ROK 2020

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia    

Przedmiot zapytania/interpelacji (skan) Odpowiedź Burmistrza  (skan)         
 1  Alicja Trytt 30.01.2020  w sprawie działań edukacyjnych i informacyjnych Gminy Miejskiej, mających na celu dotarcie do mieszkańców i przekazywanie im wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza, jak im zapobiegać oraz jak  poprawnie palić w piecach  POBIERZ
 2  Alicja Trytt 30.01.2020  w sprawie prowadzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec szkoleń/instruktażu w zakresie technik prawidłowego palenia w piecach na paliwa stałe  POBIERZ
 3  Alicja Trytt 30.01.2020  w sprawie aktualnego stanu, wsparcia i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz inwestycji w odnawialne źródła energii  POBIERZ
4  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie podjętych działań w celu powstania lub poszerzenia już istniejących na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec obszarów zieleni miejskiej kompensującej zanieczyszczenia powietrza  POBIERZ
5  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie inwentaryzacji bezklasowych pieców na paliwa stałe, wykorzystywanych jako źródła ciepła dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec  POBIERZ
6  Alicja Trytt 30.01.2020. w sprawie wyposażenia obiektów użyteczności publicznej podległych Panu Burmistrzowi, takich jak żłobki, przedszkola, dom seniora w oczyszczacze powietrza z pyłów PM1, PM2.5, PM10  POBIERZ
7  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie realizacji programu niskiej emisji przez Gminę Miejską Wągrowiec  POBIERZ
8.  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie wskazania liczby mieszkańców Wągrowca, do ktorych śmierci w latach 2000-2019 przyczynil się smog  POBIERZ
9  Alicja Trytt 23.03.2020 w sprawie potrzeby niezwłocznego opracowania wprowadzenia pakietu wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec w okresie stanu epidemii POBIERZ
10  Alicja Trytt 23.03.2020 w sprawie potrzeby niezwłocznego uruchomienia telefonicznej pomocy, a także wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla wszystkich osób potrzebujących, w szczególności samotnych lub starszych POBIERZ
11  Alicja Trytt 07.04.2020 w sprawie niezwłocznej potrzeby zaopatrzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec mieszkańców Wągrowca w maseczki służące ochronie ich życia i zdrowia jako forma przeciwdziałania rozprzestrzenianiu sie koronawirusa POBIERZ
12  Alicja Trytt 21.04.2020 w sprawie uruchomienia przez Gminę Miejską Wągrowiec programu preferencyjnych pożyczek dla wągrowieckich przedsiębiorców, ktorzy notują straty spowodowane ograniczeniami związanymi ze stanem pandemii koronawirusa  POBIERZ
13  Alicja Trytt 21.04.2020 w sprawie potrzeby uruchomomienia przez Gmine Miejską Wągrowiec programu wsparcia dla osób, które w związku z pandemią koronawirusa straciły pracę poprzez wprowadzenie dodatków mieszkaniowych POBIERZ
14  Alicja Trytt 28.04.2020 w sprawie potrzeby opracowania programu dotacji na budowę systemów deszczowych, pozwalających na zatrzymanie i wykorzystywanie opadów oraz działań edukacyjnych związanych z koniecznością oszczędzania wody z powodu suszy POBIERZ
         
15  Alicja Trytt 28.04.2020 w sprawie braku przyznania dofinansowania dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych POBIERZ
16  Jakub   Zadroga 04.05.2020  w sprawie opracowania przez Gminę Miejską Wągrowiec "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" POBIERZ
17  Jakub Zadroga 04.05.2020  w sprawie podejścia do pielęgnacji obszarów zieleni na terenie Miasta Wągrowca  POBIERZ
18  Krzysztof Poszwa 11.05.2020

w sprawie wynagrodzenia w spółkach komunalnych miasta

 POBIERZ
19  Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie przebudowy ulicy Kasprowicza i ulicy Lipowej   POBIERZ
20 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie remontu schodów i pomostów nad Jeziorem Durowskim   POBIERZ
21 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie zadań remontowych na terenie Wągrowca   POBIERZ
22 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wykazu podmiotów współpracujących z jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi   POBIERZ
23 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie skuteczności elektronicznych systemów informacyjnych   POBIERZ
24 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie płatnych konkursów i plebiscytów  POBIERZ 
25 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie kontroli w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu   POBIERZ
26 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie działalności organizacji pożytku publicznego   POBIERZ
27 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie działań promocyjnych w jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych  POBIERZ 
28 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  POBIERZ 
29 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wydatków na promocję i fundusz reprezentacyjny  POBIERZ 
30 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wspierania miejskich jednostek organizacyjnych   POBIERZ
31 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie kosztów remontu w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  POBIERZ 
32 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wyjazdów słuzbowych Burmistrza Miasta Wągrowca   POBIERZ
33 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie reorganizacji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu  POBIERZ 
34 Włodzimierz Naumczyk 16.05.2020  w sprawie zwiekszonego zakresu kompetencji Burmistrza w kwestii dysponowania budżetem miasta w efekcie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - tzw. "specustawy antywirusowej" POBIERZ
35 Alicja Trytt 21.07.2020 w sprawie - czy został złożony wniosek w ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem projektów w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami odpadowymi na terenach miejskich  POBIERZ
36 Alicja Trytt 21.07.2020 w sprawie - czy został złożony wniosek w ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem "Miasto z klimatem" w ramach programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenia skutków zagrożeń środowiska", Miasto z klimatem - "zielono-niebieska infrastruktura"  POBIERZ
37 Alicja Trytt 21.07.2020 w sprawie - czy został złożony wniosek w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego"  POBIERZ
38 Krzysztof Poszwa 29.09.2020 w sprawie uwzględnienia na etapie planowania budżetu na 2021 rok kwoty 500 000 zł z przeznaczeniem na zadania "budżetu obywatelskiego"  POBIERZ
39 Krzysztof Poszwa 29.09.2020 w sprawie liczby złożonych wniosków (z podziałem na rozpatrzone poytywnie i negatywnie) o odstąpienie, odroczenie lub obniżke czynszu, liczbę wniosków (z podziałem na rozpatrzone poytywnie i negatywnie) o zastosowanie ulgi podatkowej w zakresie podatków od nieruchomości lub podatków od środków transportowych, liczbę złożonych deklaracji zerowych za odbiór odpadów  POBIERZ
40 Krzysztof Poszwa 29.09.2020 w sprawie przesłania wszystkich projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta Wągrowca oraz wniosków do przyszłorocznego budżetu
zał. do wglądu UM pok. 101