ROK 2016

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2016 r.

 
 
 
 

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2016 r.

 

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
 
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
 1/2016
05.01.2016
 
powołania komisji konkursowej
 TEKST
 2/2016
05.01.2016
 
powołania komisji konkursowej
 TEKST
 3/2016
 05.01.2016
 powolania komisji konkursowej  TEKST
 4/2016
11.01.2016
 zmieniające w części zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 TEKST
 5/2016
14.01.2016
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych
 TEKST
 6/2016
14.01.2016
 ogloszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych
 TEKST
 7/2016
15.01.2016
 wzoru legitymacji słuzbowej dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
 TEKST
 8/2016
18.01.2016
 wydzierżawienia nieruchomości
 TEKST
 9/2016
19.01.2016
 powołania Komisji Mieszkaniowej  TEKST
 10/2016
20.01.2016
 podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednostki je realizujące
  TEKST
 11/2016
21.01.2016
 ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza
 TEKST
 12/2016
22.01.2016
  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
 13/2016
25.01.2016
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  14/2016
25.01.2016
 wydzierżawienia nieruchomości
 15/2016
25.01.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 16/2016
25.01.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.
 TEKST
 17/2016
25.01.2016
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016
 TEKST
 18/2016
25.01.2016
 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych
 TEKST
 19/2016
27.01.2016
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 20/2016
27.01.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
 21/2016
27.01.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok
 TEKST
 22/2016
28.01.2016
 zmiany Regulaminu Organiazyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
 23/2016
29.01.2016
 ogłoszenia wyników konkursu ofert  TEKST
 24/2016
05.02.2016
 przyznania dotacji
 TEKST
 25/2016
09.02.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
 26/2015
09.02.2016
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
 27/2016
09.02.2016
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
 TEKST
 28/2016
09.02.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
 29/2016
09.02.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
 30/2016
09.02.2016
 przyznania dotacji na wsparcie projektu sportowego
 TEKST
 31/2016
12.02.2016
 przyznania dotacji na wsparcie projektu sportowego  TEKST
 32/2016
12.02.2016
  przyznania dotacji na wsparcie projektu sportowego
  33/2016
15.02.2016
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy- organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
  34/2016
18.02.2016
 przyznania dotacji
 TEKST
  35/2016
18.02.2016
 przyznania dotacji
 TEKST
  36/2016
19.02.2016
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu w 2016 r.
 TEKST
  37/2016
19.02.2016
 najmu terenu
 TEKST
  38/2016
19.02.2016

  wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 39/2016
23.02.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 40/2016
25.02.2016
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizcji zadan publicznych w 2016 r.
 TEKST
 41/2016
26.02.2016
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorządu Terytorialnego na 2016 r.
 TEKST
 42/2016
26.02.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
 43/2016
01.03.2016
 przyznania dotacji
 TEKST
 44/2016
09.03.2016
 uzupelnienia składu osobowego Komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości
 TEKST
 45/2016
09.03.2016
 zmiana zarządzenia w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 TEKST
 46/2016
09.03.2016
 wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu w przypadku jej nieobecności
 TEKST
   47/2016
09.03.2016
  wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu w przypadku jej nieobecności  TEKST
   48/2016
09.03.2016
 wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu w przypadku jej nieobecności  TEKST
  49/2016
09.03.2016
  wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora Przedszkola Nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu w przypadku jej nieobecności  TEKST
   50/2016
09.03.2016
  wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora Przedszkola Nr 7 "Pod Grzybkiem" w Wągrowcu w przypadku jej nieobecności  TEKST
  51/2016
11.03.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorządu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  52/2016
11.03.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 53/2016
15.03.2016
  powołania komisji konkursowej  TEKST
  54/2016
16.03.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  55/2016
15.03.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  56/2016
165.03.2016
 przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Nr 3 ul.Cysterska 28 w Wągrowcu
 TEKST
  57/2016
23.03.2016
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
 TEKST
    58/2016
24.03.2016
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowychinstytucji kultury oraz informacji o stanie mienia  TEKST
    59/2016
24.03.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
    60/2016
24.03.2016
 podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednostki je realizujące
 TEKST
    61/2016
30.03.2016
 rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
 TEKST
  62/2016
31.03.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.  TEKST
  63/2016
31.03.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
  64/2016
31.03.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  65/2016
04.04.2016
 powolania Zespolu Roboczego ds. monitorowania "Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku"
 TEKST
  66/2016
04.04.2016
 wzoru wniosku o wydanie Wągrowieckiej Karty Seniora oraz wzoru deklaracji partnerstwa w Programie Senior 60+
 TEKST
  67/2016
04.04.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 TEKST
 68/2016
05.04.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
   69/2016
05.04.2016
 powołania stałej komisji przetargowej do spraw zbywania nieruchomości
 TEKST
   70/2016
05.04.2016
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych
 TEKST
   71/2016
08.04.2016
 wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
   72/2016
11.04.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
   73/2016
12.04.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  74/2016
12.04.2016
 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiastaWągrowca na lata 2016 - 2033
 TEKST
  75/2016
15.04.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
 76/2016
15.04.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  77/2016
15.04.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  78/2016
15.04.2016
  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiastaWągrowca na lata 2016 - 2033  TEKST
  79/2016
22.04.2016
 sprzedaż lokalu mieszkalnego
 TEKST
  80/2016
25.04.2016
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  81/2016
29.04.2016
 zmiany zakladowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
  82/2016
29.04.2016
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
  83/2016
29.04.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
 84/2016
04.05.2016
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu  Kultury w Wągrowcu za 2015 rok
 TEKST
  85/2016
04.05.2016
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2015 rok  TEKST
  86/2016
04.05.2016
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2015 rok  TEKST
  87/2016
04.05.2016
 przekazania sprawozdania finansowego za 2015 rok
 TEKST
    88/2016
04.05.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 89/2016
06.05.2016
 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
   90/2016
06.05.2016
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
  91/2016
06.05.2016
 wprowadzenia zmian w podziale dochodó, dotacji i wydatków roku 2016 na jednostki je realizujące  TEKST
  92/2016
11.05.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  93/2016
11.05.2016
 wydzierżawienia gruntu  TEKST
  94/2016
20.05.2016
 wynajmu terenu
 TEKST
 95/2016 
23.05.2016
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
TEKST
 96/2016
23.05.2016
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok
 TEKST
 97/2016
23.05.2016
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok
 TEKST
   98/2016
23.05.2016
 niewykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  99/2016
23.05.2016 
 wysokości cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu
 TEKST
    100/2016
27.05.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.  TEKST
  101/2016
27.05.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
   102/2016
27.05.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
    103/2016
30.05.2016
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
 TEKST
    104/2016
06.06.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  105/2016
06.06.2016
 dzierżawy gruntu
 TEKST
  106/2016
06.06.2016
  sprzedaży nieruchomości  TEKST
  107/2016
07.06.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.  TEKST
  108/2016
07.06.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
  109/2016
07.06.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  110/2016
07.06.2016
  niewykonania prawa pierwokupu  TEKST
  111/2016
14.06.2016
 ustalenia szczegółowych zadań Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miejskiego
 TEKST
  112/2016
16.06.2016
 powołania stałej Komisji Przetargowej
 TEKST
  113/2016
16.06.2016
 nadania regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu
 TEKST
  114/2016
17.06.2016
 powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wagrowcu
 TEKST
  115/2016
17.06.2016
  powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wagrowcu  TEKST
  116/2016
21.06.2016
 rozwiązania umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste  TEKST
  117/2016
21.06.2016
  rozwiązania umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste  TEKST
  118/2016
27.06.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  119/2016
28.06.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
  120/2016
30.06.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
  121/2016
30.06.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  122/2016
30.06.2016
  wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednostki je realizujące    TEKST
  123/2016
06.07.2016
 ogłoszenia naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok
 TEKST
  124/2016
11.07.2016
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 125/2016
15.07.2016
 w sprawie sposobu  postępowania  przy załatwianiu  spraw z zakresu działalności  lobbingowej

 TEKST

  126/2016
18.07.2016
 sprzedaży lokalu użytkowego
 TEKST
    127/2016
18.07.2016
 nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
   128/2016
18.07.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
    129/2016
18.07.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
   130/2016
18.07.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  131/2016
18.07.2016
 wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola nr 2 im. Marii konopnickiej w Wągrowcu w przypadku jego nieobecności
 TEKST
  132/2016
18.07.2016
 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich ul.Krótka 4 w Wągrowcu
 TEKST
  133/2016
18.07.2016
 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3, ul. Cysterska 28 w Wągrowcu  TEKST
  134/2016
21.07.2016
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 TEKST
  135/2016
21.07.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.  TEKST
  136/2016
21.07.2016
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok  TEKST
  137/2016
21.07.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  138/2016
22.07.2016
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste  TEKST
 139/2016
26.07.2016
 sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 TEKST
 140/2016
1.08.2016
 nabycia nieruchomości
 TEKST
 141/2016
01.08.2016
nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
 142/2016
05.08.2016
 przeprowadzenia konsultacji społecznych
 TEKST
 143/2016
09.08.2016
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 TEKST
 144/2016
09.08.2016
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok
 TEKST
 145/2016
17.08.2016
 wprowadzenie na terenie Miasta Wągrowca modułów zadaniowych w ramach systemu zarządzania kryzysowego
 TEKST
 146/2016
26.08.2016
 zmiany terminu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomosci
 TEKST
  147/2016
29.08.2016
 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Marii Konopnickiej
TEKST
   148/2016
29.08.2016
 utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzyskowego
 TEKST
   149/2016
29.08.2016
 powołania Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
 TEKST
   150/2016
30.08.2016
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
 TEKST
  151/2016
31.08.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok  TEKST
  152/2016
31.08.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  153/2016
31.08.2016
 zmieniające zarządzenie w sparawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.
 TEKST
  154/2016
01.09.2016
 zmieniające zarządzenie nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednostki je realizujące
TEKST
  155/2016
01.09.2016
 wydzierżawienia gruntu

  TEKST

   156/2016
12.09.2016
 nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  157/2016
15.09.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  158/2016
21.09.2016
 ogłoszenia wyników konsultacji społecznych.
  159/2016
22.09.2016
 wynajmu gruntu
 TEKST
  160/2016
26.09.2016
 powołania stałej Komisji Przetargowej
 TEKST
  161/2016
26.09.2016
 nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 TEKST
  162/2016
26.09.2016
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 TEKST
  163/2016
28.09.2016
 ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 TEKST
  164/2016
29.09.2016
 wysokości cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu
 TEKST
    165/2016
30.09.2016
 powołania Horyzontalnego Zespolu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025"
 TEKST
    166/2016
30.09.2016
 zmieniające zarzadzenie Nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednosti je realizujace  TEKST
    167/2016
30.09.2016
  zmieniające zarządzenie w sparawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r. TEKST
    168/2016
30.09.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  169/2016
30.09.2016
  zmieniające zarzadzenie Nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednosti je realizujace  TEKST
  170/2016
30.09.2016
 ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025"  TEKST
  171/2016
10.10.2016
 przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarzadowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
 TEKST
  172/2016
12.10.2016
 zarządzenia wyborów do Mlodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
 TEKST
  173/2016
14.10.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok  TEKST
  174/2016
14.10.2016
  zmieniające zarządzenie w sparawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  175/2016
14.10.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  176/2016 17
4.10.2016
 przyznania dotacji
 TEKST
  177/2016
18.10.2016
 przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w 2016 r.
 TEKST
  178/2016
18.10.2016
 wprowadzenia do użytku Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodziądla Gminy miejskiej Wągrowiec
 TEKST
  179/2016
18.10.2016
 powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej  TEKST
  180/2016
18.10.2016
 powołania stalej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 TEKST
    181/2016
19.10.2016
 wprowadzenia zmian w w uchwale budżetowej na 2016 rok
 TEKST
  182/2016
19.10.2016
  zmieniające zarządzenie w sparawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  183/2016
28.10.2016
 zmieniające zarzadzenie Nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednosti je realizujace  TEKST
  184/2016
28.10.2016
 powołania Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
 TEKST
  185/2016
28.10.2016
 zmieniające zarządzenie w sparawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  186/2016
28.10.2016
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  187/2016
31.10.2016
 zmieniające zarzadzenie Nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednosti je realizujace  TEKST
  188/2016
02.11.2016
 wynajmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 TEKST
  189/2016
02.11.2016
 wynajmu terenu w trybie bezprzetargowym
TEKST
  190/2016
07.11.2016
 sprzedaźy lokalu mieszkalnego  TEKST
191/2016
07.11.2016 
 sprzedaźy lokalu mieszkalnego TEKST
192/2016
07.11.2016 
  sprzedaźy lokalu mieszkalnego TEKST
  193/2016
07.11.2016
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 TEKST
  194/2016
09.11.2016
 zatwierdzenia list osób uprawnionych do najmu w 2017 roku
 TEKST
195/2016
09.11.2016  
 nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  196/2016
09.11.2016  
 ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pt. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19
TEKST
  197/2016
10.11.2016  
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 TEKST
  198/2016
14.11.2016 
 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
 TEKST
  199/2016
14.11.2016 
 wynajmu terenu
TEKST
200/2016
14.11.2016   
 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033
 TEKST
  201/2016
14.11.2016 
 ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
 TEKST
    202/2016 16.11.2016   obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 TEKST
  203/2016
17.11.2016   
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
 TEKST
    204/2016 17.11.2016   zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 r.
 TEKST
  205/2016
17.11.2016   
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2016 rok
 TEKST
  206/2016
17.11.2016   
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
 TEKST
    207/2016 21.11.2016   wydzierżawienia terenu
 TEKST
    208/2016 21.11.2016   wynajmu terenu
 TEKST
    209/2016 21.11.2016   wynajmu terenu
 TEKST
   210/2016
21.11.2016 
 sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 TEKST
    211/2016 21.11.2016   przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2017 rok
 TEKST
    212/2016 21.11.2016   ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 r.  TEKST
    213/2016 21.11.2016   ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  214/2016
30.11.2016   
   zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 r. TEKST
    215/2016 30.11.2016    zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
    216/2016 30.11.2016    zmieniające zarzadzenie Nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednosti je realizujace  TEKST
217/2016
01.12.2016 
 ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pt. "Poprawa stanu transportu publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi"
 TEKST
  218/2016
02.12.2016 
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
 TEKST
  219/2016
02.12.2016 
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego TEKST
  220/2016
02.12.2016
 zasad sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 TEKST
  221/2016
06.12.2016
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
  222/2016
06.12.2016
 zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu  TEKST
223/2016
08.12.2016  
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
224/2016
08.12.2016  
 uchylające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
 TEKST
  225/2016
09.12.2016
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 TEKST
  226/2016
13.12.2016
 wydzierżawienia gruntów
 TEKST
  227/2016
13.12.2016
 wydzierżawienia gruntów  TEKST
  228/2016
13.12.2016
 wydzierżawienia gruntów
TEKST
  229/2016
13.12.2016
 wydzierżawienia gruntów
 TEKST
  230/2016
13.12.2016
 sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 TEKST
  231/2016
13.12.2016
 nie wykonania prawa pierwokupu
 TEKST
  232/2016
14.12.2016
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, którejprzedmiotem jest ta sama nieruchomość  TEKST
  233/2016
14.12.2016
  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok  TEKST
  234/2016
14.12.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  235/2016
14.12.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
  236/2016
15.12.2016
 zasad przekazywania dokumentacji księgowej przez jednostki organizacyjne niezbednej do scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług
 TEKST
  237/2016
15.12.2016
 scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług  TEKST
  238/2016
19.12.2016
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 TEKST
  239/2016
20.12.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 TEKST
  240/2016
20.12.2016
  zmieniające zarzadzenie Nr 10/2016 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2016 na jednosti je realizujace  TEKST
  241/2016
21.12.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  242/2016
28.12.2016
 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości
 TEKST
  243/2016
28.12.2016
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
 TEKST
  244/2016
28.12.2016
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 r.  TEKST
  245/2016
28.12.2016
  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
 246/2016
28.12.2016
 ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2017 r.
 TEKST
 247/2016
28.12.2016
ustalenia   planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok  TEKST
  248/2016
28.12.2016
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wyskości dotacji na 2017 r.  TEKST
  249/2016
29.12.2016
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
  250/2016
29.12.2016
 powołania komisji opiniującej
 TEKST
  251/2016
30.12.2016
 zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad podatku od towarów i usług
 TEKST
  252/2016
30.12.2016
 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
 TEKST
  253/2016
30.12.2016
 o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu  TEKST
  254/2016
30.12.2016
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 TEKST
  255/2016
30.12.2016
 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla realizacji projektu pt. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19" RPWP.03.02.01-30-0042/15
 TEKST