Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym:

1.    Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu.

2.    Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

                                                                                                                         

 

   Formalną podstawą prawną działania Urzędu Miejskiego jest:    

   

ZARZĄDZENIE NR 199/2019 *)
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 19 grudnia 2019 r.  
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu 

          Na  podstawie  Art.  33  ust. 2  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019  r.  poz.  506  z  późn.  zm.1))  zarządza się, co następuje:   

     § 1. Nadaje  się  Regulamin  Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

     § 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Miasta.

      § 3. Traci moc  Zarządzenie nr 156/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu;

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

____________
 1) zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone w Dz. U. z  2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815  

*)  Zmienione zarządzeniami:

1) nr 49/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu,

2) nr 54/2020 z 7 kwietnia 2020 r. o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu

3)  nr 157/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu.

 

 

Regulamin Organizacyjny publikujemy w kolejnej zakładce BIP-u.