ROK 2009

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2009 r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2009 r.

Numer Zarządzenia  i data
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania
1/2009
02.01.2009
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu terytorialnego na 2009 rok
PDF
2/2009
02.01.2009
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009r.
PDF
3/2009
02.01.2009
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2009r.
PDF
4/2009
05.01.2009
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2009 roku
PDF
5/2009
08.01.2009
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
6/2009
08.01.2009
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009
PDF
7/2009
08.01.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Rzecznej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
8/2009
08.01.2009
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
9/2009
08.01.2009
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
10/2009
12.01.2009
udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
PDF
11/2009
23.01.2009
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
12/2009
26.01.2009
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
13/2009
30.01.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Piaskowej z przeznaczeniem pod uprawę łąki
PDF
14/2009
05.02.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Reja
PDF
15/2009
12.02.2009
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
16/2009
.02.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
PDF
17/2009
16.02.2009
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz MPWiK dla nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Skockiej
PDF
18/2009
17.02.2009
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy St.Mikołajczyka
PDF
19/2009
25.02.2009
udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi MOPS-u do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „AKTYWIZACJA WĄGROWCZAN - RÓWNE SZANSE"
PDF
20/2009
03.03.2009
przekazania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz związanych z nimi gruntów
PDF
21/2009
06.03.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej
PDF
22/2009
06.03.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej
PDF
23/2009
11.03.2009
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec nieruchomości gruntowej o pow. 28m2
PDF
24/2009
11.03.2009
powołanie zespołu powypadkowego
PDF
25/2009
12.03.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej
PDF
26/2009
17.03.2009
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok
PDF
27/2009
19.03.2009
zmiany udziałów dla nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki 39
PDF
28/2009
19.03.2009
Zarządzenia nie wydano
29/2009
19.03.2009
sprzedaży w trybie przetargu działki o pow. 671m2 położonej przy ulicy Stanisława Mikołajczyka
PDF
30/2009
30.03.2009
sprzedaży w trybie przetargu działek o pow. 16m2 i 41m2 położonej przy ulicy Taszarowskiej
PDF
31/2009
30.03.2009
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ulicy Libelta 12
PDF
32/2009
31.03.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
33/2009
31.03.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009r.
PDF
34/2009
31.03.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2009r.        
PDF
35/2009
01.04.2009
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2009r.
PDF
36/2009
01.04.2009
wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
PDF
37/2009
07.04.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
38/2009
20.04.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Berdychowskiej z przeznaczeniem na zieleń ozdobną
PDF
39/2009
22.04.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Janowieckiej z przeznaczeniem pod działalność handlową
PDF
40/2009
22.04.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Fiedlera z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
41/2009
04.05.2009
utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
PDF
42/2009
04.05.2009
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
43/2009
04.05.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
44/2009
04.05.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009r.
PDF
45/2009
06.05.2009
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec gruntu położonego przy ulicy Konwaliowej
PDF
46/2009
06.05.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2009r.     
PDF
47/2009
07.05.2009
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego
PDF
48/2009
08.05.2009
najmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na urządzenie i prowadzenie letnich ogródków gastronomicznych
PDF
49/2009
08.05.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
50/2009
13.05.2009
wprowadzenia do użytku                  Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Wągrowca
PDF
51/2009
13.05.2009
zmiany zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
PDF
52/2009
14.05.2009
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
PDF
53/2009
18.05.2009
sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki
PDF
54/2009
26.05.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
55/2009
26.05.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009r.
PDF
56/2009
26.05.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Janowieckiej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną
PDF
57/2009
27.05.2009
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
PDF
58/2009
04.06.2009
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec w trybie bez przetargowym
PDF
59/2009
04.06.2009
sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
PDF
60/2009
04.06.2009
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec 
w trybie bez przetargowym
PDF
61/2009
04.06.2009
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
PDF
62/2009
05.06.2009
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
PDF
63/2009
05.06.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
64/2009
18.06.2009
systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec
PDF
65/2009
18.06.2009
najmu gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
66/2009
30.06.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
67/2009
30.06.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009r.
PDF
68/2009
01.07.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2009r.      
PDF
69/2009
03.07.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
70/2009
07.07.2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
71/2009
13.07.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Kcyńskiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
PDF
72/2009
13.07.2009
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
73/2009
16.07.2009
wynajęcia na okres 3 miesięcy działki o pow. 300m2 położonej przy ulicy Letniej przy
PDF
74/2009
16.07.2009
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
75/2009
24.07.2009
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
76/2009
27.07.2009
określenia zasad dofinansowania dla osób fizycznych odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych ze środków GFOŚiGW
PDF
77/2009
04.08.2009
zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Jeżyka w trybie bezprzetargowym
PDF
78/2009
04.08.2009
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego
PDF
79/2009
06.09.2009
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
80/2009
18.08.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Brzozowej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną
PDF
81/2009
18.08.2009
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ulicy Janowieckiej 35
PDF
82/2009
25.08.2009
przedstawienia Radzie Miejskiej w Wągrowcu informacji wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2009 roku
PDF
83/2009
27.08.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Tylmana
PDF
84/2009
28.08.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad dofinansowania dla osób fizycznych odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych ze środków GFOŚiGW
PDF
85/2009
31.08.2009
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Jeziornej na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
86/2009
08.09.2009
najmu gruntu położonego przy ulicy Reja stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
87/2009
09.09.2009
wydzierżawienia na okres 2 lat gruntu położonego przy ulicy Projektowanej z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
PDF
88/2009
30.09.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
89/2009
30.09.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009r.
PDF
90/2009
30.09.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów w wydatków budżetu na III kwartał 2009 roku
PDF
91/2009
01.10.2009
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2009r.
PDF
92/2009
02.10.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
93/2009
05.10.2009
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
94/2009
05.10.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Reja
PDF
95/2009
05.10.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
96/2009
06.10.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Wioślarskiej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy
PDF
97/2009
06.10.2009
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ulicy Bobrownickiej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy
PDF
98/2009
08.10.2009
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
PDF
99/2009
08.10.2009
sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy 11 Listopada
PDF
100/2009
27.10.2009
odpłatnego wynajmu gruntu na okres 1 miesiąca firmie SKANSKA SA z przeznaczeniem na teren budowy
PDF
101/2009
30.10.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
102/2009
30.10.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok
PDF
103/2009
30.10.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 209 roku
PDF
104/2009
02.11.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
105/2009
05.11.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Kcyńskiej
PDF
106/2009
09.11.2009
umorzenia należności za wyrządzoną szkodę - zniszczenie pokrywy kosza
PDF
107/2009
10.11.2009
projektu budżetu miasta na 2010 rok
PDF
108/2009
12.11.2009
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze
PDF
109/2009
12.11.2009
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
PDF
110/2009
16.11.2009
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2010 rok
PDF
111/2009
16.11.2009
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok
PDF
112/2009
19.11.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
113/2009
25.11.2009
określenia stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz montaż reklam i materiałów Wyborczych
PDF
114/2009
03.12.2009
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej
PDF
115/2009
09.12.2009
przekazania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu ogólnodostępnego szaletu miejskiego
PDF
116/2009
11.12.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
117/2009
11.12.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 209 roku
PDF
118/2009
14.12.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF
119/2009
14.12.2009
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 roku
PDF
120/2009
18.12.2009
powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji elementów składowych monitoringu wizyjnego miasta
PDF
121/2009
30.12.2009
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009 rok
PDF
122/2009
30.12.2009
o zmianie zarządzenia w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok
PDF
123/2009
30.12.2009
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 209 roku
PDF
124/2009
30.12.2009
ustalenie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
PDF
125/2009
30.12.2009
o zmianie Zarządzenia Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2009 na jednostki je realizujące
PDF