Obwodowe Komisje Wyborcze

KOMUNIKAT

Komisarzy Wyborczych w Pile

o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

       Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarze Wyborczy w Pile  podają do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej gminy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego:

I. Uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych utworzonych w tych wyborach lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

II. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się 10 maja 2020 r., przez komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach 28 czerwca 2020 r.

III. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

 IV.Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) - w godzinach pracy urzędu.

 V. Kandydatem do składu komisji może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin tego województwa.

  Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Delegatury Krajowego Biura  Wyborczego   w Pile: pila.kbw.gov.pl oraz w urzędzie gminy. Wszelkie informacje związane   ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać   pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

 Komisarz Wyborczy                                         Komisarz Wyborczy                   

           w Pile I                                                            w Pile II

 /-/ Daniel Jurkiewicz                                       /-/ Roma Dworzańska

 

Do pobrania:

1. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla Komitetów wyborczych

2. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla wyborców


 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Wągrowiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 8,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 4,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 5,
- Nr 8, w liczbie 6,
- Nr 9, w liczbie 7,
- Nr 10, w liczbie 5,
- Nr 11, w liczbie 7.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile II

Roma Dworzańska


Do pobrania:

1. Postanowienie Nr 52 Komisarza Wyborczego w Pile II - Powolanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

2. Postanowienie Nr 72 Komisarza Wyborczego w Pile II - Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

3. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu - z funkcjami