Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

  1. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zarządzenie nr 234/2020 z 28 grudnia 2020 r.

  1. Pomocy społecznej

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 681 372zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote), na realizację zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dofinansowanie z budżetu państwa).

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zarządzenie nr 235/2020 z 28 grudnia 2020 r.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zarządzenie nr 233/2020 z 28 grudnia 2020 r.