Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.1.2020

Wągrowiec, dnia 18.02.2020 r.

APP.6733.1.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 18.02.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 4128 oraz części działek o nr ewid. 1661/2, 1677, 1635, 1675/8, 1675/9, 1645 położonych przy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z wniosku firmy Inwestycje Grzegorz Igielski, ul. Nad Nielbą 37A/9, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu