Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 677 166 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 197/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert