Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XVII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Sprawy regulaminowe.
 3.     Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.     Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033.
 7.     Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033.
 9.     Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 10.     Podjęcie uchwały w sprawie "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2020".
 11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec w roku szkolnym 2019/2020.
 12.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca.
 13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
 14.    Wolne wnioski i informacje.
 15.    Zakończenie sesji.
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga