Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.15.2020

Wągrowiec, dnia 05.08.2020 r.

APP.6733.15.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 2424, 2423, 2428, 4088, 4100, 4107, 4106, 4105, 4104/1, 4104/2, 4103, 4102/1, 4102/2 oraz w części działki nr 2427 i 2998 położonych w Wągrowcu dotyczącej przebudowy i rozbudowy przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, budowy, przebudowy i renowacji bezwykopowej kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada realizowanej w ramach projektu: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu" wszczętej na wniosek Pani Teresy Syc-Wójcik przedstawiciela firmy NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. j. w Częstochowie ul. Bór 143/157 występującej w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu  ul. Janowicka 100 postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                         z up. Burmistrza

                                                                                                                                       /-/ Wojciech Cibail

                                                                                                                                      Kierownik Referatu