Kadencja 2018 - 2023

ROK 2020

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
 Alicja Trytt
30.01.2020 r.
 2  Alicja Trytt 30.01.2020 r.  w sprawie prowadzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec szkoleń/instruktażu w zakresie technik prawidłowego palenia w piecach na paliwa stałe  POBIERZ
 3
 Alicja Trytt
30.01.2020 r  w sprawie aktualnego stanu, wsparcia i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz inwestycji w odnawialne źródła energii  POBIERZ
4
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie podjętych działań w celu powstania lub poszerzenia już istniejących na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec obszarów zieleni miejskiej kompensującej zanieczyszczenia powietrza  POBIERZ
5
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie inwentaryzacji bezklasowych pieców na paliwa stałe, wykorzystywanych jako źródła ciepła dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec  POBIERZ
6
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie wyposażenia obiektów użyteczności publicznej podległych Panu Burmistrzowi, takich jak żłobki, przedszkola, dom seniora w oczyszczacze powietrza z pyłów PM1, PM2.5, PM10  POBIERZ
7
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie realizacji programu niskiej emisji przez Gminę Miejską Wągrowiec  POBIERZ
8. Alicja Trytt 30.01.2020 r. w sprawie wskazania liczby mieszkańców Wągrowca, do ktorych śmierci w latach 2000-2019 przyczynil się smog  POBIERZ
9  Alicja Trytt 23.03.2020 r. w sprawie potrzeby niezwłocznego opracowania wprowadzenia pakietu wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec w okresie stanu epidemii POBIERZ
10 Alicja Trytt 23.03.2020 r. w sprawie potrzeby niezwłocznego uruchomienia telefonicznej pomocy, a także wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla wszystkich osób potrzebujących, w szczególności samotnych lub starszych POBIERZ
11 Alicja Trytt 07.04.2020 w sprawie niezwłocznej potrzeby zaopatrzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec mieszkańców Wągrowca w maseczki służące ochronie ich życia i zdrowia jako forma przeciwdziałania rozprzestrzenianiu sie koronawirusa  

 

 

 

ROK 2019

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
Andrzej Reis
 29.04.2019
 2  Szymon Filut  31.05.2019  dot. wyremontowania domków letniskowych znajdujacych się na polu kempingowym na terenie OSiR-u  POBIERZ
 3
 Robert Kotecki
Włodzimierz Naumczyk
 29.10.2019  dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  POBIERZ
 4  Robert Kotecki
 Włodzimierz  Naumczyk
 29.10.2019  dot. wezwania GIOŚ do sprawdzenia procedur na wypadek poważnej awarii w oczyszczalni ścieków  POBIERZ
 5  Alicja Trytt  29.10.2019  dot. poprawy jakości powietrza w Wągrowcu POBIERZ
 6  Alicja Trytt 29.10.2019 dot. utrzymania czystości w mieście POBIERZ
7  Alicja Trytt 06.11.2019 dot. sposobu realizacji przez Gminę Miejską Wągrowiec Programu Priorytetowego Czyste Powietrze POBIERZ
8  Alicja Trytt 06.11.2019 dot. wykonania przez Pana Burmistrza kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska POBIERZ
9  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby przyjęcia niezwłocznego rozwiazania usprawniajacego komunikację w mieście i wymuszenie większej rotacji pojazdów, a zarazem niwelujacego problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta  POBIERZ
10  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby niezwłocznego wdrożenia na terenie miasta Wągrowca systemu monitoringu jakości powietrza za pomocą sensorów do pomiarów pyłów PM1, PM2.5, PM10 POBIERZ
11  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby niezwłocznego wdrożenia przez Gminę Miejską Wągrowiec programu pomocowego dla mieszkańców Wągrowca dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym POBIERZ
12  Alicja Trytt 28.11.2019  dot. potrzeby niezwłocznego wdrożenia na terenie miasta Wągrowca rzetelnego programu edukacji i informacji antysmogowej oraz prowadzenia kontroli palenisk w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska  POBIERZ
13  Alicja Trytt 19.12.2019  dot. doprecyzowania przez Pana Burmistrza zasad i sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska POBIERZ
14  Alicja Trytt 19.12.2019  dot. zasadności zwiększania etatów w Urzędzie Miejskim dla kreowania wizerunku Pana Burmistrza oraz sposobu podziału zadań w Referacie Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

15  Alicja Trytt 19.12.2019  dot. wskazania celów, efektów oraz kosztów delegacji zagranicznych Pana Burmistrza  POBIERZ