Wybory ławników w 2015 r.

Przepisy prawne i dokumenty

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia


 Dokumenty do pobrania: 

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgłaszaniu kandydatów na ławników

2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego

3. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

4. Oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2015 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 

 

 

Informuje się, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i poz. 509),      w dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Wągrowcu kandydatów na ławników Sądu Rejonowego  w Wągrowcu, Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile i Sądu Rejonowego w Gnieźnie do orzekania sprawach z zakresu prawa pracy.
W 2015 r. Rada Miejska w Wągrowcu wybiera:
·         2 ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu,
·         2 ławników Sądu Rejonowego w Gnieźnie do orzekania sprawach z zakresu prawa pracy,
·         1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych sądom okręgowym w obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,  z wyłączeniem spraw            z zakresu prawa pracy.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)      jest nieskazitelnego charakteru;
3)      ukończył 30 lat;
4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)      nie przekroczył 70 lat;
6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1)         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)      duchowni;
7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)      radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Przypomina się również, że:
 1Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
2. Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia   czerwca 2011 r.    w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
3. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1)         informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)         oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)         oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)         dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji
5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
6. Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.
       Mając powyższe na uwadze proszę o zgłoszenie kandydatów na ławników w oparciu o powyższe zasady, w ustawowym terminie do 30 czerwca 2015 r.
Formularze karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, pok. 101 oraz na stronie internetowej w BIP http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/
. 
/-/mgr inż. Krzysztof Poszwa
Wągrowiec, 01 czerwca 2015 r.