VI Kadencja 2010 - 2014

2014

Lp.
Numer
i data
uchwały
uchwała w sprawie
Pobierz
 1.
XXXII/211/2014
25.02.2014
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wagrowcu na 2014 r.
 2.
XXX/II212/2014
25.02.2014
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
 3.
XXX/II213/2014
25.02.2014
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
 4.
XXX/II214/2014
25.02.2014
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
 5.
XXXII/215/2014
25.02.2014
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
 6.
XXXII/216/2014
25.02.2014
  o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona 3 marca 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 1347
 7.
XXXII/217/2014
25.02.2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała ogłoszona 13 marca 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz.1663
 8.
XXXII/218/2014
25.02.2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania
Uchwała ogłoszona 13 marca 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 1664
 9.
XXXII/219/2014
25.02.2014
przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu sytemowego pn. "Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym" w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 10.
XXX/II220/2014
25.02.2014
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2014 r.
Uchwała ogłoszona 13 marca 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz.1665
 11.
 XXXII/221/2014
25.02.2014
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 12.
 XXXII/222/2014
25.02.2014
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej
 13.
 XXXII/223/2014
25.02.2014
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada
 14.
 XXXII/224/2014
25.02.2014
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny  w rejonie Starego Miasta
 15.
 XXXII/225/2014
25.02.2014
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny  w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej
 16.
 XXXII/226/2014
25.02.2014
przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową
 17.
 XXXII/227/2014
25.02.2014
zatwierdzenia i przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. "E-integracja mieszkańców Wągrowca", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 18.
 XXXIII/228/2014
10.04.2014
 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
 TEKST
 19.
 XXXIII/229/2014
10.04.2014
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033
 20.
 XXXIII/230/2014
10.04.2014
 o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona 15 kwietnia 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 2464
 21.
 XXXIII/231/2014
10.04.2014
 wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2014
 22.
 XXXIII/232/2014
10.04.2014
 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Uchwała ogłoszona 9 maja 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3014
 TEKST
 23.
 XXXIII/233/2014
10.04.2014
 utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Uchwała ogłoszona 14 maja 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3128
 TEKST
 24.
 XXXIV/234/2014
08.05.2014
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033

 TEKST

 25.
 XXXIV/235/2014
08.05.204
 o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona 14 maja 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3132

 TEKST

 26.
 XXXV/236/2014
28.05.2013
 o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona 2 czerwca2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3379
 27.
 XXXVI/237/2014
26.06.2014
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 rok
 TEKST
 28.
 XXXVI/238/2014
26.06.2014
 udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 rok
 TEKST
 29.
 XXXVI/239/2014
26.06.2014
 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem wchodzącej w skład wyposażenia kościoła pocysterskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu
 TEKST
 30.
 XXXVI/240/2014
26.06.2014
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033
 31.
 XXXVI/241/2014
26.06.2014
 o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona  3 lipca 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 3864
 TEKST
 32.
 XXXVI/242/2014
26.06.2014
 utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu
Uchwała ogłoszona 21 lipca 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 4101
 33.
 XXXVI/243/2014
26.06.2014
 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca
 34.
 XXXVI/244/2014
26.06.2014
 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
 TEKST
 35.
 XXXVI/245/2014
26.06.2014
 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wagrowca w latach 2014 - 2020
 TEKST
36.
XXXVIII/246/2014
29.09.2014
o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona  3 października 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5088
37.
XXXVIII/247/2014
29.09.2014
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona  3 października 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5089
38.
XXXVIII/248/2014
29.09.2014
przyjęcia Programu Wągrowiecka Rodzina 3+
 39.
 XXXVIII/249/2014
29.09.2014
 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała ogłoszona  20 października 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5361
 TEKST
 40.
 XXXVIII/250/2014
29.09.2014
 zmiany w podziale Gminy miejskiej Wagrowiec na stałe obwody głosowania
Uchwała ogłoszona  20 października 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5362
 TEKST
 41.
 XXXVIII/251/2014
29.09.2014
 utworzewnia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Uchwała ogłoszona  20 października 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5363
 TEKST
 42.
 XXXVIII/252/2014
29.09.2014
 wyrażenia zdody na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznym, w drodze współdziałania Gminy miejskiej Wągrowiec z Gminą Rogoźno
 43.
 XXXVIII/253/2014
29.09.2014
 wyrażenia zdody na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznym, w drodze współdziałania Gminy miejskiej Wągrowiec z Gminą Ryczywół

 TEKST

 44.  XXXVIII/254/2014
29.09.2014

 rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu i Burmistrza Miasta Wągrowca

 TEKST

 45.
 XXXIX/255/2014
30.10.2014

 ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu

 TEKST

 46.  XXXIX/256/2014
30.10.2014

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033

 TEKST

 47.  XXXIX/257/2014
30.10.2014
 o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała ogłoszona 7 listopada 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5816

 TEKST

 48.  XXXIX/258/2014
30.10.2014
 szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie miejskiej Wągrowiec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do ich udzielania
Uchwała ogłoszona  4 grudnia 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6514

 TEKST

 49.  XXXIX/259/2014
30.10.2014
 zmiany nazwy ulicy
Uchwała ogłoszona  4 grudnia 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6515

 TEKST

 50.  XXXIX/260/2014
30.10.2014
 o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
Uchwała ogłoszona  13 listopada 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 5925

 TEKST

 51.  XXXIX/261/2014
30.10.2014
 wyrażenia zgody na kokonanie darowizny nieruchomości

 TEKST

 52.  XXXIX/262/2014
30.10.2014
 zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic Bażantowej, Sowiej oraz Kruczej
Uchwała ogłoszona  4 grudnia 2014 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. poz. 6516

 TEKST

 53.  XXXIX/263/2014
30.10.2014

 przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 TEKST

 54.  XXXIX/264/2014
30.10.2014
 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu

 TEKST

Lista wiadomości