Kadencja 2018 - 2023

ROK 2021

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
 Alicja Trytt
 29.04.2021
 2  Alicja Trytt  13.05.2021  w sprawie udzielenia informacji o prowadzonym remoncie ulicy Krętej  POBIERZ
 3
 Alicja Trytt
17.05.2021  w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Taszarowskiej  POBIERZ
 4
 Jakub Zadroga
13.05.2021 w sprawie przedstawienia wszystkich nieruchomości, które Gmina Miejska Wągrowiec  miała prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1.12.2019-12.05.2021, które z tych nieruchomości Gmina Miejska Wągrowiec wykupiła, a z ktorych zrezygnowała z prawa pierwokupu oraz czy w przypadku każdej z tych nieruchomości Gmina Miejska Wągrowiec uzyskała pisemne zawadomienie z kancelarii notarialnej o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami POBIERZ
5
Alicja Trytt
27.05.2021 w sprawie udzielenia informacji o przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym nabycia przez Gminę Miejską Wągrowiec sensorów do pomiaru pyłów PM1, PM2, PM10 oraz wdrożenia na terenie miasta Wągrowca systemu do monitoringu jakości powietrza POBIERZ
6
Alicja Trytt
28.10.2021 w sprawie finansowania uporządkowania obszarów przy rzece Wełnie (oczyszczanie koryta rzeki) POBIERZ
7
Alicja Trytt
28.10.2021 w sprawie podjętych w tym roku przez Pana Burmistrza działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Wągrowcu POBIERZ

 

 

 

ROK 2020

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia    

Przedmiot zapytania/interpelacji (skan) Odpowiedź Burmistrza  (skan)         
 1  Alicja Trytt 30.01.2020  w sprawie działań edukacyjnych i informacyjnych Gminy Miejskiej, mających na celu dotarcie do mieszkańców i przekazywanie im wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza, jak im zapobiegać oraz jak  poprawnie palić w piecach  POBIERZ
 2  Alicja Trytt 30.01.2020  w sprawie prowadzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec szkoleń/instruktażu w zakresie technik prawidłowego palenia w piecach na paliwa stałe  POBIERZ
 3  Alicja Trytt 30.01.2020  w sprawie aktualnego stanu, wsparcia i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz inwestycji w odnawialne źródła energii  POBIERZ
4  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie podjętych działań w celu powstania lub poszerzenia już istniejących na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec obszarów zieleni miejskiej kompensującej zanieczyszczenia powietrza  POBIERZ
5  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie inwentaryzacji bezklasowych pieców na paliwa stałe, wykorzystywanych jako źródła ciepła dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec  POBIERZ
6  Alicja Trytt 30.01.2020. w sprawie wyposażenia obiektów użyteczności publicznej podległych Panu Burmistrzowi, takich jak żłobki, przedszkola, dom seniora w oczyszczacze powietrza z pyłów PM1, PM2.5, PM10  POBIERZ
7  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie realizacji programu niskiej emisji przez Gminę Miejską Wągrowiec  POBIERZ
8.  Alicja Trytt 30.01.2020 w sprawie wskazania liczby mieszkańców Wągrowca, do ktorych śmierci w latach 2000-2019 przyczynil się smog  POBIERZ
9  Alicja Trytt 23.03.2020 w sprawie potrzeby niezwłocznego opracowania wprowadzenia pakietu wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec w okresie stanu epidemii POBIERZ
10  Alicja Trytt 23.03.2020 w sprawie potrzeby niezwłocznego uruchomienia telefonicznej pomocy, a także wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla wszystkich osób potrzebujących, w szczególności samotnych lub starszych POBIERZ
11  Alicja Trytt 07.04.2020 w sprawie niezwłocznej potrzeby zaopatrzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec mieszkańców Wągrowca w maseczki służące ochronie ich życia i zdrowia jako forma przeciwdziałania rozprzestrzenianiu sie koronawirusa POBIERZ
12  Alicja Trytt 21.04.2020 w sprawie uruchomienia przez Gminę Miejską Wągrowiec programu preferencyjnych pożyczek dla wągrowieckich przedsiębiorców, ktorzy notują straty spowodowane ograniczeniami związanymi ze stanem pandemii koronawirusa  POBIERZ
13  Alicja Trytt 21.04.2020 w sprawie potrzeby uruchomomienia przez Gmine Miejską Wągrowiec programu wsparcia dla osób, które w związku z pandemią koronawirusa straciły pracę poprzez wprowadzenie dodatków mieszkaniowych POBIERZ
14  Alicja Trytt 28.04.2020 w sprawie potrzeby opracowania programu dotacji na budowę systemów deszczowych, pozwalających na zatrzymanie i wykorzystywanie opadów oraz działań edukacyjnych związanych z koniecznością oszczędzania wody z powodu suszy POBIERZ
         
15  Alicja Trytt 28.04.2020 w sprawie braku przyznania dofinansowania dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych POBIERZ
16  Jakub   Zadroga 04.05.2020  w sprawie opracowania przez Gminę Miejską Wągrowiec "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu" POBIERZ
17  Jakub Zadroga 04.05.2020  w sprawie podejścia do pielęgnacji obszarów zieleni na terenie Miasta Wągrowca  POBIERZ
18  Krzysztof Poszwa 11.05.2020

w sprawie wynagrodzenia w spółkach komunalnych miasta

 POBIERZ
19  Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie przebudowy ulicy Kasprowicza i ulicy Lipowej   POBIERZ
20 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie remontu schodów i pomostów nad Jeziorem Durowskim   POBIERZ
21 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie zadań remontowych na terenie Wągrowca   POBIERZ
22 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wykazu podmiotów współpracujących z jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi   POBIERZ
23 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie skuteczności elektronicznych systemów informacyjnych   POBIERZ
24 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie płatnych konkursów i plebiscytów  POBIERZ 
25 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie kontroli w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu   POBIERZ
26 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie działalności organizacji pożytku publicznego   POBIERZ
27 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie działań promocyjnych w jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych  POBIERZ 
28 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  POBIERZ 
29 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wydatków na promocję i fundusz reprezentacyjny  POBIERZ 
30 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wspierania miejskich jednostek organizacyjnych   POBIERZ
31 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie kosztów remontu w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu  POBIERZ 
32 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie wyjazdów słuzbowych Burmistrza Miasta Wągrowca   POBIERZ
33 Krzysztof Poszwa 11.05.2020 w sprawie reorganizacji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu  POBIERZ 
34 Włodzimierz Naumczyk 16.05.2020  w sprawie zwiekszonego zakresu kompetencji Burmistrza w kwestii dysponowania budżetem miasta w efekcie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - tzw. "specustawy antywirusowej" POBIERZ
35 Alicja Trytt 21.07.2020 w sprawie - czy został złożony wniosek w ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem projektów w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami odpadowymi na terenach miejskich  POBIERZ
36 Alicja Trytt 21.07.2020 w sprawie - czy został złożony wniosek w ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursem "Miasto z klimatem" w ramach programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenia skutków zagrożeń środowiska", Miasto z klimatem - "zielono-niebieska infrastruktura"  POBIERZ
37 Alicja Trytt 21.07.2020 w sprawie - czy został złożony wniosek w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego"  POBIERZ
38 Krzysztof Poszwa 29.09.2020 w sprawie uwzględnienia na etapie planowania budżetu na 2021 rok kwoty 500 000 zł z przeznaczeniem na zadania "budżetu obywatelskiego"  POBIERZ
39 Krzysztof Poszwa 29.09.2020 w sprawie liczby złożonych wniosków (z podziałem na rozpatrzone poytywnie i negatywnie) o odstąpienie, odroczenie lub obniżke czynszu, liczbę wniosków (z podziałem na rozpatrzone poytywnie i negatywnie) o zastosowanie ulgi podatkowej w zakresie podatków od nieruchomości lub podatków od środków transportowych, liczbę złożonych deklaracji zerowych za odbiór odpadów  POBIERZ
40 Krzysztof Poszwa 29.09.2020 w sprawie przesłania wszystkich projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta Wągrowca oraz wniosków do przyszłorocznego budżetu
zał. do wglądu UM pok. 101
         

 

 

 

ROK 2019

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
Andrzej Reis
 29.04.2019
 2  Szymon Filut  31.05.2019  dot. wyremontowania domków letniskowych znajdujacych się na polu kempingowym na terenie OSiR-u  POBIERZ
 3
 Robert Kotecki
Włodzimierz Naumczyk
 29.10.2019  dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  POBIERZ
 4  Robert Kotecki
 Włodzimierz  Naumczyk
 29.10.2019  dot. wezwania GIOŚ do sprawdzenia procedur na wypadek poważnej awarii w oczyszczalni ścieków  POBIERZ
 5  Alicja Trytt  29.10.2019  dot. poprawy jakości powietrza w Wągrowcu POBIERZ
 6  Alicja Trytt 29.10.2019 dot. utrzymania czystości w mieście POBIERZ
7  Alicja Trytt 06.11.2019 dot. sposobu realizacji przez Gminę Miejską Wągrowiec Programu Priorytetowego Czyste Powietrze POBIERZ
8  Alicja Trytt 06.11.2019 dot. wykonania przez Pana Burmistrza kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska POBIERZ
9  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby przyjęcia niezwłocznego rozwiazania usprawniajacego komunikację w mieście i wymuszenie większej rotacji pojazdów, a zarazem niwelujacego problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta  POBIERZ
10  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby niezwłocznego wdrożenia na terenie miasta Wągrowca systemu monitoringu jakości powietrza za pomocą sensorów do pomiarów pyłów PM1, PM2.5, PM10 POBIERZ
11  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby niezwłocznego wdrożenia przez Gminę Miejską Wągrowiec programu pomocowego dla mieszkańców Wągrowca dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym POBIERZ
12  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby niezwłocznego wdrożenia na terenie miasta Wągrowca rzetelnego programu edukacji i informacji antysmogowej oraz prowadzenia kontroli palenisk w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska  POBIERZ
13  Alicja Trytt 19.12.2019  dot. doprecyzowania przez Pana Burmistrza zasad i sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska POBIERZ
14  Alicja Trytt 19.12.2019  dot. zasadności zwiększania etatów w Urzędzie Miejskim dla kreowania wizerunku Pana Burmistrza oraz sposobu podziału zadań w Referacie Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

15  Alicja Trytt 19.12.2019  dot. wskazania celów, efektów oraz kosztów delegacji zagranicznych Pana Burmistrza  POBIERZ