Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa  i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 kwietnia 2019 r.