III Kadencja 1998 - 2002

2002

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu III kadencji

podjętych w 2002 r

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

uwagi

1/2002

31.01.2002

ustalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2002 r.

TEKST

2/2002

31.01.2002

przyjęcia „Strategii rozwoju miasta Wągrowca na lata 2002-2010

TEKST

3/2002

31.01.2002

ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości

TEKST

4/2002

31.01.2002

przebudowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. Pałucka - Janowiecka)  w Wągrowcu

TEKST

5/2002

31.01.2002

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2002 r.

TEKST

6/2002

31.01.2002

zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2002 r.

TEKST

7/2002

31.01.2002

zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2002 r.

TEKST

8/2002

31.01.2002

zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2002 r.

TEKST

9/2002

31.01.2002

uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

10/2002

31.01.2002

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu

TEKST

11/2002

28.02.2002

przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

TEKST

12/2002

28.02.2002

przystąpienia Gminy Mieleszyn  do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

TEKST

13/2002

28.02.2002

zwolnienia osoby bezrobotnej z opłaty stałej wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

TEKST

14/2002

28.02.2002

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków sprzedaży tych napojów

TEKST

15/2002

28.02.2002

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

16/2002

28.02.2002

utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „TRAMPER"

TEKST

17/2002

28.02.2002

udzielenia  pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Wągrowiec w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

18/2002

28.02.2002

podziału nagrody przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"

TEKST

19/2002

28.02.2002

zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Gyula

TEKST

20/2002

28.02.2002

zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Krasnogorsk

TEKST

21/2002

27.03.2002

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

TEKST

22/2002

27.03.2002

przyjęcia sprawozdania z realizacji PROGRAMU STRATEGICZNEGO ROZWOJU MIASTA WĄGROWCA W 2001 roku

TEKST

23/2002

27.03.2002

obniżenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

24/2002

27.03.2002

przystąpienia inwestora zewnętrznego do Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

TEKST

25/2002

25.04.2002

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

TEKST

26/2002

25.04.2002

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

27/2002

25.04.2002

w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

28/2002

25.06.2002

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

TEKST

29/2002

25.06.2002

w sprawie podziału gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
30/2002
25.06.2002
w sprawie nadania nazw ulic oraz rond położonych w mieście Wągrowcu
31/2002
25.06.2002
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budowę stacji
transformatorowej
32/2002
25.06.2002
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca

TEKST

33/2002

28.09.2002

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok
34/2002
28.09.2002
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami
35/2002
28.09.2002
w  sprawie ustalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec
36/2002
28.09.2002
w sprawie  uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca
37/2002
28.09.2002
w sprawie nadania nazw ulic położonych w mieście
Wągrowcu

TEKST

 

Lista wiadomości