ROK 2013

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2013 r.

  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2013 r.

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2013
02.01.2013

przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2013 roku

2/2013
02.01.2013

przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2013 rok

 3/2013
02.01.2013

 ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samaorządu Terytorialnego na 2013  rok

 TEKST

 4/2013
02.01.2013

 ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok

 TEKST

 5/2013
07.01.2013

 podziału dochodów i wydatków roku 2013 na jednostki je realizujące

 TEKST

 6/2013
07.01.2013

 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013

 TEKST

 7/2013
08.01.2013

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zlecanych do realizacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

 TEKST

 8/2013
18.01.2013
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny

 TEKST

9/2013
18.01.2013

 określenia szczegółowych zasad rozliczeń z inkasentami opłat lokalnych

 TEKST

 10/2013
29.01.2013

 wyznaczenia osób, które będą zastępowały dyrektorów przedszkoli w przypadku ich nieobecności

 TEKST

 11/2013
31.01.2013

 powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. "Lokalnego programu rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2013-2020"

 TEKST

 12/2013
31.01.2013

 ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza

 TEKST

 13/2013
04.02.2013

 powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 TEKST

 14/2013
01.02.2013

 wprowadzenia zmian w organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2012/2013

 TEKST

 15/2013
07.02.2013

 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu "Lokalnego Programu Rewiztalizacji Miasta Wągrowca na lata 2013-2020

 TEKST

 16/2013
08.02.2013

 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze

 TEKST

 17/2013
08.02.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze

 TEKST

 18/2013
12.02.2013

 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec

 TEKST

 19/2013
15.02.2013

 ogloszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pozytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 TEKST

20/2013
19.02.2013
 najmu nieruchomości
21/2013
19.02.2013
najmu części nieruchomości
22/2013
27.02.2013
wydzierżawienia nieruchomości na ogródek przydomowy
23/2013
27.02.2013
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
24/2013
28.02.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2013 na realizujące je jednostki oświatowe

25/2013
15.03.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zleconych do realizacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

26/2013
26.03.2013
wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
27/2013
26.03.2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2023
 28/2013
27.03.2013

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok

 TEKST

 29/2013
28.03.2013

 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2013 na realizujące je jednostki oświatowe

 TEKST

 30/2013
28.03.2013

 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2012 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

 TEKST

 31/2013
09.04.2013
 sprzedaży nieruchomości

 TEKST

 32/2013
09.04.2013

 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

 TEKST

 33/2013
09.04.2013

 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pgnozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2023

 TEKST

 34/2013
09.04.2013

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok

 TEKST

 35/2013
11.04.2013

 powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 TEKST

 36/2013
16.04.2013
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 TEKST

 37/2013
16.04.2013
 sprzedaży nieruchomości

 TEKST

 38/2013
19.04.2013

 ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zleconego do realizacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

 TEKST

 39/2013
23.04.2013

 ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pomocy spolecznej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 TEKST

 40/2013
24.04.2013
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 41/2013
24.04.2013
 powołania i ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu w Wągrowcu
 TEKST
 42/2013
24.04.2013
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 43/2013
26.04.2013
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 TEKST
 44/2013
26.04.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 TEKST
 45/2013
29.05.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 46/2013
29.04.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 TEKST
 47/2013
29.04.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 48/2013
29.04.2013
 ustalenia wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 49/2013
07.05.2013
 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Wągrowca
 50/2013
07.05.2013
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
 51/2013
07.05.2013
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
52/2013
08.05.2013
 sprzedaży nieruchomości
 53/2013
10.05.2013
 przekazania sprawozdania finansowego za 2012 r.
 TEKST
 54/2013
16.05.2013
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
55/2013
20.05.2013
 zmiany Zarządzenia Nr 69/2010 z 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej
 56/2013
20.05.2013
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
 TEKST
 57/2013
22.05.2013

 powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 TEKST

 58/2013
22.05.2013
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2012 r.
 TEKST
 59/2013
22.05.2013
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2012 r.
 60/2013
22.05.2013
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2012 r.

 TEKST

 61/2013
28.05.2013
 ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w sferze - wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Wągrowca
 62/2013
31.05.2013
 zatwierdzenia organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec na rok szkolny 2013/2014
 TEKST
 63/2012
31.05.2013
 powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
 TEKST
 64/2013
31.05.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 TEKST
 65/2013
31.05.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 TEKST
 66/2013
04.06.2013
 ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego
 67/2013
05.06.2013
 wydzierżawienia gruntu
 68/2013
05.06.2013
 wydzierżawienia gruntu
 69/2013
14.06.2013

 powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 TEKST

 70/2013
19.06.2013
 nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna - sprzedaży
 TEKST
 71/2013
19.06.2013
 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 72/2013
20.06.2013
 wyboru trybu zbycia udziałów
 TEKST
 73/2013
20.06.2013
 powołania Zespołu ds. Negocjacji w sprawie zbycia udziałów

 TEKST

 74/2013
27.06.2013
 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2033
 75/2013
28.06.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 76/2013
28.06.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 77/2013
28.06.2013
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2013 na jednostki je realizujące
78/2013
28.06.2013
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
79/2013
01.07.2013
sprzedaży lokalu mieszkalnego
80/2013
01.07.2013
najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
81/2013
02.07.2013
ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
82/2013
05.07.2013
nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna - sprzedaży
 83/2013
05.07.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury Gminy miejskiej Wągrowiec oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 84/2013
10.07.2013
 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 85/2013
10.07.2013
 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 86/2013
10.07.2013
 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 87/2013
10.07.2013
 opracowania miejskiego plnu obrony cywilnej
 88/2013
11.07.2013
 wydzierżawienia gruntu na cele ogrodnicze
 89/2013
15.07.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 90/2013
15.07.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 TEKST
 91/2013
30.07.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 92/2013
30.07.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 93/2013
30.07.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 TEKST
 94/2013
13.08.2013
 wydzierżawienia gruntu na cele ogrodnicze
 95/2013
26.08.2013
 sprzedaży nieruchomości
 TEKST
 96/2013
27.08.2013
 wynajmu gruntu pod lokalizacje reklamy
 97/2013
29.08.2013
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku
 TEKST
 98/2013
02.09.2013
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 TEKST
 99/2013
02.09.2013
 wprowadzenia zmian w organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2013/2014
 100/2013
05.09.2013
 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Wągrowca
 101/2013
10.09.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 102/2013
10.09.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 103/2013
11.09.2013
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 104/2013
12.09.2013
 wyznaczenia osób, które będą zastępowały dyrektorów przedszkoli w przypadku ich nieobecności
 105/2013
20.09.2013
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 106/2013
20.09.2013
 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
 107/2013
20.09.2013
 nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna-sprzedaży
 108/2013
24.09.2013
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 109/2013
25.09.2013
 nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna - sprzedaży
 110/2013
30.09.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 111/2013
30.09.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 112/2013
30.09.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 113/2013
30.09.2013
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 TEKST
 114/2013
01.10.2013
 najmu gruntu na terenie bazaru
 TEKST
 115/2013
16.10.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 116/2013
16.10.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 117/2013
16.10.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 118/2013
17.10,.2013
 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
 TEKST
 119/2013
24.10.2013
 ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
 TEKST
 120/2013
28.10.2013
 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2013 - 2014
121/2013
28.10.2013
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
122/2013
28.10.2013
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 123/2012
31.10.2013
 powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
 124/2013
02.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 125/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 TEKST
 126/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 TEKST
 127/2013
02.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 128/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 TEKST
 129/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 130/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 TEKST
 131/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 TEKST
 132/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 TEKST
 133/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 134/2013
04.11.2013
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
 135/2013
04.11.2013
 przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 r.
 136/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 TEKST
 137/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 138/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 139/2013
04.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 TEKST
 140/2013
04.11.2013
 wprowadzenia zmian w organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gmine miejską Wągrowiec na rok szkolny 2013/2014
 TEKST
 141/2013
04.11.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2013 na jednostki je realizujące
 TEKST
142/2013
14.11.2013
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033
143/2013
14.11.2013
ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
 144/2013
18.11.2013
 przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2014 rok
 145/2013
18.11.2013
 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2014 rok
 146/2013
18.11.2013
 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybu i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty
 147/2013
18.11.2013
 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
 148/2013
18.11.2013
ustalenia projektu planu finansowego  dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 TEKST
 149/2013
18.11.2013
 o zmianie zarzadzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji określajacej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 150/2013
26.11.2013
 sprzedaży lokalu mieszkalnego
 151/2013
27.11.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 TEKST
 152/2013
27.11.2013
 najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 TEKST
 153/2013
27.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości
 TEKST
 154/2013
27.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 TEKST
 155/2013
27.11.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele rolnicze
 156/2013
27.11.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 157/2013
28.11.2013
 najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 158/2013
04.12.2013
 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
 159/2013
04.12.2013
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
 160/2013
04.12.2013
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2013 na jednostki je realizujące
 TEKST
 161/2013
17.12.2013
 wydzierżawienia nieruchomości na cele ogrodnicze
 162/2013
24.12.2013
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2013 na jednostki je realizujące
 163/2013
24.12.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 164/2013
24.12.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok
 165/2013
30.12.2013
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
 TEKST
 166/2013
30.12.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2013 rok
 TEKST
 167/2013
31.12.2013
 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2014-2016
 TEKST
 168/2013
31.12.2013
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 169/2013
31.12.2013
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok