Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 198/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert