ROK 2006

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2006 r.

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2006 r.
Lp.
Nr Zarządzenia      i data
Zarządzenie w sprawie
Do pobrania
1.
1/2006
02.01.2006
wydzierżawienia gruntu rolnego na okres 3 lat położonego przy ul. Berdyczowskiej. 
PDF
2.
2/2006
02.01.2006
sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 164 m2 położonej przy ul. Reja.
PDF
3.
3/2006
03.01.2006
sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 213 m2 położonej przy ul. Mikołajczyka.
PDF
4.
4/2006
03.01.2006
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2006r.
PDF
5.
5/2006
06.01.2006
sprzedaży w formie rokowań nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki.
PDF
6.
6/2006
11.01.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 116m2 położonej na ul. Przemysłowej. 
PDF
7.
7/2006
11.01.2006
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami na 2006 r.
PDF
8.
8/2006
12.01.2006
wydzierżawienia działki o pow. 400m2 położonej przy ul. Wioślarskiej. 
PDF
9.
9/2006
12.01.2006
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2006 na jednostki je realizujące.
PDF
10.
10/2006
16.01.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 667m2 położonej przy ul. Siostry Joanny.
PDF
11.
11/2006
16.01.2006
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.
PDF
12.
12/2006
18.01.2006
powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
PDF
13.
13/2006
26.01.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0038 ha położonej przy ul. Ustronie.
PDF
14.
14/2006
26.01.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0058 ha położonej przy ul. Powstańców Wlkp.
PDF
15.
15/2006
26.01.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0060 ha położonej przy ul. Powstańców Wlkp.
PDF
16.
16/2006
26.01.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0027 ha położonej przy ul. Ogrodowej.
PDF
17.
17/2006
26.01.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0022ha położonej przy ul. Ogrodowej.
PDF
18.
18/2006
27.01.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat działek położonych przy ul. Rogozińskiej.
PDF
19.
19/2006
27.01.2006
sprzedaży lokalu o pow. 49.49m2  położonego przy ul. Łąkowej.
PDF
20.
20/2006
30.01.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul. Nad Nielbą.
PDF
21.
21/2006
30.01.2006
upoważnienia Kierownika MOPS do złożenia oświadczenia woli.
PDF
22.
22/2006
02.02.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 7.500m2 położonego przy ul. Rygielskiej.
PDF
23.
23/2006
08.02.2006
przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej.
PDF
24.
24/2006
10.02.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0,0012 ha przy ul. Pałuckiej.
PDF
25.
25/2006
13.02.2006
służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej.
PDF
26.
26/2006
13.02.2006
sprzedaży nieruchomości o pow. 1019m2 położonych przy ul. Kwiatowej. 
PDF
27.
27/2006
13.02.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 616m2 położonej na Os. Wschód.
PDF
28.
28/2006
24.02.2006
sprzedaży nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 1953 m2 położonych przy ul. Berdyczowskiej.
PDF
29.
29/2006
09.03.2006
sprzedaży działki o pow. 141m2 położonej przy ul. Reja.
PDF
30.
30/2006
13.03.2006
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 28m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego.
PDF
31.
31/2006
13.03.2006
zmian do zarządzenia Nr 134/2004 w sprawie zasad organizacji i wykonywania kontroli finansowej.
PDF
32.
32/2006
17.03.2006
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
PDF
33.
33/2006
17.03.2006
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.
PDF
34.
34/2006
21.03.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2006 rok. 
PDF
35.
35/2006
22.03.2006
nie wykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości o pow. 2341m2 przy ul. Straszewskiej.
PDF
36.
36/2006
31.03.2006
zmian w budżecie na 2006 rok.
PDF
37.
37/2006
03.04.2006
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
PDF
38.
38/2006
03.04.2006
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2006 r.
PDF
39.
39/2006
05.04.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok.
PDF
40.
40/2006
06.04.2006
sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 47.30m2 położonego przy ul. Reja. 
PDF
41.
41/2006
06.04.2006
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki.
PDF
42.
42/2006
07.04.2006
sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 32m2 przy ul. Wojska Polskiego.
PDF
43.
43/2006
20.04.2006
nabycia odpłatnie udziału wynoszącego 16/32 części z działki nr 2963/1 o pow. 0.0059 przy ul. Słonecznej.
PDF
44.
44/2006
20.04.2006
wydzierżawienia na 3 lata gruntu niezabudowanego o pow. 395m2 przy ul. Bydgoskiej.
PDF
45.
45/2006
20.04.2006
wydzierżawienia na 3 lata gruntu niezabudowanego o pow. 10ha przy ul. Leśna - Projektowana.
PDF
46.
46/2006
20.04.2006
wydzierżawienia na 3 lata gruntu niezabudowanego o pow. 800m2 przy ul. Klasztornej.
PDF
47.
47/2006
20.04.2006
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
PDF
48.
48/2006
24.04.2006
wydzierżawienia na 3 lata gruntu niezabudowanego o pow. 5.000m2 przy ul. Fiedlera.
PDF
49.
49/2006
27.04.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2006 rok.
PDF
50.
50/2006
27.04.2006
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2006 r.  
PDF
51.
51/2006
04.05.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 2116m2 położonej przy ul. Klasztornej.
PDF
52.
52/2006
04.05.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 226m2 położonej przy ul. Gnieźnieńskiej.
PDF
53.
53/2006
04.05.2006
o zmianie zarządzenia Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2006 na jednostki je realizujące.
PDF
54.
54/2006
19.05.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat działki o pow. 96m2 położonej przy ul. Wł. Kowalskiego.
PDF
55.
55/2006
19.05.2006
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
PDF
56.
56/2006
22.05.2006
nabycia udziału wynoszącego 16/32 części działki o pow. 0,0059ha położonej przy ul. Słonecznej.
PDF
57.
57/2006
26.05.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 851m2 położonej na Oś. Wschód.
PDF
58.
58/2006
30.05.2006
nabycia działki o pow. 0,0025ha położonej przy ul. Ogrodowej. 
PDF
59.
59/2006
30.05.2006
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec na rok szkolny 2006/2007.
PDF
60.
60/2006
30.05.2006
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec na rok szkolny 2006/2007.
PDF
61.
61/2006
31.05.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w UM w Wągrowcu. 
PDF
62.
62/2006
01.06.2006
ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
PDF
63.
63/2006
06.06.2006
wydzierżawienia gruntu niezabudowanego o pow. 342m2  położonego przy ul. Bydgoskiej.
PDF
64.
64/2006
13.06.2006
powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Wągrowca na lata 2007 - 2013".
PDF
65.
65/2006
13.06.2006
nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gnieźnieńskiej.
PDF
66.
66/2006
19.06.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki o pow. 628m2 położonej przy ul. Jesiennej.
PDF
67.
67/2006
19.06.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki o pow. 666m2 położonej przy ul. Wiosennej.
PDF
68.
68/2006
20.06.2006
nabycia działki o pow. 0,00128ha położonej przy ul. Jankowskiej.
PDF
69.
69/2006
20.06.2006
ustalenia i wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
PDF
70.
70/2006
20.06.2006
sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości o pow. 20.90m2 położonej przy ul. Pałuckiej.
PDF
71.
71/2006
28.06.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki o pow. 756m2 położonej na Osiedlu Wschód. 
PDF
72.
72/2006
28.06.2006
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działkach położonych przy ul. Powstańców Wlkp. 
PDF
73.
73/2006
30.06.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki S.T. na 2006 rok.
PDF
74.
74/2006
05.06.2006
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kw. 2006 r.
PDF
75.
75/2006
05.06.2006
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy- organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
PDF
76.
76/2006
05.07.2006
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. 
PDF
77.
77/2006
05.07.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działek o łącznej pow. 2400m2 położonych przy ul. 11 Listopada. 
PDF
78.
78/2006
05.07.2006
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2006 r.
PDF
79.
79/2006
06.07.2006
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt.
PDF
80.
80/2006
07.07.2006
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości o pow. 3119m2 położonej przy ul. Gnieźnieńskiej.
PDF
81.
81/2006
11.07.2006
likwidacji środka trwałego stanowiącego wiaty typu „STOISKO" na terenie obiektu handlowo - wystawowego przy ul. Gnieźnieńskiej 49.
PDF
82.
82/2006
11.07.2006
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Romana Mucha .
PDF
83.
83/2006
11.07.2006
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Danuta Figaszewska.
PDF
84.
84/2006
11.07.2006
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Beata Klar, Beata Pałuka.
PDF
85.
85/2006
11.07.2006
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Magdalena Szafryna, Krzysztof Malak .
PDF
86.
86/2006
11.07.2006
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Kinga Babicz
PDF
87.
87/2006
12.07.2006
nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kolejowej.
PDF
88.
88/2006
12.07.2006
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w UM w Wągrowcu.
PDF
89.
89/2006
20.07.2006
powołania doraźnej Komisji Przetargowej
PDF
90.
90/2006
02.08.2006
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec, prawem służebności drogowej.
PDF
91.
91/2006
10.08.2006
sprzedaży w formie bez przetargowej lokalu mieszkalnego o pow. 46.80m2 położonego przy ul. Reja 4. 
PDF
92.
92/2006
11.08.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki o pow. 809m2 położonej na Os. Wschód. 
PDF
93.
93/2006
11.08.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki o pow. 29m2 położonej przy ul. Straszewskiej.
PDF
94.
94/2006
11.08.2006
ustalenia szczegółowych zadań Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miejskiego.
PDF
95.
95/2006
29.08.2006
sprzedaży w formie bez przetargowej lokalu  mieszkalnego o pow. 36.80m2 położonego przy ul. Mickiewicza.
PDF
96.
96/2006
30.08.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki o pow. 56m2 położonego przy ul. Brzozowej.
PDF
97.
97/2006
31.08.2006
przedstawienia informacji z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2006r.
PDF
98.
98/2006
07.09.2006
nieodpłatnego przejęcia od PKP 2-óch lokali mieszkalnych o łącznej pow. 137.30m2 położonych przy ul. Kościuszki
PDF
99.
99/2006
07.09.2006
nieodpłatnego przejęcia od PKP lokalu mieszkalnego o pow. 59.54m2 położonego przy ul. Przemysłowej 
PDF
100.
100/2006
12.09.2006
sprzedaży w formie bez przetargowej lokalu mieszkalnego o pow. 36.31m2 położonego na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Jeżyka.
PDF
101.
101/2006
12.09.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 571m2 położonej przy ul. Wodnej.
PDF
102.
102/2006
12.09.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 2.0ha położonego przy ul. Projektowanej.
PDF
103.
103/2006
14.09.2006
zmiany członków Rady Nadzorczej III kadencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wągrowcu.
PDF
104.
104/2006
15.09.2006
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
105.
105/2006
19.09.2006
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu.
PDF
106.
106/2006
26.09.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0612ha położonej przy ul. Taszarowo.
PDF
107.
107/2006
26.09.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0046ha położonej przy ul. Marcinkowo.
PDF
108.
108/2006
26.09.2006
nabycia odpłatnie działki o pow. 0.0021ha położonej przy ul. Marcinkowo.
PDF
109.
109/2006
26.09.2006
nie wykonania prawa pierwokupu działki o pow. 360m2 położonej przy Os. Wschód.
PDF
110.
110/2006
29.09.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego ma 2006r.
PDF
111.
111/2006
29.09.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
PDF
112.
112/2005
29.09.2006
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 1006r.
PDF
113.
113/2006
29.09.2006
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w UM w Wągrowcu
PDF
114.
114/2006
02.10.2006
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2006r.
PDF
115.
115/2006
03.10.2006
O zmianie Zarządzenia Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12.01.2006r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2006 na jednostki je realizujące
PDF
116.
116/2006
10.10.2006
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
PDF
117.
117/2006
17.10.2006
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul. Ustronie 8 o pow. 276m2
PDF
118.
118/2006
17.10.2006
nabycia na własność garaży oraz gruntu pod garażami położonych przy ul.Pałuckiej
PDF
119.
119/2006
23.10.2006
rozbudowy rzeczowego wykazu akt
PDF
120.
120/2006
26.10.2006
niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości położonej przy ul.Siostry Joanny
PDF
121.
121/2006
27.10.2006
powołania Miejskiej Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii
PDF
122.
122/2007
31.10.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2006r.
PDF
123.
123/2007
31.10.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.
PDF
124.
124/2007
31.10.2006
ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
125.
125/2006
31.10.2006
zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2006 na jednostki je realizujące
PDF
126.
126/2006
06.11.2006
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18  położonego w Wągrowcu przy ul. Mickiewicza 13a
PDF
127.
127/2006
06.11.2006
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17  położonego w Wągrowcu przy ul. Piaskowej 2a
PDF
128.
128/2006
13.11.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Janowieckiej
PDF
129.
129//2006
14.11.2006
projektu budżetu miasta na 2007 rok
PDF
130.
130/2006
14.11.2006
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert
PDF
131.
131/2006
14.11.2006
powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
PDF
132.
132/2006
16.11.2006
powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referenta w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
133.
133/2006
17.11.2006
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007r.
PDF
134.
134/2006
17.11.2006
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.
PDF
135.
135/2006
20.11.2006
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki przy ul.Prusa w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przylegającej
PDF
136.
136/2006
21.11.2006
sprzedaży działki przy ul.Żeromskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
PDF
137.
137/2006
21.11.2006
sprzedaży działki przy ul.Reja w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
PDF
138.
138/2006
21.11.2006
sprzedaży działki przy ul.Reja w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
PDF
139.
139/2006
22.11.2006
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2006r.
PDF
140.
140/2006
30.11.2006
powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej ds. sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych mieniem Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz nabywania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu wykonywania zadań własnych gminy
PDF
141.
141/2006
05.12.2006
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy Osiedlu Wschód
PDF
142.
142/2006
07.12.2006
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
PDF
143
143/2006
11.12.2006
wydzierżawienia gruntu przy ul.Berdychowskiej na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolnicze
PDF
144.
144/2006
12.12.2006
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fiedlera, Orzeszkowej i Iłłakowiczównej
PDF
145.
145/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
146.
146/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
147.
147/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
148.
148/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
149.
149/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
150.
150/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
151.
151/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
152.
152/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
153.
153/2006
18.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
154.
154/2006
19.12.2006
niewykonani prawa pierwokupu działki przy Osiedlu Wschód
PDF
155.
155/2006
22.12.2006
przekazania w zarządzanie Spółce WTBS majątku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec położonej przy ul.Taszarowo 9
PDF
156.
156/2006
29.12.2006
ustalenia prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
PDF
157.
157/2006
29.12.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu terytorialnego na 2006r.
PDF
158.
158/2006
29.12.2006
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.
PDF