ROK 2017

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2017 r.

 
 
 

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2017 r.

 

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
 
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
 1/2017
02.01.2017
 przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
 TEKST
  2/2017
02.01.2017  
 przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu i w Przedszkolu Nr 6 im.Czerwonego Kapturka w Wagrowcu  TEKST
3/2017
03.01.2017  
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu
 TEKST
  4/2017
03.01.2017  
  umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu  TEKST
  5/2017
03.01.2017  
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiazań w 2017 roku
TEKST
  6/2017
09.01.2017  
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 TEKST
  7/2017
09.01.2017  
 unieważnienia otwartego konkursu ofert
 TEKST
  8/2017
09.01.2017  
 odwołania Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
 TEKST
  9/2017
10.01.2017  
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
  10/2017
13.01.2017  
 zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczaenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowyc, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejksim w Wągrowcu  TEKST
  11/2017
13.01.2017  
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 TEKST
  12/2017
13.01.2017  
 podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2017 na jednostki je realizujące
 TEKST
  13/2017
16.01.2017
 nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  14/2017
17.01.2017
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
TEKST
15/2017
17.01.2017  
 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu  TEKST
  16/2017
19.01.2017
 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
 TEKST
17/2017
19.01.2017  
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok
 TEKST
  18/2017
20.01.2017
 przyznania dotacji
 TEKST
  19/2017
24.01.2017
 wydzierżawienia gruntów
 TEKST
  20/2017
26.01.2017
 wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych
 TEKST
  21/2017
27.01.2017
 zmieniające zarządzenie nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące
 TEKST
  22/2017
27.01.2017
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych   TEKST
    23/2017
27.01.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok
TEKST
    24/2017
27.01.2017
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok
 TEKST
    25/2017
30.01.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
TEKST
    26/2017
30.01.2017
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
    27/2017
31.01.2017
 powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu  TEKST
  28/2017
31.01.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  29/2017
31.01.2017
 zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad zozliczeń podatku od towarów i usług
 TEKST
  30/2017
02.02.2017
 nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
31/2017
03.02.2017  
 nabycia nieruchomości
TEKST
  32/2017
03.02.2017
 nabycia nieruchomości
TEKST
  33/2017
03.02.2017
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
 TEKST
  34/2017
07.02.2017
 ustalenia szczegółowych zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miejskiego  TEKST
  35/2017
10.02.2017
 powołania Zespołu ds. sprawdzania taryf i wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych
TEKST
  36/2017
24.02.2017
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
  37/2017
24.02.2017
   zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  38/2017
24.02.2017
 przyznania dotacji
 TEKST
39/2017
24.02.2017  
 przyznania dotacji
 TEKST
40/2017
27.02.2017
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
41/2017
27.02.2017  
 zmieniające zarządzenie nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące
 TEKST
42/2017
03.03.2017  
 powołania komisji opiniujacej TEKST
  43/2017
06.03.2017
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
TEKST
  44/2017
07.03.2017
 przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025
TEKST
  45/2017
07.03.2017
 powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 TEKST
  46/2017
07.03.2017
 nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz Regulaminu Pracy Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
TEKST
47/2017
13.03.2017  
 przyznawania dotacji  TEKST
  48/2017
20.03.2017  
 wydzierżawienia gruntu
 TEKST
49/2017
20.03.2017    
 wydzierżawienia gruntu
TEKST
  50/2017
20.03.2017  
 wydzierżawienia gruntu
 TEKST
   51/2017
20.03.2017  
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
TEKST
  52/2017
20.03.2017    
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
    53/2017
20.03.2017  
 przyznania dotacji
 TEKST
    54/2017
20.03.2017  
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 TEKST
  55/2017
21.03.2017  
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
TEKST
  56/2017
29.03.2017    
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
TEKST
  57/2017
29.03.2017 
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
 TEKST
58/2017
29.03.2017 
 powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 TEKST
  59/2017
31.03.2017 
 ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego
 TEKST
60/2017
31.03.2017   
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
  61/2017
31.03.2017 
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorządu Terytorialnego na 2017 rok
 TEKST
  62/2017
31.03.2017 
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok TEKST
    63/2017
31.03.2017 
 zmiany zarządzenia Nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące
TEKST
    64/2017
03.04.2017 
 sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 TEKST
    65/2017
03.04.2017 
 sprzedaży lokali mieszkalnych
 TEKST
66/2017
  07.04.2017
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  TEKST
  67/2017
  07.04.2017
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  68/2017  
07.04.2017
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
    69/2017  
07.04.2017
 wyznaczenia nauczyciela zastepujacego p.o. Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu  TEKST
70/2017  
18.04.2017
 sprzedaży nieruchomości  TEKST
  71/2017  
20.04.2017
 zmieniajace zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
 TEKST
72/2017  
26.04.2017  
 powołania komisji opiniujacej
TEKST
73/2017  
27.04.2017  
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
TEKST
74/2017  
27.04.2017    
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
75/2017  
27.04.2017    
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
76/2017  
27.04.2017    
 zmiany zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu "Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-20125" TEKST
  78/2017  
04.05.2017 
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2016 rok
TEKST
  79/2017  
04.05.2017 
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2016 rok  TEKST
  80/2017  
04.05.2017
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2016 rok  TEKST
  81/2017  
04.05.2017
 przekazania sprawozdania finansowego
TEKST
  82/2017  
05.05.2017
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 TEKST
83/2017  
10.05.2017  
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wagrowcu oraz dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec  TEKST
  84/2017  
11.05.2017  
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 6  im. Czerwonego Kapturka w Wagrowcu oraz dyrektora Przedszkola Nr 7 "Pod Grzybkiem" w Wągrowcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec  TEKST
 85/2017  
12.05.2017  
 powołania zespołu osób nadzorujących realizację udzielonego zamówienia
TEKST
 86/2017  
16.05.2017  
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
   87/2017  
16.05.2017
 scentralizowanych zasad ewidencji rozliczeń podatku od towarów i usług
 TEKST
  88/2017  
22.05.2017 
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
   89/2017  
22.05.2017
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
   90/2017  
22.05.2017
 sprzedaży nieruchomości TEKST
   91/2017  
23.05.2017
 nabycia nieruchomości
TEKST
  92/2017 
23.05.2017
 nabycia nieruchomości  TEKST
93/2017
26.05.2017
 ustaleniazasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pt. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oswiatowych Gminy miejskiej Wągrowiec
TEKST
 94/2017
29.05.2017
 powołania operatora informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Wągrowcu
 TEKST
 95/2017
29.05.2017
 odwołania Pani Danuty Kaniewskiej ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
 TEKST
 96/2017
30.05.2017
 wynajmu terenu
 TEKST
 97/2017
30.05.2017
 powołania Komisji Konkursowej wyłaniajacej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu
 TEKST
 98/2017
30.05.2017
 powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 im. czerwonego Kapturka w Wągrowcu
 TEKST
 99/2017
30.05.2017
 powolania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 7 "Pod Grzybkiem" w Waąrowcu
 TEKST
 100/2017
31.05.2017
 zmiany planu finansowego Urzedu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 r.
 TEKST
101/2017
31.05.2017
 powolania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. marii konopnickiej w Wągrowcu
 TEKST
 102/2017
31.05.2017
zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące
 TEKST
 103/2017
05.06.2017
 zmiany składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu
 TEKST
 104/2017
05.06.2017
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
 TEKST
 105/2017
06.06.2017
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
 TEKST
 106/2017
06.06.2017
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
 TEKST
 107/2017
06.06.2017
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
 TEKST
 108/2017
07.06.2017
 wydzierżawienia gruntu
 TEKST
 109/2017
08.06.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 TEKST
110/2017
08.06.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok
 TEKST
 111/2017
08.06.2017
 zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok
 TEKST
 112/2017
13.06.2017
 nabycia nieruchomości
TEKST
113/2017
13.06.2017
 nabycia nieruchomości
 TEKST
 114/2017
13.06.2017
 obciążenia nieruchomości prawem służebności przesyłu
 TEKST
115/2017
19.06.2017
zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu
 TEKST
 116/2017
19.06.2017
 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu
 TEKST
 117/2017
19.06.2017
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu
 TEKST
 118/2017
19.06.2017
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 7 "Pod Grzybkiem" w Wągrowcu  TEKST
 119/2017
19.06.2017
 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 7 "Pod Gerzybkiem" w Wągrowcu TEKST
120/2017
19.06.2017
 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 6 im. Czerwonego kapturka w Wągrowcu  TEKST
 121/2017
21.06.2017
 powołania zespołu osób nadzorujących realizację udzielonego zamówienia  TEKST
122/2017
23.06.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
 123/2017
23.06.2017 
 zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
 124/2017
23.06.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST
 125/2017
27.06.2017 
 o zmianie zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad ewidencji rozliczeń podatku od towarów i usług  TEKST
 126/2017
29.06.2017
 powierzenia pelnienia obowiazków Dyrektora Przedszkola nr 2 im Marii Konopnickiej w Wągrowcu Pani Beacie Tomkowiak  TEKST
 127/2017
29.06.2017 
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  TEKST
128/2017
29.06.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017  TEKST
 129/2017
29.06.2017
 zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
130/2017
29.06.2017
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2017-2033  TEKST
131/2017
04.07.2017
przyznania dotacji  TEKST
132/2017
04.07.2017 
 nabycia nieruchomości  TEKST
133/2017
04.07.2017 
 powołania Zespołu Roboczego ds. monitorowania "Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku" TEKST
134/2017
05.07.2017
 ogłoszenia naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok TEKST
 135/2017
11.07.2017
 nabycia nieruchomości TEKST
 136/2017
12.07.2017
 sprzedaży lokalu mieszkalnego  TEKST
 137/2017
12.07.2017
 wzoru Karty Młodego Wągrowczanina, wniosku o wydanie Karty Młodego Wągrowczanina oraz wzoru deklaracji partnerstwa w Programie Młody Wągrowczanin +  TEKST
138/2017
14.07.2017
 sprzedaży nieruchomości  TEKST
139/2017
14.07.2017
  sprzedaży nieruchomości  TEKST
140/2017
14.07.2017
  sprzedaży nieruchomości  TEKST
141/2017
14.07.2017
  sprzedaży nieruchomości  TEKST
142/2017
19.07.2017
 schematu procedury kontroli  TEKST
143/2017
21.07.2017
 nabycia nieruchomości  TEKST
 144/2017
21.07.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok TEKST
 145/2017
21.07.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
 146/2017
21.07.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące TEKST
 147/2017
25.07.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  TEKST
148/2017
25.07.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok
TEKST
149/2017
25.07.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
 150/2017
26.07.2017
 przyznania dotacji  TEKST
 151/2017
26.07.2017
niewykonania prawa pierwokupu TEKST
  152/2017
26.07.2017
 niewykonania prawa pierwokupu  TEKST
 153/2017
28.07.2017
 przeprowadzenia konsultacji społecznych TEKST
 154/2017
28.07.2017
 powołania członka VII kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o. o   TEKST
155/2017
31.07.2017
 sprzedaży nieruchomości
TEKST
156/2017
02.08.2017
 powołania zespołu osób nadzorujących realizację udzielonego zamówienia
TEKST
 157/2017
10.08.2017
 powołania stałej Komisji Przetargowej
 TEKST
158/2017
16.08.2017
 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
 TEKST
 159/2017
16.08.2017
 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu
 TEKST
 160/2017
16.08.2017
 powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 TEKST
 161/2017
16.08.2017 
 przyjecia harmonogramu czynności likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu
 TEKST
 162/2017
21.08.2017
 nabycia nieruchomości
 TEKST
 163/2017
22.08.2017
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
 164/2017
22.08.2017
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
165/2017
24.08.2017 
 wysokości  cen za  przejazdy  środkami lokalnego  transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu
TEKST 
166/2017
25.08.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
167/2017
30.08.2017
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I pórocze 2017 roku
 TEKST
168/2017
31.08.2017
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wagrowcu
 TEKST
169/2017
31.08.2017
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
170/2017
31.08.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące TEKST
171/2017
01.09.2017 
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok TEKST
172/2017
01.09.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
173/2017
01.09.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST
174/2017
05.09.2017
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 TEKST
175/2017
07.09.2017
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 TEKST
176/2017
08.09.2017
ogłoszenie wyników konsultacji społecznych
 TEKST
177/2017
11.09.2017 
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
178/2017
18.09.2017
 wydzierżawienia gruntu
 TEKST
179/2017
28.09.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
180/2017
28.09.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok TEKST
181/2017
28.09.2017 
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST
182/2017
02.10.2017
 przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 208 rok
 TEKST
183/2017
03.10.2017
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
184/2017
04.10.2017
 nabycia nieruchomości  TEKST
185/2017
04.10.2017
 nabycia nieruchomości  TEKST
186/2017
04.10.2017
  nabycia nieruchomości
 TEKST
187/2017
04.10.2017
  nabycia nieruchomości
 TEKST
188/2017
04.10.2017
 nabycia nieruchomości  TEKST
 189/2017
04.10.2017
 nabycia nieruchomości  TEKST
 190/2017
04.10.2017
  nabycia nieruchomości
 TEKST
 191/2017
10.10.2017
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
192/2017
10.10.2017
 sprzedaży nieruchomości  TEKST
 193/2017
12.10.2017
 powołania zespołu osób nadzorujacych realizację udzielonego zamówienia
 TEKST
 194/2017
12.10.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  TEKST
 195/2017
12.10.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
 196/2017
12.10.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
 197/2017
16.10.2017
 powołania stałej Komisji Przetargowej
TEKST
 198/2017
20.10.2017
 nabycia nieruchomości
 TEKST
  199/2017
20.10.2017
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzedu Miejskiego w Wągrowcu
TEKST
  200/2017
20.10.2017
 wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzana, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzedzie Miejskim w Wagrowcu
 TEKST
  201/2017
20.10.2017
 zmiany zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pt. "Poprawa stanu transportu publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi" RPWP.03.03.01-30-0011/16
 TEKST
   202/2017
27.10.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
203/2017
27.10.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok TEKST
  204/2017
27.10.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST
205/2017
31.10.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  TEKST
206/2017
31.10.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok TEKST
  207/2017
31.10.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  208/2017
31.10.2017
  zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST
  209/2017
02.11.2017
 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu
 TEKST
  210/2017
02.11.2017
 wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach
 TEKST
211/2017
02.11.2017
 wdrożenia rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta
TEKST
212/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  213/2017
06.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  214/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  215/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  216/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  217/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  218/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  219/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  220/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
221/2017
07.11.2017
 wydzierżawienia gruntu
TEKST
222/2017
09.11.2017
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  223/2017
09.11.2017
 wynajmu terenu
 TEKST
   224/2017
09.11.2017
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu w 2018 r.
TEKST
  225/2017
13.11.2017
nabycia nieruchomości TEKST
   226/2017
14.11.2017
 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2018-2033
TEKST
   227/2017
14.11.2017
 ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2018
 TEKST
   228/2017
16.11.2017
 odwołania ogloszonego przetargu
TEKST
229/2017
17.11.2017
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok TEKST
  230/2017
17.11.2017
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
  231/2017
17.11.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
   232/2017
20.11.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST
    233/2017
20.11.2017
 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
    234/2017
20.11.2017
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wągrowiec informacji niezbednych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2018 rok
 TEKST
  235/2017
20.11.2017
 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki samorządu Terytorialnego na 2018 rok
 TEKST
   236/2017
20.11.2017
 wydzierżawienia gruntu
 TEKST
  237/2017
20.11.2017
 wydzierżawienia gruntu
 TEKST
  238/2017
20.11.2017
 ustalenia projektu planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samozrądu terytorialnego ustawami na 2018 rok
 TEKST
239/2017
22.11.2017
 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku
 TEKST
240/2017
23.11.2017
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 TEKST
  241/2017
23.11.2017
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  TEKST
242/2017
23.11.2017
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  TEKST
  243/2017
27.11.2017
  zmieniające zarządzenie nr 242/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  TEKST
   244/2017
27.11.2017
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  245/2017
27.11.2017
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  246/2017
28.11.2017
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości
TEKST
   247/2017
29.11.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
   248/2017
29.11.2017
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
    249/2017
29.11.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące TEKST
    250/2017
30.11.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok TEKST
    251/2017
30.11.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
    252/2017
30.11.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok   TEKST
    253/2017
01.12.2017
 regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówiebnia nie  przekaraczajacej 750.000 euro
   TEKST
    254/2017
07.12.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
    255/2017
07.12.2017
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
    256/2017
07.12.2017
 wydzierżawienia gruntu TEKST  
   257/2017
08.12.2017
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
  258/2017
11.12.2017
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 TEKST 
   259/2017
12.12.2017
 wydawania czasopisma "Wągrowczanie.pl" oraz serwisu internetowego "Wągrowczanie.pl"   TEKST
260/2017
12.12.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok   TEKST
  261/2017
12.12.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok   TEKST
  262/2017
12.12.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok   TEKST
  263/2017
12.12.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące   TEKST
264/2017
14.12.2017
zmiające zarządzenia nr 209/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakladowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa w Wągrowcu
 TEKST
265/2017
14.12.2017
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości  TEKST
  266/2017
19.12.2017
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu  TEKST
  267/2017
20.12.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok  TEKST
  268/2017
20.12.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok   TEKST
269/2017
20.12.2017
 zmiany zarządzenia nr 12/2017 w sprawie podziału dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok na jednostki je realizujące  TEKST 
270/2017
22.12.2017
 unieważnienia otwartego konkursu ofert   TEKST
271/2017
22.12.2017
 unieważnienia otwartego konkursu ofert   TEKST
272/2017
22.12.2017
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  TEKST 
273/2017
28.12.2017
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  TEKST
274/2017
28.12.2017
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 rok TEKST 
  275/2017
28.12.2017
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  276/2017
29.12.2017
 ogłoszenia owartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  TEKST
  277/2017
29.12.2017
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  TEKST
  278/2017
29.12.2017
przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wagrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 r.

TEKST

  279/2017
29.12.2017
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2018 rok

TEKST

  280/2017
29.12.2017
ustalenia  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok TEKST
  281/2017
29.12.2017
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec do zaciągania zobowiązań w 2018 roku TEKST