PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) [POBIERZ];

a)  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [POBIERZ];

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6, poz. 25) [POBIERZ];

c) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2055) [POBIERZ];

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) [POBIERZ];

3. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. z 20.01.2011, Nr 41, poz. 765) [POBIERZ];

 a) Załącznik nr 1 do Uchwały IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 20.01.2011 r.[POBIERZ];

 b) Załącznik nr 2 do Uchwały IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 20.01.2011 r. [POBIERZ].