Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.13.2020

Wągrowiec, dnia 15.07.2020 r.

APP.6733.13.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3396, 3397, 3405, 3413/12, 3413/13, 3426/17, 3425/2, 3426/27, 5577 położonych
w Wągrowcu w rejonie ulic Piaskowej i Gnieźnieńskiej dotyczącej budowy drogi pieszo rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowy odwodnienia, budowy oświetlenia drogowego, budowy obiektu inżynierskiego kładki
nad rzeką Wełną oraz przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu II zadania: ?Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu? wszczętej na wniosek Pana Marcina Matysika reprezentującego firmę SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. w Poznaniu ul. Głuchowska 1 pełnomocnika Gminy Miejskiej Wągrowiec.

postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu