Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w październiku 2019 r.

1 października godz. 16.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Przyjęcie protokołów.

-

7 października godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie miasta Wągrowca.

-

8 października godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza pracy szkół pod względem realizowania przez dyrektorów kompetencji rad pedagogicznych (na podstawie art. 70 Kompetencje rady pedagogicznej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo Oświatowe). Zatwierdzenie planów pracy szkoły. Opiniowanie propozycji dyrektora szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły. Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

-

9 października godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego budynków mieszkalnych komunalnych. Zapoznanie się z planami dotyczącymi ochrony zabytkowych budowli wągrowieckiej Starówki.

-

14 października godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - posiedzenie wyjazdowe - temat komisji - Postępy prac związanych z budową nowej oczyszczalni.

-

14 października godz. 15.30 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Przygotowanie projektu uchwały w sprawie procedury i zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnetrznym.

-

21 października godz. 15.30 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Kontrola finansowa związana z dopuszczeniem kuchni w szkołach i przedszkolach.

-

22 października godz. 17.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

23 października godz. 17.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201- temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.

-

28 października godz. 17.00 - Komisja Budżetowa- Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.