Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.17.2020

Wągrowiec, dnia 24.07.2020 r.

APP.6733.17.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że na wniosek Gminy Miejskiej Wągrowiec, Wągrowiec ul. Kościuszki 15A reprezentowanej przez Pana Piotra Pałczyńskiego Zastępcę Burmistrza Miasta Wągrowcawszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 4211/3 i 4210/4 położonych w Wągrowcu przy ul. Kulińskiego polegającej na budowie ul. Kulińskiego w Wągrowcu.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu