VIII Kadencja 2018 - 2023

2019

 
 
Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
 V/29/2019
31.01.2019
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2019 r.
 2.
 V/30/2019
31.01.2019
 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2019 r.

 3.

 V/31/2019
31.01.2019

 zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Wagrowcu

 TEKST

 4.

V/32/2019
31.01.2019 

 upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowrego  dla Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Wągrowcu .

 TEKST

 5.

V/33/2019
31.01.2019 

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033

 TEKST

 6.
 V/34/2019
31.01.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
  Uchwała ogloszona 12 lutego 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1644
 7.
 V/35/2019
31.01.2019
 rozpatrzenia skargi dotyczacej działalnosci Burmistrza Miasta Wągrowca 
 8.
VI/36/2019
25.02.2019 
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 Uchwała ogloszona 11 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2772
 9.
VII/37/2019
28.02.2019  
 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu
 10.
 VII/38/2019
28.02.2019
  o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 Uchwała ogloszona 19 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.3011
11.
VII/39/2019
28.02.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033
12.
VII/40/2019
28.02.2019
 przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej - Stare Miasto 1
13.
VII/41/2019
28.02.2019
 przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej
14.
VII/42/2019
28.02.2019
 przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, Libelta i Słowackiego
15.
VII/43/2019
28.02.2019
 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2019 r.
 Uchwała ogloszona 14 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2887
16.
VII/44/2019
28.02.2019
 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu
17.
VII/45/2019
28.02.2019
 określenia przystanków i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Wągrowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała ogloszona 14 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2888
18.
VII/46/2019
28.02.2019
 przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
 Uchwała ogloszona 14 marca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2889
Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 11 kwietnia 2019 r. - Dz.Urz. poz. 3843
19.
VII/47/2019
28.02.2019
 rozpatrzenia wniosku o przyjęcie przez Gminę Miejska Wągrowiec zadań związanych z utrzymaniem urzadzeń melioracji wodnych na gruntach nie stanowiących własności Gminy Miejskiej Wągrowiec
20.
VII/48/2019
28.02.2019
 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny miasta Wągrowca na lata 2019-2021  TEKST
21.
 VIII/49/2019
28.03.2019
 wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Wągrowca w roku 2019
 Uchwała ogloszona 10 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3791
 TEKST
22.
  VIII/50/2019
28.03.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033  TEKST
23.
  VIII/51/2019
28.03.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 Uchwała ogloszona 23 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4175
 TEKST
24.
  VIII/52/2019
28.03.2019
  o zmianie nazwy ulicy
 Uchwała ogloszona  10 kwietnia  2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.3792
 TEKST
25.
 VIII/53/2019
28.03.2019
 nadania nazwy ulicy
 Uchwała ogloszona 10 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3793
TEKST
26.
 VIII/54/2019
28.03.2019
 wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 Uchwała ogloszona 10 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3794
TEKST
27.
 VIII/55/2019
28.03.2019
 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawoych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
 Uchwała ogloszona 16 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4049
TEKST
28.
 VIII/56/2019
28.03.2019
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych budżetu obywatelskiego
 Uchwała ogloszona 16 kwietnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4050
Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 7 maja 2019 r. - Dz.Urz. poz. 4679
TEKST
29.
 VIII/57/2019
28.03.2019
 określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

TEKST

30.
 VIII/58/2019
28.03.2019
 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu TEKST
31.
IX/59/2019
26.04.2019
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST
32.
IX/60/2019
26.04.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 TEKST
33.
IX/61/2019
26.04.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r. 
 Uchwała ogloszona 9 maja 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4769
TEKST
34.
IX/62/2019
26.04.2019
 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała ogloszona 9 maja 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4770
TEKST
35.
IX/63/2019
26.04.2019
 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec. TEKST
36.
X/64/2019
28.05.2019
 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu TEKST
37.
X/65/2019
28.05.2019
  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST 
38.
X/66/2019
28.05.2019
 udzielenia pomocy finansowejGminie Piła TEKST
39.
X/67/2019
28.05.2019
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu  TEKST
40.
X/68/2019
28.05.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033  TEKST
41.
X/69/2019
28.05.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.  
 Uchwała ogloszona 4 czerwca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.5435
 TEKST
42.
X/70/2019
28.05.2019
 ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 prowadzonym przez Gmine Miejską Wągrowiec
 Uchwała ogloszona 4 czerwca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.5436
 TEKST
43.
X/71/2019
28.05.2019
  rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusów Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu  TEKST
44.
X/72/2019
28.05.2019
  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała ogloszona 4 czerwca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz.5437
 TEKST
45.
XI/73/2019
27.06.2019
  odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu TEKST
46.
XI/74/2019
27.06.2019
 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wągrowcu TEKST
47.
XI/75/2019
27.06.2019
 udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca wotum zaufania TEKST
48.
XI/76/2019
27.06.2019
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok TEKST
49.
XI/77/2019
27.06.2019
 udzielenia Burmstrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok TEKST
50.
XI/78/2019
27.06.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 TEKST
51.
XI/79/2019
27.06.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.  
 Uchwała ogloszona 5 lipca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6498
TEKST
52.
XI/80/2019
27.06.2019
 dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochody budżetu Miasta Wągrowca instrumentem płatniczym
Uchwała ogloszona 5 lipca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6499
TEKST
53.
XI/81/2019
27.06.2019
 uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec
Uchwała ogloszona 5 lipca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6500
TEKST
54.
XI/82/2019
27.06.2019
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała ogloszona 5 lipca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6501
TEKST
55.
XI/83/2019
27.06.2019
 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską  Wągrowiec
Uchwała ogloszona 5 lipca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6502
TEKST
56.
XI/84/2019
27.06.2019
 nadania nazwy rondu
Uchwała ogloszona 5 lipca 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6503
TEKST
57.
XI/85/2019
27.06.2019
 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca TEKST
58.
XI/86/2019
27.06.2019
 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu TEKST
59.
XII/87/2019
25.07.2019
 powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu TEKST
60.
XII/88/2019
25.07.2019
 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wagrowcu Nr XI/86/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego zawarcia umowy najmu TEKST
61.
XII/89/2019
25.07.2019
 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu TEKST
62.
XII/90/2019
25.07.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 TEKST
63.
XII/91/2019
25.07.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.  
 Uchwała ogloszona 5 sierpnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7015
TEKST
64.
XII/92/2019
25.07.2019
 emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu TEKST
65.
XII/93/2019
25.07.2019
 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych TEKST
66.
XII/94/2019
25.07.2019
 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników TEKST
 67.  XIV/95/2019
26.09.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 TEKST
 68. XIV/96/2019
26.09.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.  
 Uchwała ogloszona 3 października  2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8259
TEKST
 69. XIV/97/2019
26.09.2019
 ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
 Uchwała ogloszona 3 października 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8260
 Uchwała uchylona - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ogłoszone 29.10.2019 r. - Dz.Urz. poz. 8945
TEKST
 70. XIV/98/2019
26.09.2019
 przystąpienia Gminy Mijeksiej Wągrowiec jako Partnera do projektu "Cristersian landscapes connecting Europe" (Cysterskie krajobrazy łączące Europę) TEKST
 71. XIV/99/2019
26.09.2019
 upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu TEKST
72. XV/100/2019
29.10.2019
  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 TEKST
73. XV/101/2019
29.10.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.   
Uchwała ogloszona 12 listopada 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 9388
TEKST 
74. XV/102/2019
29.10.2019
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej TEKST 
75. XV/103/2019
29.10.2019
 powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu  TEKST
76.  XV/104/2019
29.10.2019
 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu
 TEKST
77.  XV/105/2019
29.10.2019
 zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wagrowca na rok 2019
 TEKST
78.  XV/106/2019
29.10.2019
 wyboru ławników do sądów powszechnych
 TEKST
79. XVI/107/2019
28.11.2019
 ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu  TEKST
80. XVI/108/2019
28.11.2019
 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną ofdpowiedzialnością z udziałem Gminy Wiejskiej Wągrowiec i Gminy Skoki TEKST
81. XVI/109/2019
28.11.2019
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033 TEKST
82. XVI/110/2019
28.11.2019
 o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.   
Uchwała ogloszona 30 grudnia  2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 11430
TEKST
83. XVI/111/2019
28.11.2019
 ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
 Uchwała ogloszona 5 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 10294
TEKST
84. XVI/112/2019
28.11.2019
 przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
TEKST
85.