Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym:

1.    Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu.

2.    Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

                                                                                                                         

 

   Formalną podstawą prawną działania Urzędu Miejskiego jest:    

   

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 28 czerwca 2021 r.  
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu 

          Na  podstawie  Art.  33  ust. 2  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  20120 r.  poz.  713  z  późn.  zm.1))  zarządza się, co następuje:   

     § 1. Nadaje  się  Regulamin  Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
     § 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Miasta.
      § 3. Traci moc  Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu;
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
____________
 1) zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone w Dz. U. z  2020 r., poz. 1378  i z 2021 r., poz. 1038

 

 

 

Regulamin Organizacyjny publikujemy w kolejnej zakładce BIP-u.