ROK 2015

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2015 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2015 r.

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2015
5.01.2015
powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychw zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
2/2015
8.01.2015
powołania stałej Komisji Przetargowej
 3/2015
8.01.2015
 ogloszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
 4/2015
12.01.2015
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu
 TEKST
 5/2015
12.01.2015
 umorzenia należności powstałych z tytułu niedopłaty czynszu
 TEKST
 6/2015
14.01.2015
powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia kontroli doraźnej w OSiR w Wągrowcu
7/2015
15.01.2015
sprzedaży lokalu mieszkalnego
8/2015
21.01.2015
powolania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz uchwalenia Regulaminu jej działania
9/2015
23.01.2015
przekazania uprawnień kierownikom jednostek kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2015 r.
10/2015
23.01.2015
przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2015 r.
 11/2015
23.01.2015
 ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
 12/2015
23.01.2015
 ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
13/2015
23.01.2015
 powołania zespołu ds. sprawdzania taryf i wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
14/2015
28.01.2015
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
15/2015
28.01.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
16/2015
28.01.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
17/2015
28.01.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
 18/2015
28.01.2015
 podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujace
 19/2015
28.01.2015
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015
 20/2015
02.02.2015
 wprowadzenia Karty Autytu Wewnetrznego
 21/2015
02.02.2015
 wprowadzenia Ksiegi Procedur Audytu Wewnetrznego
22/2015
11.02.2015
zasad organizacji i wykonyw3ania kontroli w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu i jednostkach podległych
23/2015
13.02.2015
wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
24/2015
13.02.2015
przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
25/2014
16.02.2015
upoważnienia do wykonywania czynności nadzorczych w żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujacych na terenie miasta Wągrowca
26/2015
20.02.2015
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanowej Miasta Wagrowca na lata 2015-2033
 27/2015
20.02.2015
 powołania komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości
 28/2015
20.02.2015
 sprzedaży nieruchomości
 29/2015
23.02.2015
 powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2015 r.
 TEKST
 30/2015
24.02.2015
 wydzierżawienia nieruchomości
 31/2015
24.02.2015
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
 32/2015
24.02.2015
 zmiany przewodniczącego komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Wagrowca z dnia 23 lutego 2015 r. do zaopiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2015 r.
 TEKST
33/2015
25.02.2015
zmieniające w części zarządzenie w sprawie zmiany przewodniczącego komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności
34/2015
25.02.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
35/2015
25.02.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
36/2015
25.02.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
37/2015
25.02.2015
uchylające w części zarzadzenie w sprawie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizxycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2015 r.
 38/2015
27.02.2015
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych
 39/2015
27.02.2015
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury Gminy miejskiej Wagrowiec oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 40/2015
 
 TEKST
 41/2015
09.03.2015
 wydzierżawienia nieruchnomości
 42/2015
11.03.2015
 zmiany składu komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości
43/2015
16.03.2015
realizacji programu w zakresie dozywiania
44/2015
23.03.2015
zmiany terminu zakończenia postepowania przetargowego
45/2015
23.03.2015
zmiany terminu zakończenia postepowania przetargowego
46/2015
25.03.2015
powołania komisji konkursowej
47/2015
25.03.2015
powołania komisji konkursowej
48/2015
25.03.2015
niewykonania prawa pierwokupu
 49/2015
26.03.2015
 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanowej Miasta Wagrowca na lata 2015-2033
 50/2015
27.03.2015
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
 51/2015
27.03.2015
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
 52/2015
30.03.2015
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych
 53/2015
30.03.2015
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych
 TEKST
 54/2015
30.03.2015
 zmieniające zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
 55/2015
30.03.2015
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 r., sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
 56/2015
31.03.2015
 powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 57/2015
31.03.2015
 przyznania dotacji
58/2015
07.04.2015
sprzedaży lokalu mieszkalnego
59/2015
09.04.2015
przyznania, w ramach odszkodowania , nieruchomości zamiennej
60/2015
10.04.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
61/2015
10.04.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
62/2015
10.04.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
63/2015
16.04.2015
wprowadzenia Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego
64/2015
20.04.2015
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 65/2015
22.04.2015
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
 66/2015
22.04.2015
 powołania operatorów informatycznej obslugi oraz koordynatora gminnego
 67/2015
23.04.2015
 przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania potwierdzenia uzgodnienia warunków i zasad korzystania z dworca oraz sposobu pobierania opłat za korzystanie z dworca, ktorego właścicielem jest Gmina miejska Wągrowiec
 TEKST
 68/2015
24.04.2015
 przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania uzgodnienia warunkówi zasad korzystania z przystanów komunikacyjnych, ktorego właścicielem jest Gmina miejska Wągrowiec
69/2015
29.04.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
70/2015
29.04.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
71/2015
30.05.2015
zmiany w podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujace
72/2015
05.05.2015
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
73/2015
07.05.2015
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów: Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu
74/2015
07.05.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
75/2015
07.05.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
76/2015
07.05.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
77/2015
07.05.2015
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2014 rok
78/2015
07.05.2015
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2014 rok
79/2015
07.05.2015
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2014 rok
80/2015
07.05.2015
przekazania sprawozdania finansowego za 2015 rok
81/2015
13.05.2015
powołania zespołu kontrolnego celem przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu
82/2015
18.05.2015
sprzedaży nieruchomości
83/2015
18.05.2015
sprzedaży nieruchomości
84/2014
20.05.2015
powołania Miejskiej Komisji Urbaniztyczno - Architektonicznej
85/2015
21.05.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
86/2015
21.05.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
87/2015
21.05.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
88/2015
21.05.2015
powołania Zespołu ds. Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego
 89/2015
21.05.2015
 uznania celowości realizacji zadania publicznego
 90/2015
21.05.2015
 zmieniające Zarzadzenie nr 18?2015 w sprawie  podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujace
91/2015
26.05.2015
wydzierżawienia nieruchomości
92/2015
26.05.2015
przyznania dotacji
93/2015
27.05.2015
powołania komisji konkursowej
94/2015
29.05.2015
zmieniające w części zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
95/2015
01.06.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
96/2015
01.06.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
97/2015
01.06.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
98/2015
01.06.2015
zatwierdzenia organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2015/2016
99/2015
01.06.2015
przyznania dotacji
100/2015
08.06.2015
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
101/2015
08.06.2015
wynajmu terenu pod lokalizację reklamy
102/2015
08.06.2015
ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego
103/2015
08.06.2015
niewykonania prawa pierwokupu
 104/2015
10.06.2015
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego
 TEKST
105/2015
12.06.2015
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Wagrowcu
106/2015
12.06.2015
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wagrowcu
107/2015
15.06.2015
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu
108/2015
18.06.2015
sprzedaży lokalu mieszkalnego
109/2015
23.06.2015
obciążenia nieruchomości służebnością
110/2015
25.06.2015
wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
111/2015
26.06.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
112/2015
29.06.2015
wprowadzenia zmian w podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujace
113/2015
29.06.2015
zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na 2015-2033
114/2015
01.07.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
115/2015
01.07.2015
ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
116/2015
06.07.2015
niewykonania prawa pierwokupu
117/2015
10.07.2015
sprzedaży nieruchomości
 118/2015
13.07.2015
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 119/2015
14.07.2015
 obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 120/2015
16.07.2015
 powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkań w zasobach Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wągrowcu
 121/2015
20.07.2015
 obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
 122/2015
22.07.2015
 wydzierżawienia nieruchomości
123/2015
22.07.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
124/2015
22.07.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
125/2015
22.07.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
126/2015
23.07.2015
wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
127/2015
24.07.2015
wysokości cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu
128/2015
24.07.2015
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury Gminy miejskiej Wągrowiec oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
129/2015
24.07.2015
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
130/2015
10.08.2015
powołania operatorów informatycznej obsługi oraz koordynatora gminnego
131/2015
12.08.2015
zmiany Regulamiinu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 132/2015
13.08.2015
 powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum
 TEKST
133/2015
18.08.2015
wykupu gruntu
134/2015
18.08.2015
sprzedazy nieruchomości
135/2015
27.08.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
136/2015
27.08.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
137/2015
27.08.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
138/2015
28.08.2015
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wagrowca, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku
139/2015
28.08.2015
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
140/2015
03.09.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
141/2015
03.09.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
142/2015
03.09.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
143/2015
07.09.2015
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
144/2015
18.09.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
145/2015
18.09.2015
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
146/2015
23.09.2015
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
 147/2015
23.09.2015
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
 TEKST
 148/2015
23.09.2015
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
 149/2015
23.09.2015
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
 150/2015
28.09.2015
 sprzedaży nieruchomości
 151/2015
28.09.2015
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
 152/2015
29.09.2015
 wysokości opłat za postój pojazdów na parkingach położonych w Wągrowcu przy ul. Dworcowej oraz za korzystanie z toalet w budynku dworca
153/2015
29.09.2015
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec, dzialki nr 212/2 o powierzchni 0,0112 ha
154/2015
29.09.2015
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec, dzialki nr 214/2 o powierzchni 0,0144 ha
155/2015
29.09.2015
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec, dzialki nr 215/2 o powierzchni 0,0154 ha
156/2015
30.09.2015
sprzedaży lokalu mieszkalnego
157/2015
01.10.2015
niewykonania prawa pierwokupu
158/2015
01.10.2015
niewykonania prawa pierwokupu
159/2015
07.10.2015
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
160/2015
13.10.2015
obciązenia nieruchomości służebnością przesyłu
161/2015
14.10.2015
niewykonania prawa pierwokupu
162/2015
14.10.2015
niewykonania prawa pierwokupu

 TEKST

 163/2015
15.10.2015
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
164/2015
15.10.2015
powołania operatorów informatycznej obsługi oraz kooordynatora gminnego
165/2015
22.10.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
166/2015
22.10.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
167/2015
22.10.2015
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
168/2015
27.10.2015
przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
169/2015
27.10.2015
sprzedazy lokalu mieszkalnego
170/2015
29.10.2015
powołania członka VI kadencji Rady Nadzorczej Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.
171/2015
30.10.2015
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
172/2015
30.10.2015
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 r.
173/2015
03.11.2015
sprzedaży nieruchomości
174/2015
03.11.2015
sprzedaży nieruchomości
175/2015
04.11.2015
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 r.
176/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
177/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
178/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
179/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
180/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
181/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
182/2015
06.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
183/2015
06.11.2015
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
184/2015 06.11.2015
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
185/2015
13.11.2015
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2033
186/2015 13.11.2015
ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
187/2015 13.11.2015
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
188/2015
16.11.2015
wynajmu terenu
 189/2015
16.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
190/2015
16.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
 191/2015
16.11.2015
wydzierżawienia nieruchomości
 192/2015
16.11.2015
wydzierżawienianieruchomości
193/2015 17.11.2015
przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych doopracowania projektów ich planów finansowych na 2016 rok

194/2015 17.11.2015 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2016 rok
 TEKST
195/2015 17.11.2015
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresuadministracji rządowej orazinnych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok  TEKST
196/2015 17.11.2015
sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
197/2015 18.11.201 zmieniającezarządzenie nr 18/2015 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizując  TEKST
198/2015 18.11.2015
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
 TEKST
 199/2015 18.11.2015
zmieniającezarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 rok  TEKST
 200/2015 18.11.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok
TEKST
 201/2015 19.11.2015
sprzedaży nieruchomości TEKST
202/2015 19.11.2015
sprzedaży nieruchomości
TEKST
 203/2015
30.11.2015
darowizny na rzecz Gminy od osoby fizycznej
 204/2015
30.11.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 rok  TEKST
 205/2015
30.11.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok  TEKST
 206/2015
30.11.2015
zmieniające zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące  TEKST
 207/2015
01.12.2015
wydzierżawienia nieruchomości  TEKST
 208/2015
02.12.2015
wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  TEKST
 209/2015
04.12.2015
 powołania komisji konkursowej
 TEKST
 210/2015
07.12.2015
 uznania celowosci realizacji zadania publicznego
 TEKST
 211/2015
08.12.2015
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
 TEKST
 212/2015
08.12.2015
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
 TEKST
 213/2015
08.12.2015
 zmiany planu finansowego Urzedu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2015 r.
 TEKST
 214/2015
08.12.2015
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok
 TEKST
 215/2015
09.12.2015
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
 TEKST
 216/2015
15.12.2015
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcierealizacji zadań publicznych w 2016 r.
 TEKST
 217/2015
15.12.2015
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.
 TEKST
 218/2015
16.12.2015
 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego
 TEKST
 219/2015
22.12.2015
 sprzedazy lokalu mieszkalnego
 TEKST
 220/2015
23.12.2015
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
 TEKST
 221/2015
23.12.2015
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorzadu Terytorialnego na 2015 r.
 TEKST
 222/2015
23.12.2015
 zmieniające zarzadzenie Nr 18/2015 w sprawie podziału dochodó, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące
 TEKST
 223/2015
28.12.2015
 wynajmu gruntu pod lokalizację reklamy
 TEKST
 224/2015
28.12.2015
 zmieniające zarządzenie nr 196/2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 225/2015
28.12.2015
 zmieniające zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 226/2015
28.12.2015
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2016 r.
 TEKST
 227/2015
28.12.2015
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016 rok
 TEKST
 228/2015
28.12.2015
 ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2016 rok
 TEKST
 229/2015
28.12.2015
 ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami  na 2016 rok
 TEKST
 230/2015
30.12.2015
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
 TEKST
 231/2015
30.12.2015
 zmieniające zarządzenie w sprawieusatlenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2015 r.
 TEKST
 232/2015
30.12.2015
 zmiany instrukcji okreslającej zasady sporzadzani, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych, a także zasad gospodarki środkami trwałymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  TEKST
 233/2015
31.12.2015
 powołania stałej komisji liwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 TEKST