Obwieszczenie o decyzji APP.6733.13.2020

Wągrowiec, dnia 21.07.2020 r.

APP.6733.13.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 21.07.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3396, 3397, 3405, 3413/12, 3413/13, 3426/17, 3425/2, 3426/27 i 5577 położonych w Wągrowcu polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia, budowie oświetlenia drogowego, budowie obiektu inżynierskiego kładki nad rzeką Wełną oraz przebudowie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu II zadania: ?Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu? z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Matysika, przedstawiciela firmy SMP Projektanci Sp. z o.o.
Sp. k., ul Głuchowska 1, 60-101 Poznań.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu