Jesteś tutaj:   

TRANSMISJA SESJI

Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu

Transmisja i archiwa Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu

KLAUZULA INFORMACYJNA
- transmisja Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 informuje się, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Wągrowcu Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec nr tel. 67 262 15 22.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wagrowiec.eu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) stanowiący, iż "Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora zgodnie z art. 28 RODO, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wągrowca http://bip.wagrowiec.eu.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    -  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
    -  prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    -  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe:
     -  nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej,
     -  nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Wchodząc na obszar objęty transmisją podczas Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu - decydują się Państwo - i wyrażają zgodę - na udostępnianie swoich danych osobowych.

 
 Administrator danych
 
.