesyłu TEKST
166/2019
14.11.2019
 wynajmu nieruchomości TEKST
167/2019
14.11.2019
 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033 TEKST
168/2019
14.11.2019
 ustalenia projektu uchwaly budżetowej na 2020 r. TEKST
169/2019
14.11.2019
 ustanowienia zarządcy targowiska TEKST
170/2019
15.11.2019
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych w 2020 r. TEKST
171/2019
15.11.2019
 określenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu miejskiego w Wągrowcu przy Rynek 12 TEKST
172/2019
19.11.2019
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego TEKST
173/2019
19.11.2019
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
174/2019
20.11.2019
 podwyższenia kalitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. TEKST
175/2019
20.11.2019
przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowychy na 2020 rok TEKST
176/2019
20.11.2019
ustalenia projektu planu finansowego Urzedu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
177/2019
20.11.2019
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
178/2019
21.11.2019
 wydzierżawienia oraz wynajmu nieruchomości TEKST
179/2019
27.11.2019
 wysokości cen za korzystanie z obiektów i urzadzeń uzyteczności publicznej TEKST
180/2019
28.11.2019
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
181/2019
28.11.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
182/2019
29.11.2019
 wynajmu nieruchomości TEKST
183/2019
29.11.2019
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
184/2019
29.11.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
185/2019
29.11.2019
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
186/2019
04.12.2019
 wynajmu nieruchomości TEKST
187/2019
06.12.2019
 wynajmu nieruchomości TEKST
188/2019
11.12.2019
  zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
189/2019
11.12.2019
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
190/2019
11.12.2019
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
191/2019
11.12.2019
 powołania komisji opiniującej TEKST
192/2019
11.12.2019
 nabycia nieruchomości TEKST
193/2019
12.12.2019
 wydzierżawienia nieruchomości TEKST
194/2019
12.12.2019
 wynajmu nieruchomości TEKST
195/2019
12.12.2019
 zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu i udzieleniu akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe (BSK) przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" TEKST
196/2019
16.12.2019
 powołania komisji opiniującej TEKST
197/2019
16.12.2019
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
198/2019
16.12.2019
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
199/2019
19.12.2019 
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu  TEKST
200/2019
19.12.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
201/2019
23.12.2019
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert TEKST
202/2019
23.12.2019
 uchylenia Zarządzenia nr 45/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2016 r. zmieniajacego zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego TEKST
203/2019
23.12.2019
 zmiany wydatków budżetu na 2019 rok TEKST
204/2019
23.12.2019
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2019 rok TEKST
205/2019
23.12.2019
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok TEKST
206/2019
24.12.2019
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2020 rok TEKST
207/2019
24.12.2019
 ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok TEKST
208/2019
24.12.2019
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2020 roku TEKST
209/2019
24.12.2019
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2020 rok TEKST
210/2019
31.12.2019
 wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporzadzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu TEKST
211/2019
31.12.2019
 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości TEKST
212/2019
31.12.2019
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu TEKST
213/2019
31.12.2019
 udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta TEKST