Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.22.2020

Wągrowiec, dnia 07.09.2020 r.

APP.6733.22.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że na wniosek Pana Michała Kapturczaka przedstawiciela firmy Consultor Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Pietrusińskiego 19 pełnomocnika Gminy Miejskiej Wągrowiec wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 2483/3 położonej w Wągrowcu przy ul. Klasztornej polegającej na budowie ścieżki pieszej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem od strony działek sąsiednich.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.21.2020

Wągrowiec, dnia 07.09.2020 r.

APP.6733.21.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że na wniosek Pani Natalii Graczyk przedstawiciela spółki E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa pełnomocnika spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Składowa 5 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 362, 2246/1, 2296, 2298, 2248/7, 2295/4, 2248/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Leśnej polegającej na budowie bocznicy kolejowej wraz z dwoma rozjazdami w ramach zadania: ?Budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowa hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Leśnej w Wągrowcu w ramach projektu pn. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego?.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.23.2020

Wągrowiec, dnia 03.09.2020 r.

APP.6733.23.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 06.08.2020 r. na wniosek Pana Tomasza Przewoźnego, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, 61-860 Poznań ul. Za Groblą 8 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3377/2, 3376, 3377/1 położonych w Wągrowcu przy ul. Jankowskiej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.11.2020

Wągrowiec, dnia 26.08.2020 r.

APP.6733.11.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 26.08.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 279  położonej w Wągrowcu polegającej na budowie skrzyżowania drogi powiatowej ? ul. Bobrownickiej z drogą gminną ? ul. Bażantową z wniosku Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.15.2020

Wągrowiec, dnia 26.08.2020 r.

APP.6733.15.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 26.08.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 2424, 2423, 2428, 4088, 4100, 4107, 4106, 4105, 4104/1, 4104/2, 4103, 4102/1, 4102/2 oraz na terenie części działek o nr ewid. 2427 i 2998 położonych w Wągrowcu polegającej na przebudowie i rozbudowie przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej w Wągrowcu oraz budowie, przebudowie i renowacji bezwykopowej kolektorów tłocznych, przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada w Wągrowcu z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Teresę Syc-Wójcik, przedstawicielkę firmy NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp.j., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu