Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzeniem nr 195/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 630 900 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia nr 195/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.