Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020

Głosowanie korespondencyjne

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

Przepisy prawne i ogłoszenia urzędowe

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 
 
 

3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
 
4. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r..

       Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wągrowca zawiadamia  o sporządzeniu spisu wyborców.

 Udostępnienie spisu wyborców.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Wągrowcu,  Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, 62-100 Wągrowiec.
Pomiędzy 16 czerwca 2020 r. a 22 czerwca 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Sposób udostępnienia spisu:

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.

Informacja telefoniczna: 67 262 03 60.

Obwodowe Komisje Wyborcze

KOMUNIKAT

Komisarzy Wyborczych w Pile

o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

       Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarze Wyborczy w Pile  podają do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej gminy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego:

I. Uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych utworzonych w tych wyborach lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

II. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się 10 maja 2020 r., przez komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach 28 czerwca 2020 r.

III. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

 IV.Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) - w godzinach pracy urzędu.

 V. Kandydatem do składu komisji może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin tego województwa.

  Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Delegatury Krajowego Biura  Wyborczego   w Pile: pila.kbw.gov.pl oraz w urzędzie gminy. Wszelkie informacje związane   ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać   pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

 Komisarz Wyborczy                                         Komisarz Wyborczy                   

           w Pile I                                                            w Pile II

 /-/ Daniel Jurkiewicz                                       /-/ Roma Dworzańska

 

Do pobrania:

1. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla Komitetów wyborczych

2. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla wyborców


 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Wągrowiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 8,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5,
- Nr 5, w liczbie 4,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 5,
- Nr 8, w liczbie 6,
- Nr 9, w liczbie 7,
- Nr 10, w liczbie 5,
- Nr 11, w liczbie 7.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile II

Roma Dworzańska


Do pobrania:

1. Postanowienie Nr 52 Komisarza Wyborczego w Pile II - Powolanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

2. Postanowienie Nr 72 Komisarza Wyborczego w Pile II - Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

3. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu - z funkcjami

 

 

 

 

 

 

Obwody głosowania

 Do pobrania:

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 czerwca 2020 r. - Informacja o obwodach glosowania, ich granicach i numerach oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

 

 

Wyniki wyborów I TURA

I TURA - Głosowanie 28 czerwca 2020 r.: 

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 12:00

2. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 17:00

Zbiorcze wyniki wyborów w Wągrowcu:

3. Zbiorcze wyniki wyborów Prezydenta RP w Wągrowcu* - Wersja poprawiona (zawiera prawidłowe wyliczenie frekwencji)

* UWAGA - Opracowanie dot. zbiorczych wyników wyborów w Wągrowcu, nie stanowi dokumentu z wyborów!
                   Jest to jedynie informacja o niektórych wybranych danych z poszczególnych ptotokołów obwodowych,
                    służąca prezentacji danych o ilości osób uprawnionych, liczbie kart wydanych wyborcom i wyjętych z urn,  
                    ilości kart i głosów ważnych i nieważnych, o frekwencji wyborczej oraz ilości głosów uzyskanych przez
                    poszczególnych kandydatów.
 
Natomiast dokumentację z wyborów stanowią protokóły wyników głosowania w obwodzie,
których skany zamieszczone są w pkt 4.

4. Protokoły wyników głosowania w obwodzie:

Zbiorcze wyniki wyborów w kraju:

5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

:

 

 

 

Komitety wyborcze i kandydaci na Prezydenta RP

1. Wykaz komitetów wyborczych

3. Obwieszczenie PKW z 12.06.2020  o zarejstrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki wyborów II TURA

II TURA - Ponowne głosowanie 12  lipca 2020 r.: 

1. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 12:00

2. Frekwencja wyborcza w mieście Wągrowiec wg stanu na godz. 17:00

Zbiorcze wyniki wyborów w Wągrowcu:

3. Zbiorcze wyniki wyborów Prezydenta RP w mieście Wągrowiec* - Wersja poprawiona (zawiera prawidłowe wyliczenie frekwencji).

* UWAGA - Opracowanie dot. zbiorczych wyników wyborów w Wągrowcu, nie stanowi dokumentu z wyborów!
                   Jest to jedynie informacja o niektórych wybranych danych z poszczególnych ptotokołów obwodowych,
                    służąca prezentacji danych o ilości osób uprawnionych, liczbie kart wydanych wyborcom i wyjętych z urn,  
                    ilości kart i głosów ważnych i nieważnych, o frekwencji wyborczej oraz ilości głosów uzyskanych przez
                    poszczególnych kandydatów.
 
Natomiast dokumentację z wyborów stanowią protokóły wyników głosowania w obwodzie,
których skany zamieszczone są w pkt 4.                     

                  

4. Protokoły wyników głosowania w obwodzie:

 
Zbiorcze wyniki wyborów w kraju:

5. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2