Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 201/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert