Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.20.2020

Wągrowiec, dnia 16.10.2020 r.

APP.6733.20.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 

obwieszczam

 

że w dniu 16.10.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 1786/66 i części działki o nr ewid. 1786/14 położonych w Wągrowcu przy ulicy Mikołajczyka polegającej na przebudowie istniejących boisk, budowie szatni kontenerowej z przyłączami mediów, budowie oświetlenia terenu i boiska z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec,
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Anetę Mikołajczyk.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa
(j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu