ROK 2004

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2004 r.

 

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2004 r.

 

Lp.

Nr Zarządzenia       i data

Zarządzenie w sprawie

Do pobrania

  • 1

1/2004

02.01.2004

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

  • 2

2/2004

21.01.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Wojska Polskiego

PDF

  • 3

3/2004

26.01.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym przy ul.Mickiewicza 13

PDF

  • 4

4/2004

26.01.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul.Pałuckiej 6

PDF

  • 5

5/2004

26.01.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym przy ul.Mickiewicza 13

PDF

  • 6

6/2004

26.01.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul.Mickiewicza 13

PDF

  • 7

7/2004

26.01.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul.Janowieckiej 45

PDF

  • 8

8/2004

27.01.2004

rozwiązania i skreślenia z ewidencji Zakładowej Samodzielnej Drużyny Odkażania Odzieży - Spółdzielni Pracy „UNIPRAL" w Wągrowcu ul.Kościuszki 5

PDF

9

9/2004

28.01.2004

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

PDF

10

10/2004

02.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul.Kościuszki 46

PDF

11

11/2004

02.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul.Bydgoskiej  6

PDF

12

12/2004

02.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul.Kolejowej 12

PDF

13

13/2004

02.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul.Kcyńskiej 18

PDF

14

14/2004

02.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul.Reja 4

PDF

15

15/2004

04.02.2004

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

16

16/2004

04.02.2004

powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie i wykonanie strony internetowej miasta Wągrowca

PDF

Zał. 1

17

17/2004

04.02.2004

szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych UM w W-cu

PDF

Zał. 1

18

18/2004

04.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul.Kościuszki 45

PDF

19

19/2004

05.02.2004

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PDF

20

20/2004

05.02.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul.Kościuszki 45

PDF

21

21/2004

25.02.2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul.Szerokiej

PDF

22

22/2004

26.02.2004

ustalenia prognozy długu na 31 grudnia 2004 roku i lata następne

PDF

Zał. 1

23

23/2004

27.02.2003

zmiany harmonogramu realizacji dochodów, wydatków budżetu miasta na I kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

24

24/2004

01.03.2004

ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.

PDF

Zał. 1

25

25/2004

01.03.2004

Ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004r.

PDF

Zał. 1

26

26/2004

02.03.2004

likwidacji i skreślenia z ewidencji magazynu sprzętu OC - znajdującego się przy Wągrowieckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych w Wągrowcu

PDF

27

27/2004

04.03.2004

Podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2004 na jednostki je realizujące (dot. pzedszkoli i szkół miejskich)

PDF

Zał. 1

Zał.2

Zał. 3

Zał. 4

28

28/2004

04.03.2004

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004

PDF

Zał. 1

29

29/2004

05.03.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Janowieckiej

PDF

30

30/2004

05.03.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Janowieckiej

PDF

31

31/2004

09.03.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul.Wiejskiej

PDF

32

32/2004

09.03.2004

oddania w użytkowanie wieczyste kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami stanowiącymi własność Gminy miejskiej Wągrowiec

PDF

Zał. 1

33

33/2004

09.03.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul.Janowieckiej 33

PDF

34

34/2004

09.03.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku położonym przy ul.Janowieckiej 35

PDF

35

35/2004

09.03.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym przy ul.Janowieckiej 35

PDF

36

36/2004

16.03.2004

wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

PDF

Zał. 1

37

37/2004

22.03.2004

przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003r. i przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem jego zaopiniowania

PDF

38

38/2004

31.03.2004

zmian w budżecie na 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

39

39/2004

31.03.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

PDF

Zał. 1

40

40/2004

01.04.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej w Wągrowcu przy ul.Gnieźnieńskiej

PDF

41

41/2004

01.04.2004

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

42

42/2004

09.04.2004

ogłoszenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

PDF

43

43/2004

13.04.2004

powołania Komisji Przetargowej ds. zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi w sezonie - lato 2004

PDF

44

44/2004

14.04.2004

sprzedaży w trybie przetargowym działki o pow. 453m2 położonej przy ul. Zaplecze Rynku, ul.Wojska Polskiego, ul.Kolejowa

PDF

45

45/2004

14.04.2004

sprzedaży w trybie przetargowym działek o pow. 1968m2 i 2211m2 położonych przy ul.11 - go Listopada

PDF

46

46/2004

14.04.2004

nieodpłatnego użyczenia działki o powierzchni 170m2 położonej przy ul.Jeżyka z przeznaczeniem na budowę ogólno dostępnego parkingu i przedłużenia chodnika przy ul.Średniej

PDF

47

47/2004

14.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul.Janowieckiej 41

PDF

48

48/2004

20.04.2004

sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul.Janowieckiej 37

PDF

49

49/2004

20.04.2004

wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego przy ul. 11 Listopada o pow. 4.600m2 na cele rolnicze

PDF

50

50/2004

22.04.2004

dokonania zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

51

51/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 37

PDF

52

52/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39

PDF

53

53/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39

PDF

54

54/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39

PDF

55

55/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 37

PDF

56

56/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39

PDF

57

57/2004

22.04.2004

powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży WIELKOPOLSKA 2004 w Wągrowcu

PDF

Zał. 1

58

58/2004

22.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39

PDF

59

59/2004

22.04.2004

ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

60

60/2004

22.04.2004

sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul.Krótkiej 4 w trybie bezprzetargowym

PDF

61

61/2004

13.05.2004

sprzedaży działek niezabudowanych położonych przy ulicy Przybyszewskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych do dz. istniejącej

PDF

62

62/2004

13.05.2004

sprzedaży działki zabudowanej położonej przy ul.Rogozińskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

PDF

63

63/2004

17.05.2004

powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PDF

Zał. 1

Zał. 2 

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11 

64

64/2004

17.05.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 39

PDF

65

65/2004

24.05.2004

wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

PDF

66

66/2004

24.05.2004

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PDF

67

67/2004

26.05.2004

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PDF

68

68/2004

31.05.2004

ustalenia organizacji szkół prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec na rok szkolny 2004/2005

PDF

69

69/2004

31.05.2004

ustalenia organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec na rok szkolny 2004/2005

PDF

70

70/2004

31.05.2004

zmian w budżecie miasta na 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

71

71/2004

31.05.2004

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

72

72/2004

31.05.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul.Mickiewicza 13a

PDF

73

73/2004

31.05.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul.Kościuszki 46

PDF

74

74/2004

31.05.2004

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.

PDF

Zał. 1

75

75/2004

08.06.2004

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PDF

76

76/2004

08.06.2004

o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 marca 2004r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków na jednostki je realizujące (dot. szkół i przedszkoli miejskich)

PDF

77

77/2004

15.06.2004

wydzierżawienia gruntu przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze

PDF

78

78/2004

18.06.2004

sprzedaży działki zabudowanej położonej przy ul.Kościuszki 5 w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

PDF

79

79/2004

18.06.2004

sprzedaży działki zabudowanej położonej przy ul.Kościuszki 5 w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

PDF

80

80/2004

18.06.2004

wniesienia przez Gminę miejska Wągrowiec wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego WTBS Sp. z o.o.

PDF

81

81/2004

18.06.2004

wniesienia nieruchomości jako wkładu pieniężnego (aport) do WTBS Sp. z o.o.

PDF

82

82/2004

21.06.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Grzybowa - Dębińska o pow. 30m2 z przeznacz. Pod budowę ronda

PDF

83

83/2004

21.06.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Leśnej o pow. 8m2 z przeznaczeniem pod budowę ronda

PDF

84

84/2004

21.06.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Dębińskiej o pow. 6m2 z przeznaczeniem pod budowę ronda

PDF

85

85/2004

21.06.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Leśnej o pow. 3m2 z przeznaczeniem pod budowę ronda

PDF

86

86/2004

22.06.2004

sprzedaży ws trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 37

PDF

87

87/2004

25.06.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul.Bydgoskiej 20

PDF

88

88/2004

28.06.2004

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego - Pana Grzegorza Wolińskiego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

PDF

89

89/2004

28.06.2004

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego - Pani Małgorzaty Politowskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

PDF

90

90/2004

28.06.2004

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego - Pani Danuty Raczyńskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

PDF

91

91/2004

28.06.2004

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych - Lucyny Czarneckiej, Przemysława Makieja i Iwony Jopp ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

PDF

92

92/2004

28.06.2004

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych - Pani Joanny Bugajskiej - Graczyk i Pani Lidii Martyńskiej ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

PDF

93

93/2004

29.06.2004

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego - Pani Jakuba Kaspra ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

PDF

94

94/2004

30.06.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.

PDF

Zał. 1

95

95/2004

30.06.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej, oraz dla innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004r.

PDF

Zał. 1

96

96/2004

30.06.2004

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

97

97/2004

30.06.2004

o zmianie Zarządzenia Nr 27/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2004 na jednostki je realizujące.

PDF

Zał. 1

98

98/2004

06.07.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Libelta 1

PDF

99

99/2004

06.07.2004

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

100

100/2004

06.07.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul.Kcyńskiej 2

PDF

101

101/2004

06.07.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości przy ul.Rynek 9/9 na cele rolnicze

PDF

102

102/2004

09.07.2004

sprzedaży w formie przetargu lokalu użytkowego o pow. 47.90m2 położonego w budynku przy ul. Janowieckiej 37

PDF

103

103/2004

12.07.2004

zmiany udziałów w nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul.Kcyńskiej 2

PDF

104

104/2004

21.07.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

105

105/2004

21.07.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 37

PDF

106

106/2004

21.07.2004

odpłatnej sprzedaży w formie bezprzetargowej pomieszczeń na poddaszu budynku przy ul.Opackiej 1

PDF

107

107/2004

13.08.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o powierzchni 150m2 położonego przy ul.Bydgoskiej 4 z przeznaczeniem na cele ogrodnicze

PDF

108

108/2004

17.08.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o powierzchni 789m2 położonego przy ul.Jankowskiej z przeznaczeniem na cele ogrodnicze

PDF

109

109/2004

17.08.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o powierzchni 50m2 położonego przy ul.Przybyszewskiego 1 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

PDF

110

110/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 2.946m2 położonej przy ul.Skockiej z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy IV etap

PDF

111

111/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 12.899m2 położonej przy ul.Skockiej z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy IV etap

PDF

112

112/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 897m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

113

113/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 133m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

114

114/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 51m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

115

115/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 85m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

116

116/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 2.251m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

117

117/2004

26.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 1.253m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

118

118/2004

27.08.2004

przedstawienia Radzie Miejskiej w Wągrowcu informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004r. i przesłania jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania

PDF

Zał. 1

119

119/2004

30.08.2004

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 61m1 położonego przy ul.Kościuszki z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

PDF

120

120/2004

31.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 604m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

121

121/2004

31.08.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 42m2 położonej przy ul.Jeziornej z przeznaczeniem pod budowę promenady nad j. Durowskim

PDF

122

122/2004

07.09.2004

powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej

PDF

123

123/2004

07.09.2004

przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2004

PDF

124

124/2004

08.09.2004

wydzierżawienia gruntu przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw

PDF

125

125/2004

08.09.2004

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

126

126/2004

15.09.2004

wyznaczenia kandydata w osobie Pana Grzegorza Kamińskiego - Zastępcę Burmistrza Miasta Wągrowca na członka Rady Nadzorczej Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

PDF

127

127/2004

17.09.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu przy ul.Rzecznej na cele rolnicze

PDF

128

128/2004

17.09.2004

określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec

PDF

129

129/2004

21.09.2004

zaliczenia nakładów koniecznych w poczet wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego, wynikającego z umowy dzierżawy z dnia 2 lipca 2001r. pomiędzy Gmina miejską Wągrowiec, a Zrzeszeniem Kupców w Wągrowcu

PDF

130

130/2004

23.09.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 687m2 położonej przy ul.Rogozińskiej  z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy - IV etap

PDF

131

131/2004

23.09.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 3.617m2 położonej przy ul.Rogozińskiej z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy - IV etap

PDF

132

132/2004

30.09.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.

PDF

Zał. 1

133

133/2004

30.09.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004r.

PDF

Zał. 1

134

134/2004

30.09.2004

zasad organizacji i wykonywania kontroli finansowej

PDF

Zał. 1

135

135/2004

30.09.2004

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

136

136/2004

31.09.2004

nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im.Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem parterowym położonym przy ul.Piaskowej 6 z przeznaczeniem na Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wągrowcu.

PDF

137

137/2004

04.10.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 1.140m2 położonej przy ul.Rogozińskiej  z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy - IV etap

PDF

138

138/2004

04.10.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 1.859m2 położonej przy ul.Rogozińskiej  z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy - IV etap

PDF

139

139/2004

05.10.2004

o zmianie Zarządzenia Nr 27/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 marca 2004r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2004 na jednostki je realizujący (dot. przedszkoli i szkół miejskich)

PDF

140

140/2004

05.10.2004

sprzedaż w trybie przetargu działki zabudowanej na której znajduje się lokal użytkowy nr 2 - WYMIENNIKOWNIA o pow. 74.80m2 położonej przy ul.Św.Wojciecha

PDF

141

141/2004

05.10.2004

sprzedaż w trybie przetargu działki zabudowanej na której znajduje się lokal użytkowy nr 3- SKLEP o pow. 58,50m2 położonej przy ul.Św.Wojciecha

PDF

142

142/2004

05.10.2004

sprzedaż w trybie przetargu działki zabudowanej na której znajduje się lokal użytkowy nr 4 - PIWNICA o pow. 157,30m2 położonej przy ul.Św.Wojciecha

PDF

143

143/2004

05.10.2004

uchylenia Zarządzenia Nr 127/04 z dnia 17 września 2004r. określającego stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec

PDF

144

144/2004

13.10.2004

zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Rogozińskiej (budowa IV etapu obwodnicy)

PDF

145

145/2004

13.10.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 669m2 położonej przy ul.Rogozińskiej  z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy - IV etap

PDF

146

146/2004

13.10.004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej o pow. 23m2 położonej przy ul.Rogozińskiej  z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy - IV etap

PDF

147

147/2004

18.10.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

148

147/2004

18.10.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

149

149/2004

26.10.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości przy ul.Klasztornej  na cele rolnicze

PDF

150

150/2004

27.10.2004

wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

PDF

Zał. 1

151

151/2004

04.11.2004

sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 9.50m2 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul.Bydgoskiej 20

PDF

152

152/2004

04.11.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul.Janowieckiej 35

PDF

153

153/2004

12.11.2004

projektu budżetu na 2005 rok

PDF

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 2a

Zał. 3

Zał. 3a

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

154

154/2004

12.11.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki przy ul. Kcyńskiej

PDF

155

155/2004

15.11.2004

likwidacji środka trwałego stanowiącego kładkę nad linią PKP przy ul.Pałuckiej

PDF

156

156/2004

16.11.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Rogozińskiej z przeznaczeniem pod budowę IV etapu owodnicy

PDF

157

157/2004

16.11.2004

powołania  Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

PDF

158

158/2004

17.11.2004

sprzedaży w drodze przetargu samochodu marki Multikar-25 stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

PDF

159

159/2004

18.11.2004

powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Wągrowca

PDF

160

160/2004

29.11.2004

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.

PDF

Zał. 1

161

161/2004

29.11.2004

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004r.

PDF

Zał. 1

162

162/2004

29.11.2004

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

163

163/2004

29.11.004

o zmianie Zarządzenia Nr 27/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 marca 2004r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2004 na jednostki je realizujące.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

164

164/2004

30.11.2004

określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy miejskiej W-c

PDF

165

165/2004

30.11.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

166

166/2004

01.12.2004

odpłatnego nabycia nieruchomości o pow. 95.200 m2 położonej we wsi Bracholin stanowiącej własność Gminy Wągrowiec

PDF

167

167/2004

01.12.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul.Rogozińskiej 15 o pow. 2 ha

PDF

168

168/2004

01.12.2004

zbycia nieodpłatnego na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości gruntowych w Wągrowcu z przeznaczeniem pod budowę IV etapu obwodnicy

PDF

169

169/2004

06.12.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Bobrownickiej,

PDF

170

170/2004

06.12.2004

zamiany nieruchomości  - dot. budowy IV etapu obwodnicy

PDF

171

171/2004

06.12.2004

Ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2005r.

PDF

Zał. 1

172

172/2004

07.12.2004

nieodpłatnego przejęcia od PKP Poznań lokali mieszkalnych położnych w budynkach przy ul.Kościuszki, Libelta i Jeżyka z przynależnościami oraz udziałem w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec

PDF

173

173/2004

07.12.2004

ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005r.

PDF

Zał. 1

174

174/2004

10.12.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

175

175/2004

10.12.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

176

176/2004

14.12.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Bocznej

PDF

177

177/2004

16.12.2004

wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze

PDF

178

178/2004

16.12.2004

niewykonania prawa pierwokupu działki położonej na Osiedlu Wschód

PDF

179

179/2004

17.12.2004

powołania Zespołu Wdrożeniowego i Monitorującego Strategię Rozwoju Miasta Wągrowca na lata 2002-2010

PDF

180

180/2004

20.12.2004

odpłatnego nabycia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wągrowcu nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Kolejowej o łącznej powierzchni 1.376m2

PDF

181

181/2004

21.12.2004

dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

PDF

182

182/2004

22.12.2004

sprzedaży działki zabudowanej  położonej przy ul.Bobrownickiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

PDF

183

183/2004

28.12.2004

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury gminy miejskiej Wągrowiec oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

PDF

184

184/2004

28.12.2004

uchylenia Zarządzenia Nr 168/2004 z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zbycia nieodpłatnego nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Wielkopolskiego

PDF

185

185/2004

31.12.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2004r.

PDF

Zał. 1

186

186/2004

31.12.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz dla innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok

PDF

Zał. 1

187

187/2004

31.12.2004

zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2004r.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

188

188/2004

31.12.2004

ustalenia prognozy długu na 31 grudnia 2005r. i lata następne

PDF

Zał. 1

189

189/2004

31.12.2004r.

o zmianie Zarządzenia Nr 27/2004 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 marca 2004r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2004 na jednostki je realizujące.

PDF

Zał. 1

Zał. 2

190

190/2004

31.12.2004

powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

PDF

191

191/2004

31.12.2004

nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

Zał. 1

192

192/2004

31.12.2004

powołania stałej Komisji Przetargowej

PDF