Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019

Wyniki wyborów

1. Frekwencja wyborcza: 

   a) na godz. 12:00;

   b) na godz. 17:00

___________________________________________________________________

2. Zbiorcze wyniki wyborów:  

    a) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

    b) do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

____________________________________________________________________

3. Protokoły głosowania do Sejmu i Senatu w poszczególnych obwodach:

   Obwód nr 1; Obwód nr 2; Obwód nr 3; Obwód nr 4; Obwód nr 5; Obwód nr 6;

   Obwód nr 7; Obwód nr 8; Obwód nr 9; Obwód nr 10; Obwód nr 11; Obwód nr 12

 

Przepisy prawne

Wszystkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP dostępne są stronie  PKW: https://pkw.gov.pl/853_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2019_r

1. Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

3. Wyznaczenie miejsc do plakatowania

4. Postanowienie Komisarza 219/2019 z 22.08.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Wągrowiec w wyborach do Sejmu   Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 13 października 2019 r

Obwieszczenia urzędowe

DO POBRANIA:

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 sierpnia 2019 r. o podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 2. Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 13 września 2019 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do ObKW oraz o ewentualnych losowaniach.

Obwodowe komisje wyborcze

TERMINY I GODZINY URZĘDOWANIA I ZASADY PRZYJMOWANIA PRZEZ URZĘDNIKA WYBORCZEGO
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW W WĄGROWCU 
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obwodzie będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego Martę Miller w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 301 w następujących dniach i godzinach:

 DATA

 GODZINY   URZĘDOWANIA 

 09.09.2019 r.   (poniedziałek)

 15:30 - 17:00

12.09.2019 r.   (czwartek)

07:30 - 09:30

 13.09.2019 r.   (piątek)

 12:00 - 14:30

 W przypadku pytań bądź wątpliwości ,bardzo proszę o kontakt telefoniczny 793-636-396

 
Szanowni Państwo,
 
Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
 
- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
- przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.
 
Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 
Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 
Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 
Jeśli chcecie Państwo zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktujcie się z komitetem wyborczym lub  zgłoście samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w godzinach jego urzędowania lub za pośrednictwem urzędu gminy.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu.
 
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej  13 września 2019 roku w godzinach pracy urzędu gminy.
 
Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
 
 
DO POBRANIA:
 
 
* Jeśli Komitet Wyborczy chce zgłosić drugiego kandydata do tej samej komisji  - winien dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem kolejnego egzemplarza dostępnego pod poz. 2.
  Kandydaci zgłoszeni na dodatkowym ezemplarzu będą brani po uwagę w przypadku, o którym mowa w art. 182 Kodeksu wyborczego.
 
** Formularz przeznaczony jest dla wyborców, którzy mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu w trybie przewidzianym w art. 182 § 8b i 8c Kodeksu wyborczego. 
 
Marta Miller
Urzędnik Wyborczy w Wągrowcu
 

 DO POBRANIA:
 
 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

DO POBRANIA:

 

 

Głosowanie korespondencyjne w kraju

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Pile II

 

z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów
do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
Zgodnie z § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz
ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246), Komisarz Wyborczy w Pile II  informuje, iż przyjmuje zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.).
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34, telefon  67 215 28 80, fax 67 212 07 32
 
do dnia 28 września 2019 r.*
od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8.15 do 16.15
 
Zgłoszenie   o   zamiarze   głosowania   korespondencyjnego   może   być   dokonywane:
ustnie,  pisemnie,  telefonicznie,  faxem  lub  w  formie  elektronicznej i powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (wzór zgłoszenia w załączeniu).
 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile II.
 
Komisarz Wyborczy w Pile II
 /-/ Roma Dworzańska
 
 
 
*) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego)
 
DO POBRANIA: