Wyniki konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzeniem nr 193/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na Udzielaniu schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzeniem nr 194/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na Świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert