V Kadencja 2006 - 2010

2010Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Pobierz
 268
XXXVIII/268/2010
25.02.2010
 Plan Pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2010 r.
 Tekst
269 
XXXVIII/269/2010
25.02.2010 
 Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2010 r.
 Tekst
 270
 XXXVIII/270/2010
25.02.2010
 Plan Pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2010 r.
 Tekst
 271
 XXXVIII/271/2010
25.02.2010
 Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2010 r.
 Tekst
 272
 XXXVIII/272/2010
25.02.2010
 Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Spolecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2010 r.
 Tekst
 273
 XXXVIII/273/2010
25.02.2010
 Sieć prowadzonych przez Gminę Miejska Wągrowiec przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 102 poz. 1925
 Tekst
 274
 XXXVIII/274/2010
25.02.2010
 Nadanie imienia Przedszkolu Nr 7 w Wągrowcu
 Tekst
 275
 XXXVIII/275/2010
25.02.2010
 Plan rozwoju i modernizacji na lata 2010-2011 MPWiK Sp. z o.o.
Tekst  
 276
 XXXVIII/276/2010
25.02.2010
 Taryfy woda + ścieki na okres od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r.
 Tekst
 277
 XXXVIII/277/2010
25.02.2010
 Wymagania jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 90 poz. 1751
 Tekst
278
XXXIX/278/2010
31.03.2010
Zmiany w budżecie na 2010 r.
279
XXXIX/279/2010
31.03.2010
Zgoda na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci
280
XXXIX/280/2010
31.03.2010
Zgoda na dokonanie darowizny nieruchomosci na cele publiczne
281
XXXIX/281/2010
31.03.2010
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wągrowiec-Straszewo"
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 130 poz. 2466
282
XXXIX/282/2010
31.03.2010
Opłaty za opiekę nad dziećmi w przedszkolach
Uchwała uchylona
283
XXXIX/283/2010
31.03.2010
Zgoda na przystapienie i realizację przez miasto Wągrowiec projektu "Partnerstwo urzedów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
284
XXXIX/284/2010
31.03.2010
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta
285
XLI/285/2010
29.04.2010
Absolutorium za 2009 rok
Tekst

286

XLI/286/2010
29.04.2010
Zmiany w budżecie na 2010 rok

Tekst załączniki

287
XLI/287/2010
29.04.2010
Zmiany w podziale miasta na okręgi wyborcze
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 141 poz. 2700

Tekst
288
XLI/288/2010
29.04.2010
Zmiany w podziale miasta na obwody wyborcze
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 141 poz. 2701

Tekst
289
XLI/289/2010
29.04.2010
Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w ZOZ-e

Tekst
290
XLI/290/2010
29.04.2010
Przystąpienie do projektu unijnego "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro"

Tekst
291
XLI/291/2010
29.04.2010
Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Tekst
292
XLI/292/2010
29.04.2010
Uchwalenie mpzp w rejonie ulicy Bonowskiego w Wagrowcu
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 145 poz. 2771
Tekst załączniki
293
XLI/293/2010
29.04.2010
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 153 poz. 2915

Tekst
294
XLII/294/2010
25.05.2010

Wieloletni Plan Inewstycyjny na lata 2010-2012

Tekst załącznik

295
XLII/295/2010
25.05.2010

Zmiany w budżecie na 2010 rok

Tekst załączniki

296
XLII/296/2010
25.05.2010

Plan rozwoju i modernizacji na lata 2010-2011 MPWiK Sp. z o.o.
Tekst
297
XLII/297/2010
25.05.2010
Opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 1591 poz. 3013
Tekst
298
XLIII/298/2010
29.06.2010
Udzielenie w roku 2010 pomocy rzeczowej mieszkańcom Gminy Gorzyce
Tekst
299
XLIII/299/2010
29.06.2010
Sprostowanie błędu pisarskiego
Tekst
300
XLIII/300/2010
29.06.2010

Zmiany w budżecie na 2010 rok

Tekst załączniki

301
XLIII/301/2010
29.06.2010
Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu miasta
Tekst
302
XLIII/302/2010
29.06.2010
Określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Tekst
303
XLIII/303/2010
29.06.2010
Zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 181 poz. 3382
Tekst
304
XLIII/304/2010
29.06.2010
Warunki udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 181 poz. 3383
Tekst
305
XLIII/305/2010
29.06.2010
Przystąpienie do sporządzenia mpzp "Kaliska2" w Wagrowcu
Tekst załącznik
306
XLIII/306/2010
29.06.2010
Uchwalenie mpzp "Marcinkowo" w Wagrowcu
uchwała uchylona
307
XLIII/307/2010
29.06.2010
Uchwalenie mpzp "Osada3" w Wagrowcu
Tekst załącznik
uchwała uchylona
308
XLIII/308/2010
29.06.2010
Likwidacja zakladów budżetowych - przedszkoli w celu przeksztalcenia ich w jednostki budżetowe
Tekst
309
XLIII/309/2010
29.06.2010
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 181 poz. 3384
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 202 poz. 3716
Tekst
310
XLIII/310/2010
29.06.2010
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca Panu Edwardowi Kozinskiemu
Tekst
311
XLIV/311/2010
22.07.2010
Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego 

Tekst
312
XLVI/312/2010 13.08.2010
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r.

Tekst

załączniki

313
XLVI/313/2010 13.08.2010
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Tekst załącznik
314
XLVI/314/2010 13.08.2010
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Tekst
315
XLVII/315/2010 30.09.2010
Uchwalenie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Wągrowca

 

Tekst załącznik

 

316
XLVII/316/2010 30.09.2010
Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2012
Tekst
317
XLVII/317/2010 30.09.2010
Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
Tekst
318
XLVII/318/2010 30.09.2010

Zmiany w budżecie na 2010 rok

Tekst załączniki
319
XLVII/319/2010 30.09.2010
Likwidacja zakładu budżetowego pn. "Osrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu" w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
Tekst załącznik
320
XLVII/320/2010 30.09.2010
Określenie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
Tekst
321
XLVII/321/2010 30.09.2010
Nadanie nazw ulic położonych na terenie miasta
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 231 poz. 4289
Tekst załącznik
322
XLVII/322/2010 30.09.2010
Zmiana uchwały w sprawie opłaty za usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 231 poz. 4290
Tekst
323
XLVII/323/2010 30.09.2010
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym p.w. Ap. Piotra i Pawła w Wagrowcu
Tekst
324
XLVII/324/2010 30.09.2010
Utworzenie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Tekst
325
XLVII/325/2010 30.09.2010

Zatwierdzenie i przystąpienie przez Gminę Miejską Wągrowiec do realizacji projektu systemowego "Dobry start dla ucznów klas I-III wągrowieckich szkół podstawowych" współfinansowanego z EFS w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tekst
326
XLVIII/326/2010 28.10.2010
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r.
Tekst załączniki
327
XLVIII/327/2010 28.10.2010
Podatek od nieruchomości na 2011 rok
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 264 poz. 5047
Tekst
328
XLVIII/328/2010 28.10.2010
Podatek od środków transportowych na 2011 rok
DZ.Urz. z 2010 r. Nr 264 poz. 5048
Tekst

329
XLVIII/329/2010 28.10.2010
Uchwalenie mpzp "Marcinkowo" w Wagrowcu
DZ.Urz. z 2011 r. Nr 5 poz. 128
Tekst załącznik

330
XLVIII/330/2010 28.10.2010
Uchwalenie mpzp "Osada 3" w Wagrowcu
DZ.Urz. z 2011 r. Nr 6 poz. 141
Tekst załącznik
331
XLVIII/331/2010 28.10.2010

Program współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

Tekst
332
XLVIII/332/2010 28.10.2010
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
Tekst

Lista wiadomości