Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.14.2020

Wągrowiec, dnia 04.08.2020 r.

APP.6733.14.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1888/5, 1888/6, 1889/1, 1889/2, 1890/3, 1890/4, 1892/3, 1892/4 położonych w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 4 dotyczącej budowy zadaszenia nad wejściem do szkoły podstawowej nr 2 wszczętej na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu ul. Krótka 4 postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                          z up. Burmistrza

                                                                                                                                         /-/ Wojciech Cibail

                                                                                                                                        Kierownik Referatu