Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa IX sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Sprawy regulaminowe.
3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu..
6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lat 2019-2033.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
9.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zakończenie sesji.

     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga