Wybory samorządowe 2016 - Uzupełniające w okręgu nr 9

Miejska Komisja Wyborcza

1) Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1 Krzyżanowski Stanisław Kosta Przewodniczący Komisji
2 Budzeń Ireneusz Zastępca Przewodniczącego
3 Bączkowska Dorota Anna Członek Komisji
4 Priebe Remigiusz Andrzej Członek Komisji
5 Rejmoniak Robert Członek Komisji
6 Samarzewska Małgorzata Członek Komisji
7 Wierzbiński Marek Członek Komisji

2) Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu w celu przyjmowania kandydatów na radnych w  wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Wągrowcu zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.

Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego
Z-cy Przewodniczącego
MKW
Data dyżuru
Godziny dyżuru
Nazwisko i imię członków MKW
1.
Stanisław Krzyżanowski
22 grudnia 2015 r. 
12.00 - 15.00
Wierzbiński Marek
Priebe Ireneusz
2.
Ireneusz Budzeń
28 grudnia 2015 r. 
12.00 - 15.00
 Bączkowska Dorota
Samarzewska Małgorzata
3.
Stanisław Krzyżanowski
29 grudnia 2015 r.
12.00 - 24.00
Pełen skład Komisji

                                       Przewodniczący    
                        Miejskiej   Komisji Wyborczej w Wągrowcu
          /-/                        /-/Stanisław Krzyżanowski

3. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄGROWCU o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r.:   
I.
Miejska  Komisja  Wyborcza    na  podstawie  art.  410  §  7  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.      Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  z  późn.  zm.), przyznaje  w  drodze  losowania  numery  listom  kandydatów  komitetów  wyborczych zarejestrowanych  do  rady  gminy. 
II.
1.  Losowanie  odbędzie  się  publicznie  w  dniu  5 stycznia 2016 r.  o godz. 12:00 w sali nr 201 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.  
2.  Z  przeprowadzonego  losowania  zostanie  sporządzony  protokół,  a   informacja  o  przyznanych  numerach  listom  kandydatów  niezwłocznie  zostanie  podana  do publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  www.wagrowiec.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.     

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu                 
                          /-/ Stanisław Krzyżanowski 
Wągrowiec, 29 grudnia 2015 r. 

4. Uchwała nr 2/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 5.01.2016 r. w sprawie  przyznania  numerów  dla list  kandydatów  komitetów  wyborczych w  wyborach  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  w Wągrowcu  zarządzonych  na  dzień 7  lutego 2016 r.

Zarządzenie wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIE NR 654/2015

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 listopada 2015 r.

w  sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły i Rady Miejskiej w Wągrowcu.

 

               Na podstawie art. 385 i art. 386 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające:
- do Rady Miasta Piły dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 17;
- do Rady Miejskiej w Wągrowcu dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 9;
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 , wyznacza się na niedzielę 7 lutego 2016 r.
§ 3. Dni,  w  których  upływają  terminy  wykonania  czynności  wyborczych  określa kalendarz wyborczy stanowiący
          załącznik  do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega
           ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
. 
Wz. Wojewody Wielkopolskiego
            /-/ Dorota Kinal
  Wicewojewoda Wielkopolski

DO POBRANIA

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

Kandydaci na radnych

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin - wzory dokumentów

Załączniki:

1. Zgłoszenie listy kandydatów w wyborach do Rady.doc [brak opisu]

2. Poparcie listy kandydatów.doc [brak opisu]

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc [brak opisu]

4. Oświadczenie lustracyjne.doc [brak opisu]

5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc [brak opisu]

6. Oświadczenie kandydata obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim.doc [brak opisu]

Obwieszczenia urzędowe, informacje, komunikaty

1) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile  z 18.11.2015 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - wzory dokumentów

Załączniki:


2) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile  z 18.11.2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatyów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu.

 • Wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

 • 3) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o okręgu wyborczym, jego numerze, granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu i siedzibie   Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

  4) Postanowienie nr 362/2015 Komisarza Wyborczego w Pile z 11.12.2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

  5) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z 4 stycznia 2016 r. - Informacja o numerze i granicach obwodu głosowania

  6) Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z 5 stycznia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Wągrowcu

  Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

  1. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu z dnia 7 lutego 2016 r. - Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu

  2. Protokół głosowania w obwodzie nr 5

  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Wągrowcu

  1. Formularz zgłoszenia kandydata do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Wągrowcu