ROK 2010

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2010 r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2010 r.

 

Numer Zarządzenia  i data
 
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2010
04.01.2010
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec w trybie bezprzetargowym
2/2010
05.01.2010
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy 11 Listopada w Wągrowcu
3/2010
05.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa  kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
4/2010
05.01.2010
zasad organizacji i wykonywania kontroli zarządczej
5/2010
05.01.2010
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2010 na jednostki je realizujące
7/2010
14.01.2010
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego
8/2010
14.01.2010
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
9/2010
14.01.2010
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 r.
10/2010
19.01.2010
najmu części nieruchomości gruntowej położonej na Rynku z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie w okresie od maja do września br. letniego ogródka gastronomicznego
11/2010
21.01.2010
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
12/2010
22.01.2010
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2010 r.
13/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum  Nr 1 w Wągrowcu
14/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  Nr 3w Wągrowcu
 
15/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Wągrowcu
 
16/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Wągrowcu
 
17/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu
 
18/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu
 
19/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu
 
20/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu
 
21/2010
28.01.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Przedszkola Nr 7 w Wągrowcu
22/2010
02.02.2010
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej (pawilonem handlowym) położonej przy ulicy Jeżyka na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 
23/2010
02.02.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu
 
24/2010
02.02.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
25/2010
09.02.2010
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego
w budynku położonym przy Al. Jana Pawł II 2
26/2010
12.02.2010
powołania zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku
27/2010
23.02.2010
odpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 898 m2 położonej przy ulicy lesnej
28/2010
01.03.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu przy ul. Rzecznej i Piaskowej
29/2010
10.03.2010
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Kolejowej
30/2010
10.03.2010
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Powstańców Wlkp.
31/2010
12.03.2010
dzierżawy na 3 lata gruntu przy ulicy Rygielskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
32/2010
15.03.2010
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami oraz budowlami przeznaczonymi do rozbiórki - ul.Kolejowa
33/2010
16.03.2010
przedstawienia Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdania i z wykonania budżetu za 2009 rok
34/2010
22.03.2010
wynajmu na okres 3 lat gruntu przy ulicy Główna Osiedla z przeznaczeniem pod lokalizacje budynku garażowego - blaszanego
35/2010
22.03.2010
wynajmu na okres 3 lat gruntu przy ulicy Główna Osiedla z przeznaczeniem pod lokalizacje budynku garażowego - blaszanego
36/2010
22.03.2010
wynajmu na okres 3 lat gruntu przy ulicy Księdza Wujka  z przeznaczeniem pod uprawę ogródka przydomowego
37/2010
22.03.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
38/2010
30.03.2010
powierzenia Pani Alicji Brewińskiej pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
39/2010
31.03.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
40/2010
07.04.2010
wynajęcia na rzecz GM Wągrowiec na okres 10 lat działki położonej przy ulicy Wiśniowej o pow.1.353 m2 z przeznaczeniem pod budowę i urządzenie placu zabaw
41/2010
07.04.2010
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Węgierskiego
42/2010
07.04.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
43/2010
13.04.2010
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego
w budynku przy ulicy Pałuckiej 2a
44/2010
20.04.2010
przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości deratyzacji na terenie miasta Wągrowca
45/2010
23.04.2010
powołania Komisji Konkursowej w celu naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu,
46/2010
23.04.2010
najmu gruntu położonego przy ulicy Gnieźnieńskiej, Przemysłowej w celu ustawienia tablicy reklamowej - kierunkowej do sklepu ?Twój Market"
47/2010
26.04.2010
w sprawie  wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
48/2010
30.04.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010r .
49/2010
30.04.2010
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
50/2010
05.05.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
51/2010
07.05.2010
sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Księdza Wujka
52/2010
07.05.2010
sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Ignacego Wegnera
53/2010
11.05.2010
Zarządzenie nie zostało wydane
 
54/2010
11.05.2010
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Berdychowska
55/2010
17.05.2010
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi OSiR
56/2010
17.05.2010
zamiany nieruchomości gruntowych
57/2010
17.05.2010
nabycia prawa użytkowania wieczystego
58/2010
21.05.2010
wydzierżawienia na okres 2 lat działek o łącznej powierzchni 10.597m2 przy ul.Projektowanej z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
59/2010
21.05.2010
w sprawie wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym
60/2010
25.05.2010
upoważnienia Skarbnika Miejskiego do prowadzenia spraw w mieniu Burmistrza
61/2010
26.05.2010
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
62/2010
26.05.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010r .
63/2010
26.05.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
64/2010
31.05.2010
zatwierdzenie organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
65/2010
31.05.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
66/2010
01.06.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki przy ulicy Marcinkowo z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
67/2010
04.06.2010
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
68/2010
04.06.2010
wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
69/2010
04.06.2010
powołania stałej Komisji Przetargowej
70/2010
04.06.2010
nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
71/2010
07.06.2010
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Kościuszki
72/2010
08.06.2010
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej przy ul. Piaskowej
73/2010
09.06.2010
powołania Komisji oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytki publicznego
74/2010
10.06.2010
szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych UM w Wągrowcu
75/2010
10.06.2010
utworzenia Gminnego Biura Spisowego
76/2010
11.06.2010
powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
77/2010
14.06.2010
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
78/2010
14.06.2010
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy Mikołajczyka
79/2010
22.06.2010
zmieniające Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 04 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
80/2010
23.06.2010
wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki 15a, 17 i 25
81/2010
24.06.2010
ustalenia nowego terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Jeżyka będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu w trybie bezprzetargowym
82/2010
28.06.2010
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 
83/2010
28.06.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
84/2010
30.06.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
85/2010
30.06.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 roku
86/2010
30.06.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki przy ulicy Kościuszki z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
87/2010
30.06.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki przy ulicy Jankowskiej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
88/2010
05.07.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
89/2010
08.07.2010
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy Gnieźnieńskiej
90/2010
28.07.2010
zlecenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu administrowania obiektem szaletu zlokalizowanego na terenie parku 600-lecia w Wągrowcu
91/2010
03.08.2010
wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat gruntu przy ul. Berdyczowskiej na cele ogrodnicze lub rolnicze
92/2010
03.08.2010
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego
93/2010
04.08.2010
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego
94/2010
09.08.2010
nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
w Wągrowcu
95/2010
16.08.2010
przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2010 roku
96/2010
16.08.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
97/2010
16.08.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
98/2010
18.08.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
99/2010
24.08.2010
ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
100/2010
24.08.2010
ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
101/2010
04.09.2010
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód
102/2010
07.09.2010
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
103/2010
07.09.2010
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
104/2010
07.09.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
105/2010
13.09.2010
wynajmu gruntu z przeznaczeniem na reklamę
106/2010
13.09.2010
sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ulicy Kolejowej, zabudowanej i niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
107/2010
13.09.2010
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy Włodzimierza Kowalskiego, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
108/2010
13.09.2010
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy Zbigniewa Kuźmy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
109/2010
23.09.2010
udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej
110/2010
29.09.2010
wynajmu na 3 lata gruntu przy ulicy Straszewskiej z przeznaczeniem na cele handlowe
111/2010
30.09.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
112/2010
30.09.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
113/2010
05.10.2010
sposobu i formy przeprowadzania konsultacji projektów aktów praw miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Radami Działalności Pożytku Publ.
114/2010
06.10.2010
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec
115/2010
07.10.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
116/2010
20.10.2010
ustalenia nowego terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej w trybie bezprzetargowym
117/2010
28.10.2010
powołania Komisji Przetargowej
118/2010
28.10.2010
wyznaczenie miejsc do plakatowania
119/2010
29.10.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
120/2010
29.10.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
121/2010
04.11.2010
o zmianie zarządzenia Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
122/2010
09.11.2010
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ?Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty
123/2010
09.11.2010
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ?Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
124/2010
09.11.2010
sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec- dotyczy lokalu mieszkalnego
125/2010
09.11.2010
sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec- dotyczy lokalu mieszkalnego
126/2010
12.11.2010
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032
127/2010
12.11.2010
projektu budżetu na 2011 rok
128/2010
18.11.2010
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2011 rok
129/2010
18.11.2010
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
130/2010
18.11.2010
określenia stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz montaż reklam i materiałów wyborczych
131/2010
22.11.2010
sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań po drugim przetargu
132/2010
23.11.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec położonego przy ul. Rzecznej
133/2010
23.11.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec położonego przy ul. Powstańców Wlkp.
134/2010
23.11.2010
wynajem na okres 3 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu położonego przy ulicy Bartodziejskiej
135/2010
23.11.2010
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
136/2010
23.11.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
137/2010
23.11.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
138/2010
24.11.2010
niewykonania prawa pierwokupu działki
139/2010
29.11.2010
ustanowienia służebności przejazdu i Przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
140/2010
29.11.2010
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 r.
141/2010
29.11.2010
przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie miasta Wągrowca
142/2010
30.11.2010
ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
143/2010
03.12.2010
rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
144/2010
06.12.2010
powołania Komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości
145/2010
07.12.2010
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
146/2010
07.12.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
147/2010
07.12.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
148/2010
08.12.2010
wynajęcia na okres 3 lat części działki położonej przy ulicy Kasprowicza stanowiącej teren bazaru
149/2010
08.12.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki stanow. własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
150/2010
09.12.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące
151/2010
20.12.2010
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym
152/2010
22.12.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
153/2010
22.12.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
154/2010
22.12.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
155/2010
22.12.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
156/2010
22.12.2010
w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2008- 2013.
157/2010
29.12.2010
wydzierżawienia na okres 3 lat działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
158/2010
29.12.2010
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2010 rok
159/2010
29.12.2010
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
160/2010
29.12.2010
niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
161/2010
29.12.2010
o zmianie zarządzenia  Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku budżetowego na jednostki je realizujące