Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania TI-APP.6733.3.2020

Wągrowiec, dnia 17.03.2020 r.

 APP.6733.3.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 07.02.2020 r. na wniosek Pani Kingi Babicz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu ul. Krótka 4 pełnomocnika Gminy Miejskiej Wągrowiec, Wągrowiec ul. Kościuszki 15 A wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1892/4, 1890/4, 1889/2, 1888/6 położonych w Wągrowcu przy ul. Krótkiej polegającej na budowie hali (sali) sportowej z pomieszczeniami socjalnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski za pomocą środków elektronicznych lub poczty tradycyjnej.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu
lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu