Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o decyzji nr APP.6733.21.2020

 

                                                                                                                                               Wągrowiec, dnia 16.10.2020 r.

APP.6733.21.2020

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 

obwieszczam

 

że w dniu 16.10.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działek: nr 362, 2246/1, 2296, 2298, 2248/7, 2295/4, 2248/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Leśnej polegającej na budowie bocznicy kolejowej wraz z dwoma rozjazdami w ramach zadania ?Budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowa hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Leśnej w Wągrowcu w ramach projektu pn. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego? z wniosku Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Składowa 5, reprezentowane przez pełnomocnika spółki  E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  Panią Natalię Graczyk.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu