Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Wągrowiec

Wykaz szkół i placówek niepublicznych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

Wykaz opiekunów dziennych.

Burmistrz Miasta Wągrowca nie zawarł umowy z żadnym opiekunem dziennym na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

 

Nr wpisu

Data wpisu Rodzaj Nazwa i adres żłobka lub klubu  Ilość miejsc Nazwa lub imię i nazwisko prowadzącego  NIP / REGON 
1/2014 13.05.2014 Klub dziecięcy

Akademia Talentów Klub dziecięcy,

ul. Łąkowa 2,  62-100 Wągrowiec

12 Krzysztof Stroiwąs 785-142-40-11
2/2014

Data wpisu:

12.11.2014

Data wykreślenia: 18.12.2017

Klub dziecięcy

Do Re Mi Klub dziecięcy,

ul. Kolejowa 29a, 62-100 Wągrowiec

8 Ewelina Rybarczyk 766-196-02-78
1/2017 19.12.2017 Żłobek

Żłobek Do Re Mi, ul. Kolejowa 29a, 62-100 Wągrowiec

15 Ewelina Rybarczyk 766-196-02-78
1/2019 11.03.2019 Żłobek

Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu, ul. Stanisława Mikołajczyka 25, 62-100 Wągrowiec

50 Gmina miejska Wągrowiec 766-199-95-18

 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru dostępne są również pod adresem:

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa zakładowe

W Urzędzie Miejskim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 • Uchwał Rady Miejskiej,
 • Zarządzeń Burmistrza Miasta 
 • Skarg i wniosków,
 • Upoważnień i pełnomocnictw,
 • Korespondencji i przesyłek ( przychodzących i wysyłanych),
 • Zasobu archiwalnego,
 • Prawa lokalnego,
 • Protokołów sesji rady gminy i posiedzeń jej organów,
 • Baz adresowych,
 • Wniosków komisji Rady Miejskiej,
 • Interpelacji i wniosków radnych,
 • Czasu pracy pracowników,
 • Prenumerat czasopism,
 • Pieczęci urzędowych,
 • Praktyk i staży,
 • Szkoleń i kursów,
 • Godzin nadliczbowych,
 • Urlopów wypoczynkowych,
 • Wyjść prywatnych w godzinach służbowych,
 • Wyjść służbowych,
 • Delegacji służbowych,
 • Oświadczeń majątkowych,
 • Kontroli i rewizji,
 • Zamówień publicznych,
 • Umów i zleceń,
 • Szkół i przedszkoli,
 • Jednostek upowszechniania kultury,
 • Poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • Tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • Podmiotów gospodarczych ( rejestr przedsiębiorców),
 • Wydanych licencji na świadczenie usług przewozowych,
 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian,
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Dzierżaw,
 • Podatników podatku od nieruchomości - osób fizycznych,
 • Podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych,
 • Podatników podatku rolnego - osób fizycznych,
 • Podatników podatku rolnego - osób prawnych,
 • Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób fizycznych,
 • Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób prawnych,
 • Podatników podatku od posiadania psów,
 • Indywidualnych kart ewidencyjnych wyposażenia funkcjonariuszy straży gminnej,
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych,
 • Wykaz opiekunów dziennych.

     Urząd Miejski prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

     Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy w urzędzie gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

     Aktualnie za pośrednictwem BIP-u udostępniamy zarządzenia wójta i uchwały rady gminy z bieżącej kadencji.