III Kadencja 1998 - 2002

1998

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu III kadencji podjętych w 1998 r  

Lp

Nr uchwały

z dnia w sprawie uwagi
1          1/98 29.10.1998 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

2          2/98 29.10.1998 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

3          3/98 29.10.1998 wyboru Burmistrza Miasta Wągrowca

TEKST

4          4/98 29.10.1998 wyboru członków Zarządu Miasta Wągrowca

TEKST

5          5/98 19.11.1998 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1998   TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

6          6/98 19.11.1998 zaciągnięcia kredytu

TEKST

7          7/98 19.11.1998 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

TEKST

8          8/98 19.11.1998 wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Wągrowcu co do bezpośredniej, organizacyjnej przynależności Powiatu Wągrowieckiego do Poznania

TEKST

9          9/98 19.11.1998 przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski

TEKST

10      10/98 19.11.1998 przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski TEKST

Załącznik

11      11/98 19.11.1998 udziału miasta Wągrowca w realizacji międzynarodowego projektu w ramach Programu Unii Europejskiej ECOS-OVENTURE pt. „Poprawa zarządzania wodą, ściekami i odpadkami w celu długoterminowego rozwoju regionalnych struktur osiedlowych i przemysłowych”

TEKST

12      12/98 19.11.1998 dokonania zmian w Statucie Gminy

TEKST

13      13/98 19.11.1998 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady

TEKST

14      14/98 19.11.1998 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

TEKST

15      15/98 19.11.1998 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

16      16/98 29.12.1998
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1998
17      17/98 29.12.1998 podatku od nieruchomości

TEKST

18      18/98 29.12.1998 podatku od posiadania psów

TEKST

19      19/98 29.12.1998 podatku od środków transportowych

TEKST

20      20/98 29.12.1998 wyznaczenia targowisk na terenie miasta Wągrowca, ustalenia regulaminu i opłaty targowej
21      21/98 29.12.1998 ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej pobierania

TEKST

22      22/98 29.12.1998 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

TEKST

23      23/98 29.12.1998 podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

25 25/98 29.12.1998 zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego o pomocy społecznej  

TEKST

26 26/98 29.12.1998 powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

TEKST

27 27/98 29.12.1998 ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu

TEKST

28 28/98 29.12.1998 powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

TEKST

29 29/98 29.12.1998 diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Sesji Rady. Komisji i Zarządu Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

TEKST

 

Lista wiadomości