Wybory do Sejmu i Senatu RP - 9.10.2011

Głosowanie korespondencyjne

Karta informacyjna w formacie PDF POBIERZ

 

URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.25
15.09.2011
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 61c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 r. r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek osoby zainteresowanej - POBIERZ   
IV. OPŁATY:  NIE DOTYCZY
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu doręcza pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów tj. 2 października 2011r.. Pakiet wyborczy może być również doręczony za pośrednictwem Poczty.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:         NIE DOTYCZY
VII. UWAGI:
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może głosować korespondencyjnie.
Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku głosowania
w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza Burmistrzowi Miasta Wągrowca do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do 18 września br. Zgłoszenie może być dokonane ustnie  (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:
- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy niepełnosprawnego ,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta Wągrowca,
- oznaczenie wyborów,
- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 

Wyniki wyborów

1. Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Wągrowcu

2. Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Wągrowcu

3. Frekwencja wyborcza: na godz. 9:00; na godz. 14:00; na godz. 18:00

Obwieszczenia urzędowe

1. Formularz zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 września 2011 r. o podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

3. Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

4. Kandydaci do Sejmu RP - Okręg wyborczy Nr 38

5. Kandydaci do Senatu RP - Okręg wyborczy Nr 88

Przepisy prawne

Kodeks wyborczy

Głosowanie korespondencyjne - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

Głosowanie korespondencyjne - Załączniki do Uchwały PKW

Wyznaczenie miejsc do plakatowania

Wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego