Podstawy prawne działania

Tryb działania Rady Miejskiej w Wągrowcu

Zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej Wągrowiec:

 

1.   Rada Miejska działa na Sesjach przy pomocy Komisji i Burmistrza.

2. Rada działa zgodnie z planem pracy uchwalonym: 
   1/ w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,

   2/ w latach następnych - na pierwszej Sesji w roku.

3. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

4.   Rada Miejska odbywa Sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania  zadań  Rady nie rzadziej jednak niż

     raz na kwartał.

5.   Sesjami zwyczajnymi są Sesje umieszczone w rocznych planach pracy Rady Miejskiej.

6.   Sesjami zwyczajnymi mogą być także Sesje nie przewidziane  w planie, a zwołane w zwykłym trybie przewidzianym w § 7 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu.

7. Rada Miejska może odbywać Sesje nadzwyczajne zwoływane bez  względu na plan pracy Rady na

    wniosek  Burmistrza  lub 1/4 ustawowego składu Rady.

 

Statut Gminy Miejskiej Wągrowiec

Tekst Statutu