VIII Kadencja 2018 - 2023

2020

 
 
 
Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
 XVIII/122/2020
30.01.2020
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.  TEKST
 2.
XVIII/123/2020
30.01.2020 
 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.  TEKST
 3.
 XVIII/124/2020
30.01.2020
 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 TEKST
4.
 XVIII/125/2020
30.01.2020
 o zmianie uchwaly w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 TEKST
 5.
XVIII/126/2020
30.01.2020 

  o zmianie uchwały w spwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2020-2033.

TEKST 
 6.
 XVIII/127/2020
30.01.2020
 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 Uchwała ogloszona  10 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1487
TEKST 
7.
XVIII/128/2020
30.01.2020
 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1355
Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 6 marca 2020 r. - Dz.Urz. poz. 2232
TEKST
8.  XVIII/129/2020
30.01.2020
 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1356
Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 6 marca 2020 r. - Dz.Urz. poz. 2231
TEKST
9.  XVIII/130/2020
30.01.2020
 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej oplaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1357
TEKST
10.  XVIII/131/2020
30.01.2020
 w sprawie zwalniania z części z opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1358
TEKST
11.  XVIII/132/2020
30.01.2020
 ustalenia wzoru deklaracji o wysokościoplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez właścicieli nieruchomości polozonych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elekronicznej 
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1359
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona 5 marca 2020 r. poz. 2193
TEKST
12.  XVIII/133/2020
30.01.2020
 szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1360
TEKST
13.  XVIII/134/2020
30.01.2020
 przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces" w Wągrowcu. TEKST
14.  XVIII/135/2020
30.01.2020
 określenia przystanków, których Gmina Miejska Wągrowiec nie jest właścicielem, oraz przystanków i dworca, których Gmina Miejska Wągrowiec jest właścicielem lub zarządzającym oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 Uchwała ogloszona 6 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1361
TEKST
15.  XVIII/136/2020
30.01.2020
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego. TEKST
16.  XVIII/137/2020
30.01.2020
 ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Lipowej w Wągrowcu.
 Uchwała ogloszona 25 lutego 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1850
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 9 marca 2020 r. - Dz.Urz. poz. 2307  
TEKST
17.  XVIII/138/2020
30.01.2020
 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu na uchwałę nr XVII/121/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie miasta Wągrowca oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
TEKST
18.  XVIII/139/2020
30.01.2020
 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu. TEKST
19.  XVIII/140/2020
30.01.2020
 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wągrowcu. TEKST
20.  XVIII/141/2020
30.01.2020
 powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu. TEKST
21. XIX/142/2020
27.02.2020
o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 Uchwała ogloszona  9 marca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.2286
TEKST
22. XIX/143/2020
27.02.2020
 o zmianie uchwały w sprzawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu Statutu
 Uchwała ogloszona  4 marca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.2105
TEKST
23. XIX/144/2020
27.02.2020
 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu TEKST
24. XIX/145/2020
27.02.2020
 przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania polegającego na zarządzaniu drogąpowiatową nr 1626P - ul.Lipowa w Wągrowcu TEKST
25. XIX/146/2020
27.02.2020
 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2020 roku
Uchwała ogloszona 4 marca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2106
TEKST
26. XIX/147/2020
27.02.2020
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 Uchwała ogloszona  4 marca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2107
TEKST
27. XIX/148/2020
27.02.2020
 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych w roku 2020 osobom fizycznym z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Wagrowcu
 Uchwała ogloszona  4 marca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2108
Uchwała uchylona - Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona 7 kwietnia 2020 r. poz. 3290
TEKST
28. XIX/149/2020
27.02.2020
 przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejksiej Wągrowiec ograniczeń w zakresie elsploatacji instalacji, w ktorych następuje spalanie paliw TEKST
29. XX/150/2020
24.03.2020
 o zmianie uchwały w spwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2020-2033. TEKST 
30. XX/151/2020
24.03.2020
o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 Uchwała ogloszona 1 kwietnia 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3075
 TEKST
31.  XX/152/2020
24.03.2020
 o zmianie uchwały w spwie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejksiej Wągrowiec na lata 2015-2022  TEKST
32.  XX/153/2020
24.03.2020
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego TEKST  
33.  XX/154/2020
24.03.2020
 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej  TEKST
34.  XX/155/2020
24.03.2020
 wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Wągrowca w roku 2020
Uchwała ogloszona 1 kwietnia 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3076
 TEKST
35.  XX/156/2020
24.03.2020
 odwołania Skarbnika  TEKST
36. XX/157/2020
24.03.2020
 powołania Skarbnika TEKST  
37. XX/158/2020
24.03.2020
 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu nr XVIII/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Lipowej w Wągrowcu oraz udzielenia odpowiedzi na skargę  TEKST
38. XXI/159/2020
28.04.2020
 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego TEKST 
39.  XXI/160/2020
28.04.2020
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu  TEKST
40.  XXI/161/2020
28.04.2020
 o zmianie uchwały w spwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2020-2033  TEKST
41. XXI/162/2020
28.04.2020
 
 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 Uchwała ogloszona 6 maja 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3914
TEKST  
42.  XXI/163/2020
28.04.2020
 przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji w Wagrowcu
 Uchwała ogloszona 7 maja 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3924
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu - ogłoszona 2 czerwca 2020 r. poz. 4558
  TEKST
43. XXII/164/2020
28.05.2020
 o zmianie uchwały w spwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2020-2033 TEKST
44. XXII/165/2020
28.05.2020
 o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 Uchwała ogloszona 8 czerwca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4749
TEKST
45. XXII/166/2020
28.05.2020
 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
 Uchwała ogloszona 8 czerwca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4750
TEKST
46. XXII/167/2020
28.05.2020
 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała ogloszona 8 czerwca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4751
TEKST
Lista wiadomości