VIII Kadencja 2018 - 2023

2018

 
Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
I/1/2018
22.11.2018
 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wagrowcu
 2.
I/2/2018
22.11.2018
 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miesjkiej w Wągrowcu

 3.

II/3/2018
07.12.2018

 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu

 TEKST

 4.

II/4/2018
07.12.2018
 powołania Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiRady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

 5.

 II/5/2018
07.12.2018
 powołania stałych komisji  Rady Miejskiej w Wągrowcu

 TEKST

 6.
II/6/2018
07.12.2018
 diet przysługujących radnym za udzial w posiedzeniach sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 7.
II/7/2018
07.12.2018
 ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
 8.
 III/8/2018
13.12.2018
  o uchyleniu uchwaly w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała ogloszona 17 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 10165
9.
III/9/2018
13.12.2018
 o zmianie uchwaly w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
10.
III/10/2018
13.12.2018
 o zmianie uchwaly budżetowej na 2018 rok
Uchwała ogloszona 19 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 10270
11.
III/11/2018
13.12.2018
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2018-2033
12.
III/12/2018
13.12.2018
 utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu statutu
Uchwała ogloszona 19 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 10269
13.
III/13/2018
13.12.2018
 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu" oraz nadania jej statutu
14.
III/14/2018
13.12.2018
 wyposażenia samorządowych instytucji kultury w nieruchomości
15.
III/15/2018
13.12.2018
 przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.
III/16/2018
13.12.2018
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2019
 17.
IV/17/2018
20.12.2018
 o zmianie uchwaly budżetowej na 2018 rok
 Uchwała ogloszona 4 stycznia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 240
  TEKST
 18.
IVI/18/2018
20.12.2018
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2018-2033  TEKST
 19.
IV/19/2018
20.12.2018
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu  TEKST
 20.
IV/20/2018
20.12.2018
 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  TEKST
 21.
IV/21/2018
20.12.2018
 przyjecia do wykonania przez Gmine Miejską Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu Wagrowieckiego  TEKST
 22.
IV/22/2018
20.12.2018
 wydatków, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018  TEKST
 23.
IV/23/2018
20.12.2018

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2019-2033

 TEKST
 24.
IV/24/2018
20.12.2018
  uchwaly budżetowej na 2019 rok

  Uchwała ogloszona 4 stycznia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 241

 TEKST
 25.
IV/25/2018
20.12.2018

 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wagrowcu

  Uchwała ogloszona 4 stycznia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 242

 TEKST
 26.
IV/26/2018
20.12.2018
 powołania Doraźniej Komisji Statutowej  TEKST
 27.
IV/27/2018
20.12.2018
 odwołania Skarbnika Mijeskiego  TEKST
 28.
IV/28/2018
20.12.2018
 powołania Skarbnika Miejksiego  TEKST
Lista wiadomości